Volume 15

Page 4798

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

רשימת כתביו המקוריים, מחקריו,תרגומיו ועבודותיו הספרותיות השונותמקור: הרמב"ן - ציור הסתורי. נדפס בזמרת הארץ (קובץ לבני הנעורים, יפו דפוס א. איתין התרע"ב (מעמ' 55 עד עמוד 68).

רשימות וליקוטים - א. בי"ס ראשון בא"י.

ב. ממראות הארץ וסגולותיה (יפו, דפוס א. איתין התרע"ב, מעמוד 118 עד עמוד 131).

ר' נחמן קרוכמל (הרנ"ק) - חוברת בהוצאת "לעם" (יפו, דפוס א. איתין התרע"ג, 29 עמודים).

ספר שירת החן - (צפת דפוס "הגליל" התרע"ה, 98 עמודים). רמתיים צופים (ספורי צפת) - ספור מימי רעש תקצ"ז בצפת (הוצאת "ראובן מס", ירושלים - התרצ"ט, 112 עמודים).

שבת שבנסתר (מסה) - הוצאת הועדה לתורה וכפרות של המועצה למען השבת (ירושלים - התש"ט, קלא עמודים).

אלמות - ספורי צפת ומסות שבנסתר - הוצאת כחברות לספרות (ת"א התשי"ב 395 עמודים).

תרגומים: המשתה - לאפלטון - מגרמנית - עם מבוא גדול ע"ד חיי אפלטון וערכו הפילוסופי והספרותי והערות ובאורים בסוף הספר (הוצאת "יפת" דפוס א. איתין יפו התרע"ד, 114 עמודים).

האלים צמאים - לאנטול פרנס, מצרפתית (הוצאת "מצפה" ירושלים, התרפ"ז רנ"י עמודים).

טרטרין בהרי האלפים - לאלפונס דודה -מצרפתית (הוצאת "אמנות" פרנקפורט ענמיין, 248 עמודים).

טרטרין איש טרסקון - לאלפונס דודה מצרפתית (הוצאת "אמנות" פרנקפורט ענמיין, 164 עמודים).

ה ז כ ר ו ן - מאת ת. ריבו - מצרפתית (הוצאת חברת "קוהלת" (חוברת בספריה הפדגוגית למורים ולהורים) ירושלים התש''ג, 44 עמודים).

אמיל - ההילואיזה החדשה - כתבים חנוכיים לז'אן ז'אק רוסו מצרפתית (הוצאת דב בר- אהרונסון, ירושלים, התש"ב, רלד עמודים).

הפלוגה הראשונה - לקרל צ'פק (מחיי כורי פחם) מגרמנית (הוצאת ספרית פועלים, מרחביה 1947 - 266 עמודים).

רבי עקיבא - מאת י. אופטושו - מאידיש מכתב היד (הוצאת "ספרית פועלים", מרחביה התש"ז, 355 עמודים).

מרד בר כוכבא - מאת י. אופטושו - מאידיש מכתב היד (הוצאת ספרית פועלים. מרחביה התשי"ג, (1953) 366 עמודים).

מקדמניות היהודים - מחקרים ורשימות, לר' אברהם עפשטיין - עיונים בספר "יצירה" מצרפתית - מעמ' קעט עד עמ' רנ. (הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים, התש"ז).

מחקרים, לקוטים, עריכה, הקדמות, באורים, סדורים וכיו"באגדות הארץ - אוצר אגדות ושמועות מארץישראל - לקט וערך מן המקורות (הוצאת "דביר" ת"א - התרצ"ו - התשט"ו. 2 כרכים, 4 ספרים כרך א', ספר א' ר' עמודים, כרך א' ספר ב' רד' עמודים, כרך ב', ספר א', רח' עמ', כרך ב', ספר ב' רכז' עמ').

שמונה פרקים לרמב"ם - סדורים ומגהים לפי המקור הערבי (מגלה לבתיה"מ) (הוצאת "אמנות" ת"א בשתי מהדורות. וכן נדפס פעמים רבות), 167 עמודים).

האמונות והדעות - לרבנו סעדיה גאון העתיקו לעברית ר' יהודה אבן תבון - לקט ותקן עפ"י המקור הערבי, הקדים והעיר. (הוצאת דב בר אהרונסון, ירושלים, התש"ה, רכב עמודים).

חוקר ומקובל - לר' משה חיים לוצאטו הוסיף מבוא, הערות ובאורים, (הוצאת "מוסד הרב קוק" - ירושלים - ו"מחברות לספרות", ת"א התשי"ב, 226 עמודים).

מחקר ביוגרפי על ר' שלום שרעבי (נדפס בלוח ארץ-ישראל - למשה לונץ, ירושלים, מעמוד 69 עד עמוד 84 בשנת התרע"ד).

בין היהדות הישנה והחדשה (מאמר בקורת שנתפרסם בעתון השלח א' התרפ"ז-ח').

האגדה ובעלי האגדה - מתוך הספר "מורה נבוכי הזמן" לר' נחמן קרוכמל, ערוך ומבואר מגלה לבתיה"ס (הוצאת "אמנות", ת"א התר"ץ 125 עמודים).

מורה נבוכי הזמן - לר' נחמן קרוכמל דפים נבחרים ומבארים - מגלה לבתיה"ס (הוצאת "אמנות", ת"א, התרפ"ט, 39 עמודים).

מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון - לד"ר יצחק אפשטיין - מבוא למשנתו (בהוצאת "קוהלת", מיסודה של הסתדרות המורים העברית בא"י, ירושלים - התש"ז, מעמוד טו' עד עמוד כ').

שירי שפת קודש - לאדם הכהן - שירים נבחרים ומבארים - מגלה לבתיה"ס (הוצאת "אמנות" ת"א, התרצ"א, 48 עמודים).

שמואל דור לוצאטו - דפים נבחרים מבארים ומסדרים - מגלה לבתיה"ס (הוצאת "אמנות" ת"א, התר"ץ, מגלה א'. שד"ל החוקר . 56 עמודים).

שמואל דוד לוצאטו - דפים נבחרים, מבארים ומסדרים - מגלה לבתיה"ס (הוצאת "אמנות" ת"א, התרצ"א, מגלה ב'. שד"ל הבלשן והמבקר , 63 עמודים).י. ל. פרץ - ספורי מעשיות לעם - סדורים ומגהים לפי המקור - חוברת י"א, מחברת א' בסדרה

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4798). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4798