Volume 15

Page 4799

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

"אוצר התלמיד" ע"י חברת "קוהלת" מיסודה של הסת' המורים העברית בארץ-ישראל (בהוצאת "ראובן מס", ירושלים, התרצ"ח - 64 עמודים. נדפסה במספר מהדורות. המהדורה הראשונה יצאה לאור ע"י חברת "קוהלת, ירושלים ויתר המהדורות בהוצאת "ראובן מס", ירושלים).

י. ל. פרץ - ספורים וציורים -- סדורים ומגהים לפי המקור - חוברת י"ג מחברת ב' בסדרה "אוצר התלמיד" ע"י חברת "קוהלת" מיסודה של "הסתדרות המורים העברים בארץ-ישראל" (בהוצאת "ראובן מס", ירושלים, התרצ"ט (1939) 64 עמודים. נדפסה במספר מהדורות).

י. ל. פרץ - חסידים מספרים - סדורים ומגהים לפי המקור - חוברת כ"א, מחברת ג' בסדרה "אוצר התלמיד" ע"י חברת "קוהלת" מיסודה של "הסתדרות המורים העברים בארץ-ישראל" (בהוצאת "ראובן מס", ירושלים, התש"ז (1947) 64 עמודים. נדפסה במספר מהדורות).

יהודה לייב גורדון (יל"ג) - שירים נבחרים, מהירים - חוברת ט"ו-א' , בסדרה "אוצר התלמיד" ע"י חברת "קוהלת" מיסודה של "הסתדרות המורים העברים בארץ-ישראל", בהוצאת "ראובן מס", ירושלים, התרצ"ט, 40 עמודים).

יהודה לייב גורדון (יל"ג) - שירים נבחרים, סדורים - חוברת ט"ז - ב', בסדרה "אוצר התלמיד" ע"י חברת "קוהלת" מיסודה של "הסתדרות המורים העברים בארץ-ישראל" (בהוצאת "ראובן מס", ירושלים - התרצ"ט 39 עמודים).

ש. צמח - סיפורים מחיי הארץ - סדורים, חוברת לתלמידים - י"ב, בסדרה "אוצר התלמיד" ע"י חברת "קוהלת", מיסודה של "הסתדרות המורים העברית בא"י (בהוצאת "ראובן מס", ירושלים התרצ"ט, 64 עמודים).

דוד ילין - דפים נבחרים - הקדים וסדר, חוברת לתלמידים י"ט, בסדרה "אוצר התלמיד" ע"י חברת "קוהלת", מיסודה של "הסתדרות המורים העברים בארץ-ישראל" (בהוצאת "ראובן מס", ירושלים - התש"ד - (1944), 64 עמודים).

ד"ר ב. ברנר - "הלמידה" - יסודות וסרכים ערך, חוברת "הספריה הפדגוגית למורים ולהורים" (בהוצאת חברת "קוהלת", בהשתתפות ועד סניף המורים בירושלים, ירושלים - התש"ה, 31 עמודים).

ד"ר ב. ברנר - "המשמעת בבית הספר" ערך, חוברת "הספרותית הפדגוגית למורים ולהורים" (בהוצאת חברת "קוהלת", בהשתתפות ועד סניף המורים בירושלים, ירושלים - התש"ג, 31 עמודים).

א. מ. הברמן - "הגניזה" (בסדרה ישראל וארצו -- חוברת לידיעת העם והארץ) ערך (הוצאת חברת "קוהלת", ירושלים - התש"ד, 29 עמודים).

עבודות ספרותיות שונות-מקור תרגום, מחקר וכיוצ"ב, שטרם ראו אור:

(ונמצאות בכתובים) מלחמת משה - מאת רמח"ל - הקדים באר ופרש (יצא לאור בהוצאת "מחברות לספרות").

חי בן יקצן - מאת אבן טפיל האנדלוסי תרגם מערבית (יצא לאור בהוצאת "מחברות לספרות", ת"א).

ספורי חסידים ופרושים על א"י והגאולה מוכן לדפוס (נדפס כבר בחלקו בשנת התש"ח).

שבחי א''י מפי ישמאל - לקט, (עריכה ותרגום מערבית) - פורסם בחלקו הגדול בירחון אגודת הסופרים בישראל "מאזנים" (בכרך י"ז חוברת א', סיון התשכ"ג - יוני 1963)יצירה ועבודה מאת תומאס קרליל - תרגם מאנגלית.

מחלות הזכרון מאת ריבו - תרגם מצרפתית.

הדמיון היוצר ודרכי פתוחן - (שיחה) מאמר.

ספר האהבה למחמד אלעד אלי - תורגם מערבית.

לקוטים מכתביו של מחמד אלעד אלי - תורגם מערבית.

ספורי הפלחים - הערביים.

רשימות מעבר לתחום החיים - מעין שיחות עם בנו עודד הי"ד לאחר נפילתו במלחמת השחרור.

זמרת הארץ - (אגדות ארץ-ישראל).

פורטטרסקון - מאת אלפונס רודה - תורגם מצרפתית (נדפס בשנת התרצ"ב, בעתונים היומיים, "דאר היום" ו"הארץ" - חלק מטרילוגיה).

שירים שונים.ירושלים באגדה העממית - מאמר גדול שיופיע בקובץ השני על ירושלים, (ע"י "מוסד ביאליק").

השתתף ברוב העתונים העברים (היומיים, השבועונים, הירחונים והחוברות לעניני ספרות, מחקר, בקורת, חנוך וכיוצ"ב.

כתבי יד שונים ורבים הכוללים מאמרים, הרצאות, תרגומים ועבודות מחקר שטרם מויינו וסודרו, נמצאים בעזבונו הספרותי. השתתף ברוב העתונים העברים (היומיים השבועונים הירחונים והחוברות לעניני ספרות, מחקר בקורת, חנוך וכיו"ב.

מאיר שמעון גשורי (ברוקנר)

(המשך מכרך ג' עמ. 1208) הוסמך כסופר ע"י המשורר ח. נ. ביאליק שקרא את מאמריו הראשונים על המוסיקה ב"הארץ" (ואף רשם מפיו נגונים ישנים) וע"י ר' בנימין (יהושע רדלר-פלדמן) ; מוסיקולוג, הסטיריון, סופר וחוקר, עורר ספרי מוסיקה וספרי-יזכור, משתתף בהמון

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4799). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4799