Volume 17

Page 5176

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כיום, מנהל בנין התיאטרון, אולם נחמני, ברחוב נחמני 4 בתל-אביב.

בנו: בנימין (עובד בטלוויזיה הלימודית).

יהושע (השל) בן-ארי (זילברקלנג)

נולד בטורבין (פולין), ט"ו שבט תרע"ד (11.2.1914).

לאביו משה ליב זילברקלנג ולאמו זלדה בת מתתיהו מנדלקר (המשפחה כולה הושמדה בשואת היטלר).

קיבל חינוך מסורתי בחדר, בית המדרש ובשתי ישיבות: "תורת חיים" על שם הרב מבריסק בראדום, ו"תומכי תמימים" להרבי מליובביץ בוורשה (ר' מילבסלי-ספוז'ינסקי), למד עד גיל 17.

עם גמר לימודיו בישיבות, יסד בעיירתו את תנועת "הפועל המזרחי" ובאמצעותו נתקבל בהכשרה בקבוצות במשך 3 שנים.

היה פעיל בתנועת "הפועל המזרחי" ובסניף "אגודת ישראל".

בתקופת ההכשרה יסד נקודות הכשרה קיבוציים וניהל אותן.

בחודש מאי 1935 עלה לארץ.

עם הגיעו לארץ הצטרף ל"הגנה".

עם פרוץ המאורעות בשנת 1936 נשלח מטעם ה"הגנה" למשטרת המנדט, בה נתקבל בשנת 1937 עד מלחמת העצמאות (1948).

בימי שירותו במשטרת המנדט היה קשור ופעיל בש"י (שירות ידיעות) של ה"הגנה".

בשנת 1943 נשא לאשה את אילה בת נח טיומקין (ראה ערכו בכרך זה).

למד משפטים וקיבל תואר עורך-דין.

בשנת 1948 עבר למשטרת ישראל ומשרת בה עד היום.

שימש בתפקידים בכירים במשטרת מחוז תלאביב: ראש מדור התביעות, ראש הענף הפלילי במחוז, מפקד הנפה הצפונית, מפקד הנפה הדרומית.

היה בין מיסדי בית הספר לקצינים בכירים. שימש שם כמדריך ב-2 מחזורים וכמפקד ביה"ס במחזור אחד.

בשנת 1957 הוסמך בתואר ניצב משנה.

משנת 1959 היועץ המשפטי במטה הארצי של משטרת ישראל ושל משרד שר המשטרה.

נמנה כאח בלשכת בונים הפשיים "הכוכב" וכאח במיסדר בני-ברית בלשכת "דיזנגוף".

כתב וכותב מאמרים בכתבי-עת מקצועיים במשטרה.

נטל חלק בהוצאת ספר "יזכור" על עיירתו הקטנה "טורבין", בו הקדיש כמה דברי כתיבה מזכרונותיו.

בניו: לביא, עמי-יחיעם.

משה טיבר

נולד בדנאוויץ (רוסיה) אב תרס"ה (אוגוסט 1905).

לאביו אברהם טיבר ולאמו לאה בת לוי פוגסמן. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

בשנת 1921 עלה לארץ.

בוגר בית הספר הריאלי בחיפה. למד באוניברסיטאות : לונדון ושיקגו. קיבל תואר B-Sc. ,Dl.C. מהנדס.

היה חבר המרכז של אגודת האינג'נרים והארכיטקטים.

חבר במרכז של בוגרי בית הספר הריאלי.

חבר המרכז של ה"מכבי".

חבר ההנהגה הראשית של הסתדרות הצופים בישראל.

בשנת 1937 נשא לאשה את שושנה בת שבתאי אהרנסון. כל השנים חבר ההגנה. מיסד הנוטרות בגבעתיים (גבעת רמב"ם).

גאל מידי הערבים שטחי קרקעות בצפון ובסביבת תל-אביב.

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5176). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5176