Volume 15

Page 4800

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ספרים וכתבי-עת מפרי עטו, בעל אוסף נגונים יהודיים הגדול ביותר בעולם (רובם של החסידים לשושילתותיהם השונים).

מזכיר המחלקה למסחר ותעשיה של "הסוכנות היהודית" לא"י בשנים 1948-1930.

היה בין הפצועים קשה בהתפוצץ המוקש שהוטל בחצר בניני הסוכנות היהודית בירושלים בל' אדר' א תש"ח (11 למרץ 1948) ובנס ניצל ממות כשהמכונית עם הפצצה הועמדה לפני חלון חדרו.

עם תקומת מדינת ישראל עברה מחלקת מסחר ותעשיה של הסוכנות לפי הסכם לרשות מדינת ישראל ומאז מתקימת בתור "משרד המסחר ותעשיה" וכל פקידי המשרד עברו אליי והמשיכו בעבודתם. עבד שם עד סוף תשי"ב, עזב בעקב קנוניות מפלגתיות בעיסוק פקידים. אחר זה מילא תפקידים מינהליים: הקים את "גנזך הציונות הדתית" במוסד הרב קוק והיה מנהלו במשך שנים הקים את ה"מכון למוסיקה דתית" מטעם המשרד לחינוך (המחלקה לחינוד דתי) ומשרד הדתות שמשכנו ב"היכל שלמה" ועומד בראשו עד היום.

נמנה על המרצים הקבועים בכינוסים השנתיים של המכון למוסיקה דתית, בקונגרסים העולמיים למדעי היהדות של האוניברסיטה העברית בירושלים, בשירות, "קול ישראל" על נושאי מוסיקה יהודיים, פעיל בחיי ועדי ערים שונות ומרצה באספות של יוצאי ערים שונות בישראל.

משתתף ב"אנציקלופדיה כללית" תרצ"ה-תרצ"ז - הוצאת "מסדה" ת"א, ב"אנציקלופדיה העברית הכללית", יהודית וארצישראלית (כרך י"ז) יו"ל בחברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ, ת"א! ב"אנציקלופדיה של הציונות הדתית" (במאות ערכים) של "מוסד הרב קוק".

כתביו:א. במוסיקה: "רננים" - מאמרים על המוסיקה העברית (קבוצה ראשונה, 24 עמוד, ירושלים, ר.רצ"א, הוצאת "הלל וזמרה") ! "נגינת חסידים" (י"ב פרקים), נדפס בהמשכים בשבועון העברי "הדואר" בניו-יורק תרצ"ג - תרצ"ד, שעוררו תשומת-לב והפתעה בעתונות העברית בכל הארצות; "מוסיקה ופואסיה בספרות הרמב"ם ותקופתו" (תדפיס מיוחד בן 16 עמודים מהקובץ "רבינו משה בן מימון" בעריכת הרב י. ל. פישמן, תרצ''ה): "נגוני חגים ומועדים" בלוית נגונים בתוים, שורת מאמרים בגליונות ערבי החגים ב"הארץ" בשנים תרצ"בתרצ"ח. אך מאמרים אלה עוררו תשומת-לב מרובה בעולם הגדול ונדפסו בתרגומים בשפות שונות (צרפתית, אנגלית, פולנית, הונגרית, יידית וגרמנית ועוד), ומהם נדפסו רבים בסידרת ספרי "מועדים'' בתשעה כרכים (בהוצאת "דביר") ; "לחסידים מזמור" - מאסף ספרותי ואמנותי לנגינה דתית-עממית של החסידים, עם תוי-נגינה, תמונות ופכסימיליות של אישי החסידות (בהוצאת חבר חובבים של נגינת החסידים, ירושלים, תרצ"ו, 148 עמודים) ; "לקורות הניגון החסידי" (ממזיבוז ועד הנה), תדפיס מיוחד בן חמשים עמודים גדולים מספר "אזכרה" (קובץ לזכר הגרא''י קוק , ערוך בידי הרב י. ל. פישמן, ירושלים, תרצ"ז); "הנגינה במגרפה ובכלי-שיר בבית-הכנסת". לתולדות מלחמת הדעות בין החרדים והמתקנים בסדר התפילה בבית-הבנסת (נדפסו בהמשכים בירחון "שול און חזנים וועלט", ורשה תרצ"ז - תרצ"ח) ; "צלילי חסידים" (עלון להפצת מיטב נגוני חסידים בעם, מופיע מזמן לזמן בירושלים. הופיעו שני גליונות, תרצ"ח) ; "שירת קודש וזמרת מעלה" (לזכר הגרא"י קוק. תדפיס מיוחד מירחון "סיני" כרך ג' תרצ"ח-ט, עם תוי-נגינה לניגוני הרב) , קבוצת נגוני-שבת בתוי-נגינה של צדיקי החסידים והמתנגדים, 16 נגונים מתלמידי הבעש"ט וגדולי החסידות (נגונים אלה הודפסו גם ב"ספר החסידות" ליצחק ורפל, וגם ב"ספר השבת" בצרפתית שהופיע בקאירו של מצרים)! "רבי יעקב מולין" (מהרי"ל) ותקופתו בנגינה הדתית (34 עמודים בירחון "סיני", שנה ז, כרך י"ג, עמודים שיז-שמט, תש"ג-תש"ד); "נגוני הצדיקים לב-ת האגר בקוסוב-ויזניץ" (תדפיס מיוחד מירחון "סיני", ניסן-אייר הש"ז. ממנו הדפיסו שוב בירחון "בית הכנסת", ת"א) ; "נגוני של רבי נחמן מברצלב" (47 עמודים, נדפס ב"תלפיות", רבעון לעניני הלכה, אגדה ומוסר היהדות, בעריכת הפרופסור ש. ק. מירסקי, ניו יורק, הוצאת "ישיבהאוניברסיטה". שנה ה, טבת תשי"ט, עמודים 555602) מחקר זד. עורר גל של מאמרי-בקורת נלהבים בכל העתונות האמריקאית מטובי המבקרים והוציאו לו מוניטין, וכולם הכירו בחשיבותו! "נגינה וחסידות בבית קוזמיר ובנותיה" (מאסף ספרותי-מוסיקלי עם תוי-נגינה, תמונות ופכסימיליות - לתולדות צדיקי ביצטויב ונגינת החסידות של פולין, בהוצאת החברה להפצת החסידות ונגינתה, 312 עמודים, ירושלים, אלול תשי"ב) ; "נגוני חסידים של שושלת מודזיץ' (54 נגונים מנגוני הצדיק רבי ישראל ממודזיץ, בנו רבי שאול ידידיה אלעזר, תשי"ב, ירושלים) "הניגון והריקוד בחסידות" לכל דורותיה למן התגלות רבי ישראל בעש"ט ויסוד החסידות עד היום, בלוית תמונות וצילומים, תוי-נגינה ופכסימיליות (כרד ראשון: רוסיה הגדולה, הוצאת "נצח" תלאביב, תשט"ו! מבוא לתולדות המוסיקה בישראל א-קכד. פרקי הספר ו-304. יספר הוענק "פרס אנגל" מטעם "עירית תל-אביב", ועשרות מאמרי בקורת נתפרסמו עליו) ; "הניגון והריקוד בחסידות". בלווי תמונות וצילומים, תוי-נגינה ופכסימליות, כרך שני: רוסיה הגדולה (המשך) (הוצאת "נצח" ת"א, תשי"ח, 530 עמודים). בכתב-יד נמצאים עוד שמונה כרכים כ-4000 עמוד עם נגונים הסתוריים ותמונות ; "36 לחנים ומנגינות חסידיים" שהושרו

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4800). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4800