Volume 1

Page 406

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

משה חיים פרס

נולד בפבלובקה, פלך גרודנה, בשנת תרט"ז (1856), לאביו יואל דב ולאמו עלקה . קיבל חינוך מסורתי וכשגדל עבד בבית חרושת לאריגה בפאבלובקה.

נשא לאשה את חנה בת שלמה בוכהלטר מסלץ ע"י פרוזני, פלך גרודנה.

סידר את משקו וגם אטליז, מכר לאכרים בשר בהקפה לכבוד שבת, ומזמן לזמן היה הבארון משלם לו במקום האברים שלא השיגה ידם לשלם.

בעת ריב השמיטה בתרמ"ט נשלח יחד עם יעקב ארקין לבקש תמיכה מיהודי רוסיה לאכרים הנתונים במצוקה בגלל שמירת שבת הארץ. כאמור בפרשה הכללית של ראשוני עקרון לא הצליח במסעו זה. אך מעשה אחר שעשה למען כבוד חבריו הוכתר ביתר הצלחה.

בלוך , פקידו של הבארון, רצה לשבור את רוח אכרי עקרון לבל יתקוממו נגד עריצותו. לשם כך היה מעכב להם את התמיכה, שירגישו עד כמה הם תלויים בו. והנה הגיעה עונת הזריעה וחטים לזרע אין ובלוך מתמהמה ואינו נותן. הלך אל ערבי אחד ברמלה וקנה ממנו בהקפה 100 שקים חטה במחיר 250 נפוליונים, וחילק זרע לאכרים. בראות בלוך את הנעשה לא היתה לו ברירה אחרת והוכרח לשלם את מחיר החטים.

הוא זכה לאריכות ימים אחרי יתר חבריו מאחד-עשר הראשונים במושבה.

צאצאיו: הניה אשת יצחק לוין; יעקב; פרידה אשת זלמן כהן (ירושלים); מלכה אשת משה גוטמן; רחל ז"ל.

דב רודבסקי

נולד ברוזינוי, פלך גרודנה, בשנת תר"ט (1849) לאביו אליהו (שעלה ארצה כעבור שנתים עם המשפחות).

קיבל חינוך מסורתי והיה אכר בכפר פבלובקה. בכ"ג תשרי תרמ"ו נבחר באספה כללית של בני המושבה עקרון לגבאי בחברת בקור חולים וחברה קדישא. נפטר ביפו, י"ח תשרי תרנ"ד.

צאצאיו: פישל; אברהם יצחק; חיה רבקה אשת שמעון לוריא.

יהושע רובינשטיין

בן יצחק (הנפטר הראשון במושבה, י"ח טבת תרמ''ה.) נולד ברוזינוי, פלך גרודנה, בשנת תר"ח (1848).

קיבל חינוך מסורתי וכשגדל היד, אכר בכפר פאבלובקה.

היד, אכר במושבה וגורש ממנה "כמורד" ע"י פקידות הבארון.

אפרים שקולניק

נולד ברוזינוי, פלך גרודנה, בשנת תקצ"ג (1833) לאביו נח ולאמו שרה בת משה לוין.

קיבל חנוך מסורתי והיה אכר בכפר פבלובקה. היה מעסקני המושבה עקרון ומסור לעבודת החקלאות.

נפטר בירושלים, כ"ד ניסן תרס"ז.

צאצאיו: שמואל; יוסף; חנה רבקה אשת בנימין גורודנציק (מראשוני בוני נוה צדק); משה ליב; שרה ציפה אשת צבי שקולניק; פרומה (ארצות הברית).

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1, p. 406). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/406