Volume 16

Page 4954

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

סניה לרבנים, בני תורה שבאו כשליחים מאירופה ומארץ-ישראל. הרב משה שמואל שפירא שהתאכסן בביתם לפי המלצת הסופר יצחק ריבקינד מניו-יורק, כתב למר ריבקינד בין היתר: "ויש לו, למר סוסניק אשה חשובה מאד, בת ישראל, במלוא מובן המלה, אשר היא יקרת המציאות באמריקה". הלכה בדרכי אמה בתיה בילה ברזינסקי שהיתה בעלת צדקה וחסד, עושה ומעשה, בהיותה באמריקה היתה פעילה בבנין "בית הפועל המזרחי" שהוקם בפתח-תקוה, ומכספה היא הקימה קרן גמ"ח ב"ישיבת עץ חיים" בירושלים. בית סוסניק שימש גם כתובת למוכי גורל, מי בכסף ומי בעצה. הגב' סוסניק היתה במשך שנים נשיאת נשי "המזרחי" באמריקה, עד עלותה לארץ ב-1930. משכה בעט סופרים. השתתפה בשבועון אנגלי יהודי בשיקגו. מהארץ שלחה מאמרים מחיי הארץ. זמן ידועה היתה מורה לאנגלית והשתמשה בספר לימוד שהיא בעצמה חיברה. תרגמה לאנגלית את הספר "ילדי ערב" למשה סמילנסקי ועוד. נפטרה בתל-אביב, י"ט ניסן תשכ"ו-9.4.1966).

בשנת 1931 עלה בעלה צבי לארץ ונהיה שותף בבית החרושת האמריקאי לשמלות שנוסד על-ידי יהודה הרשוביץ, שהיה אז בחתוליו. הם פתחו את התעשיה הזאת שהצליחה גם לעשות אקספורט (החל משנת 1932) ללבנון וסוריה. סוחר ערבי בבירות (לבנון) הביע את התפעלותו ואמר: לפנים היו באים מא"י לקנות אצלנו בגדים מוכנים, וכעת אנו מוכרים בגדים עשויים בא"י"... במשך הזמן רכשו לקוחות בדמשק, טריפולי, חומס וחמה (בסוריה). רוב הסוחרים בתוצרתם היו לא יהודים. הקשר אתם היה עד מאורעות 1936.

בית החרשת שלהם היה הראשון והיחיד בארץ, והם השתדלו לשמור על שמו הטוב, ויצרו הכל מסחורה משובחת.

כיום נמצאים בארץ לקוחות למעלה מ-600 בתי מסחר לשמלות לנשים, ומתפרנסות מזה הרבה משפחות.

חבר פעיל ונשיא בלשכת "הלל-בני ברית" בתלאביב.

בנותיו: מרים ז"ל, שושנה אשת יחזקאל יפו (חברה ב"משמר האזרחי". היתה פעילה במחתרת עד ימי מלחמת השחרור. את הנשק שהביאה הביתה היתה אמה מחביאה במזרון אחותה הבכורה הרתוקה למטת חוליה).

אלכסנדר דורון (מוסקוביץ)

נולד בבראילה (רומניה), י"א שבס תרס"ו (6.2.1906).

לאביו ד"ר הרמן מוסקוביץ (ראה כרך שמיני, עמוד 3132) ולאמו פרידה בת אלברט שטרס. עלה עם הוריו לארץ בשנת 1910.

למד בגמנסיה העברית "הרצליה" בתל-אביב.

בשנת 1927-1919 למד בבית הספר "הייגייט" בלונדון.

3 שנים עבד בחברה "לואי דרייפוס ושות" בלונדון.

בשנות 1926-27 היה מזכיר הפדרציה של אגודות הציונים הצעירים בבריטניה.

חזר לארץ באוקטובר 1927 ונתקבל כפקיד בבנק אנגלו פלשתינה בע"מ (כיום: הבנק הלאומי לישראל בע"מ).

בשנת 1928 היה ממקימי הסתדרות הצופים הקשישים, וזמן מה היה סגן מפקד הצופים בארץ.

משנת 1929 חבר ההגנה.

בשנת 1932 נשא לאשה את שושנה בת אפרים צבי חרל"פ מרחובות (ראה כרך א', עמוד 96).

יושב ראש איגוד המפרסמים בע"מ.

יושב ראש אגודת מזכירים מוסמכים בישראל.

חבר המועצה של הליגה ישראל-איטליה.

APA citation

Tidhar, D. (1967). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 16, p. 4954). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/16/4954