Volume 17

Page 5082

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

את בית החולים לשעת חירום במלחמת העולם השניה והבטיחה את הרזרבה הקרקעית להקמת בית החולים העירוני רוטשילד באותו מקום.

יושב ראש ועד הבנין הציבורי שהקים את המעון לילדי המגוייסים ע"ש שבתי לוי (ראש העיריה היהודי הראשון בחיפה).

יו"ר "נאמני המכבי, חיפה", אשר הקימה את המרכז הספורטיבי של המכבי על הר הכרמל ואת "בית המכבי" ו"המכבי הצעיר" בהדר הכרמל.

חבר מועדון רוטרי חיפה משנת 1944 ושימש כנשיא המועדון בשנים 1963/64.

במאי 1961 הוענקה לו אזרחות כבוד של העיר חיפה.

כיום, פעיל בענייני מכבי ויו"ר נאמני המכבי חיפה.

חבר הנהלה של המעון לילדי חיילים ע"ש שבתי לוי. יו"ר ועדת הבנין של מגן דוד אדום בחיפה.

כתב מאמרים ב"הארץ" - בעיקר מכתבים למערכת.

בתו: איה .

בקשה אל הקורא

אסיר תודה אהיה לך, אם תואיל להעיר את תשומת לבם של קרובי האנשים, שערכיהם באו בספר הזה ואשר הספר לא הגיע אליהם מסיבות שונות, על הופעתו של כרך זה (והכרכים: א-ט"ז).

הקרובים האלה באשר הם שם, בארץ ובחוץ-לארץ מתבקשים להתקשר עם החתום מטה, או הקורא עצמו מתבקש להודיעני את כתבתם של המעונינים מסוג זה.

דוד תדהר

הכתובת למכתבים : 62, שינקין, תל-אביב.

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5082). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5082