Volume 17

Page 5083

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הערכים האישיים

הרב צבי הירש קאלישר

(הראשון לראשונים) נולד בעיירה ליסא (נקראה פעם "לישנו", גליל פוזן, מעבר לגבול פולוניה של רוסיה, בתחום פרוסיא. עיירה זו היתה מרכז לימוד התלמוד) ביום י"ב בניסן תקנ"ה (1.4.1795).

לאביו ר' שלמה, שנולד בליסא בשנת 1768, עבר לטהורן ונפטר שם בשנת 1840. מוצאו מר' מאיר קרמניצר , שנולד בערך בשנת 1638 בקרמניץ וברח בימי גזרות ת"ח (1648) לקאליש, ושם נפטר. קרמניץ - עיר בווהלין (אז בפולין). מוצאו של ר' מאיר קרמניצר מר' מרדכי יפה . בעל "הלבושים" (ב-1530 נולד בפראג ונפטר בשנת 1612 בפוזנא) לפי יחוס המשפחה, מנתה את יחוסה עד המהר"ל מפרג שהיה מיוחס ל"בית דוד" ומוצאם מהעיר קאליש). ולאמו (של הרב צבי הירש) רחל. את חינוכו בילדותו - תחילה בחדר ואחר כך אצל דודו הגאון הראב"ד, ר' יהודה ליב קאלישר (בעל "יד חזקה"). למד תורה מפי ראש הישיבה המפורסמת בליסא, הרב יעקב מליסא מגדולי הרבנים שבדור, בעל הספר "חוות דעת", ואחר כך נסע לפוזנא והיה תלמידו של הרב עקיבא אייגר . התעמק גם בספרות הפילוסופיה והקבלה. הוא היה בקי ב ספרי הפילוסופים העברים של ימי הביניים וקרא גם את ספרי הפילוסופים החדשים כמו דיקארט (קארטזיוס), שפינוזה, משה מנדלסון וקאנט. בשנת תר"ג (1843) פירסם בדפוס קונטרס בשם "אבן בוחן", ביאור על סימן פ"ט משו"ע "חושן משפט". הקונטרס הזה הוא דוגמא מספרו הגדול שעמד להוציא - ראה להלן.

פרי שקידתו על התלמוד ומפרשיו הם חידושיו על "חושן משפט" בשם "מאזנים למשפט" (שני חלקים: נדפס בקרוטושין בתרט"ז וחלקה השני נדפס בקניגסברג באותה שנה. השם "מאזנים למשפט" בגימטריא : צבי הירש , על שמו).

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5083). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5083