Volume 17

Page 5093

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ירושלים, כדי שיוכל לפרסמם ב"לוח ארץ-ישראל" שלו לשנה הבאה. ר' ח.י. יפה הבטיח לשלוח את המכתבים אל לונץ , אבל לא שלח. כתבי היד מארכיון הרב קאלישר נשארו בידי ר' ר.י. יפה , שעלה אח"כ לארץ-ישראל והביא אותם ארצה. ממנו קיבל אותם חתנו המורה אריה ליב הלוי הורביץ שעלה מקובנה ועבד כמורה בעקרון (ראה כרך ראשון, עמוד 446). בנו שאר-ישוב מסר את ארכיוני אביו וסבו ל"ברית ראשונים" בתל-אביב ואגודה זאת מסרה את הארכיונים לארכיון הציוני המרכזי בירושלים.

בספרו של ד"ר ישראל קלויזנר "דרישת שלום" - הרב צבי הירש קלישר - מבוא והערות (הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים, תשכ"ד) מובאים אגרות ומאמרים שונים שנשמרו. כן פרסם בספרו ציונים ביבליוגרפיים ועוד.

על שמו ולזכרונו נקרא הקיבוץ "טירת צבי". וכן נקרא בתל-אביב רחוב על שמו.

רצוי מאד שמדינת ישראל תעביר בעתיד את עצמותיו לארץ בטכס ממלכתי . הוא היה הראשון לראשונים שהרה והגה את הרעיון של ישוב ארץישראל ופעל רבות לעורר את היהדות ברוסיה, בגרמניה, בצרפת ועוד לפעול למען ארצנו.

רב-אלוף חיים בר-לב (ברוצלבסקי)

נולד בוינה (אוסטריה) ביום י"ט בחשון תרפ"ה (16.11.1924).

לאביו מנחם ברוצלבסקי (היה מראשי תעשית הטקסטיל ביוגוסלביה), ולאמו דבורה בת יצחק ויל קונסקי .

בהיותו נער אמר שהוא רוצה להיות רופא בהמות.

בהיותו בגיל 4 עבר עם משפחתו מוינה לזגרב (יוגוסביה). בבית למד עברית וביקר בבית-ספר יהודי. והיה חבר בארגון הנוער "השומר הצעיר".

בשנת 1939 עלה לארץ.

קיבל חינוך בבית-הספר החקלאי "מקוה ישראל". השתלם באוניברסיטת קולומביה.

בשנת 1942 הצטרף לשורות ההגנה. עלה לדרגת מפקד כיתה בפלמ"ח. במבצע "קדש" היה מפקד חטיבת שריון.

היה חבר משק בית אלפא, והשתתף בפעולות הברחת עולים לארץ.

בסיימו את לימודיו גוייס ונשלח לקורס מפקדי כיתות. תכונותיו המיוחדות גרמו שיטפס במהירות בפיקוד הפלמ"ח. ב-16.6.46 פקד על קבוצת חברי הפלמ"ח שהכילה 44 חברים ב"ליל הגשרים". "גשר אלנבי" בדרך מירושלים לרבת-עמון (עבר הירדן), היה אחד היעודים הקשים ביותר.

בשנת 1944 קיבל תחת פיקודו מחלקה בבית הערבה, ושנה מאוחר יותר היה למפקד פלוגה ד' של הפלמ"ח בעמק יזרעאל.

בתחילת 1948 מונה למפקד הגדוד השמיני של חטיבת הנגב. לאחר שקודם לכן שימש כמפקד קורס מכ"ם בפלמ"ח. גדודו הבטיח את הספקת המים לישובי הדרום בנגב. בזה שטיפל במכונות המשורינות שהגנו על קווי-מים לישובים נצורים בנגב.

באותה שנה במלחמת העצמאות היה איש שריון מובהק.

בשנת 1949 נשא לאשה את תמר בת ישראל מהרש''ק .

זמן קצר לאחר מכן קיבל את הפיקוד על גדוד הפשיטה הממוכן התשיעי. הספיק להיות קצין מבצעים של חטיבת "הנגב", והשתתף בכיבוש בארשבע.

אחרי מלחמת השחרור שימש כמדריך בקורס מפקדי גדודים.

בשנת 1950 התמנה למפקד הקורס, וזמן מה לאחר מכן הפך למפקד קורס למפקדי חטיבות.

בסוף שנת 1952 התמנה לראש מטה בפיקוד הצפון, אחרי כן התמנה למפקד חטיבת "גבעתי".

בשנת 1956 יצא לקורס קצינים בבריטניה, ועם שובו התמנה לראש מחלקת ההדרכה במטכ"ל (במטה הכללי של צה"ל).

במבצע סיני ב-1956 קיבל את הפיקוד על גייסות שריון, שפרצה את מתחמי רפיח ואל-עריש, והגיע עד לתעלת סואץ. פקד על התמרון הגדול ביותר שידע צה"ל במבצע סיני.

באותה שנה נתמנה לראש מחלקת ההדרכה בדרגת אלוף משנה.

יצא לקורס קצינים בבריטניה, ועם שובו התמנה לראש מחלקת ההדרכה במטכ"ל (במטה הכללי של צה"ל). עסק בתפקידים מגוונים ורבים בהדרכה, בפיקוד ובמטה. ביולי 1957 התמנה למפקד גייסות השריון (תפ

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5093). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5093