Volume 17

Page 5149

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מחסנאי בבית מסחר סיטונאי.

מזכיר סניף הסתדרות הפקידים בתל-אביב. מנהל מחלקת האירגון של מועצת פועלי תלאביב.

חבר מזכירות מרכז הפקידים.

מנהל הוצאת הספרים "ספרית הפקיד" ע"י הסתדרות הפקידים.

ממיסדי אגודות צרכניות בתל-אביב, מנהל הצרכניה הראשונה בתל-אביב.

חבר ועד המפקח של הקואופרציה הצרכנית. חבר מזכירות מועצת פועלי-תל-אביב-יפו. היה מפקד מוסמך בהגנה. מפקד בשכונת התקוה. מפקד ומיסד גדודי נוער של הפרברים "השחר". חבר ועד הסניף של "מפא"י", של מרכז "אחדות העבודה".

חבר מועצת ההסתדרות. חבר מרכז מפ"ם.

חבר מרכז של מפלגת שמאל-סוציאליסטי. חבר בועדות שונות של מפלגות אלה. חבר המזכירות הארצית של תנועת הידידות ישראל-ברית-המועצות.

חבר במשלחת תנועת הידידות ישראל-בריתהמועצות בשנת 1957 לחגיגות 40 שנה למהפכת אוקטובר.

כותב ב"על המשמר". כתב בספר "הגנה בתלאביב" ובספר על "פעולות מועצת פועלי ת"א-יפו. כיום בפנסיה.

הלל לנדסמן

נולד בסוסניצה, פלך טשרניגוב, י' תמוז תרנ"ז (1897).

לאביו מנחם מנדל לנדסמן (על שם אחד ממשפחת שניאורסון ממיסדי כת החב"ד) ולאמו חסיה בת יחזקאל שור (נינה של ר' הלל מפריטש).

קיבל חינוך מסורתי בחדר, עם מורים פרטיים תלמוד ומשנה. למד את השפה הרוסית והמקצועות הדרושים על מנת להתקבל לבי"ס תיכון.

בי"ג כסלו תרע"ד (12.12.1913) עלה בעליה השניה לארץ (השנה שפרצה מלחמת העולם הראשונה) במטרה להמשיך את לימודיו בגימנסיה העברית "הרצליה" בתל-אביב.

חבר ההגנה מיום עליתו לארץ.

באפריל 1916 התגייס יחד עם תלמידי הגימנסיה לצבא התורכי ונשלחו לקושתא, לבית הספר לקדטים - לעבור קורס של קצינים.

בראשית 1919 חזר מתורכיה והצטרף לתלמידי המחזור הששי וקיבל תעודת בגרות.

השתתף בהגנה על תל-חי ומשם ירד לאילת השחר ותקע יתד בה.

משנת 1920 חבר משק אילת השחר.

בשנת 1924 נשא לאשה את רחל בת יצחק רוד ניצקי (נפטרה בחיפה, ט"ו אלול תרצ"ז 22.8.1937) ובזיווג שני נשא לאשה בשנת 1941 את רחל בת יעקב אשכנזי (לפני נשואיה - אטלזון). משנת 1928 עד 1934 מוכתר המשק של אילת השחר. מסוף 1934 מנהל המשק בזכיון החולה.

משנת 1936 עד 1950 מזכיר ועד הגוש לישובי הגליל.

ב-2 לפברואר 1950 ראש המועצה האיזורית גליל עליון.

מ-1.11.1965 עד 22.8.1966 ראש מועצה מקומית חצור.

פעל גם בעניני יחסי שכנים מטעם המחלקה המדינית של ההנהלה הציונית.

כתב מאמרים בחוברות של המועצה האיזורית. כיום בהנהלת החשבונות של המשק אילת השחר.

צאצאיו: אסף ניר; יצחק; יגאל ; חסיה אשת רמי חורש.

שמעון גן (גנס)

נולד בוילנה בשנת תרס"ז (1907).

לאביו שמעון גנס ולאמו חנה. קיבל חינוך מסורתי ואחרי מלחמת העולם הראשונה עבר לקובנה וסיים שם סמינר למורים עברים "תרבות" והמשיך את לימודיו באוניברסיטה בקובנה.

יחד עם הסופרת לאה גולדברג (ראה כרך ד', עמוד 2018), א. ד. שפירא ועוד יסדו והוציאו לאור העתון הספרותי ה"אופוזיציוני" בשם "פתח" והקובץ שלו "פעם".

בשנת תרצ"ה (1935) עלה לארץ.

השתתף ב"כתובים" ובכתבי עת ספרותיים אחרים. עבד בעתונות "הארץ", "על-המשמר", ובעשר השנים האחרונות ב"דבר".

היה עורך המדור לעניני תיאטרון ב"אמר" שבעריכתו של ד"ר צבי רותם. המשיך בחבורת "יחדיו", בשבועונה "טורים", ובצל קורת כת מהפכנים מפכחים מזה וצעירים רודמים מזה, המשיך בקול ענות חלושה יותר, הארץ היתה לו לחיפוש יגע, כבר בתחילתו ואובד סמוך

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5149). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5149