Volume 17

Page 5148

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

סקר בנק ישראל : "החסכון האישי הגלמי ב1954" (חוברת מס' 5, ירושלים, 1957); "סקר חסכון המשפחות 1957/58" (מ. זנדברג, ג. לביאטוב, ד. אוטנזוסר, מ. סיקרון - חוברת מספר 10 - ירושלים, 1959).

רבעון לכלכלה : "חלוקת ההכנסות והשפעתה על החסכון והתצרוכת" (חוברת מספר 15 - תלאביב, 1957) ; "חלוקת ההכנסות וההתפתחות הכלכלית" (חוברת מספר 18-17 - תל-אביב, 1957); "חלוקת ההכנסות של האוכלוסיה היהודית" (חוברת מספר 26-25, תל-אביב, 1960); "תקציב המדינה והחלוקה מחדש של ההכנסות" (חוברת מס' 32, תלאביב, 1961), (תורגם גם לאנגלית); "חלוקה מחדש של ההכנסה בישראל" (חוברת מספר 39, תלאביב 1963) ; "הערות לדו"ח בנק ישראל 1962" (חוברת מספר 39, תל-אביב, 1963) ; "המדיניות הכלכלית החדשה" (חוברת מספר 40, תל-אביב, 1963); "המדיניות הכלכלית ותקציב המדינה ל1965/66" (חוברת מספר 44, תל-אביב, 1965); "מדיניות כלכלית ומדיניות סוציאלית" (חוברת מספר 48, תל-אביב, 1966); "עקרונות לקביעת מדיניות כלכלית לשנים הקרובות" (חוברת מספר 51, תל-אביב, 1966).

רבעון לעניני מסים : "יסודותיה של המדיניות הכלכלית ועקרונותיה" (חוברת מספר 6, ירושלים 1967).

חוד החץ - רבעון לעניני בטוח חיים : "חריש עמוק בשדה בור" - חסכון ובטוח חיים - נתונים השוואתיים (חוברת 1, 1964); "המדיניות הכלכלית של ישראל ומקומו של בטוח החיים בחסכון הלאומי (חוברת מיוחדת, 1965).

רואה חשבון: "המיסוי בעקבות הפחות" (חוברת מספר 114-13, תל-אביב, 1963. תומצת לאנגלית); "מדיניות כלכלית לטווח ארוך" (חוברת מספר 158-157, תל-אביב, 1967).

נתיבי ארגון ומינהל: "על דו"ח ועדת הורוביץ" (חוברת מספר 2, ירושלים 1963); "חסכון וייעול במנגנון הממשלתי" (חוברת מספר 4, ירושלים, 1966).

בעולם הדלק : "מיסוי הדלק לתחבורה" (מספר 12-11, תל-אביב, 1965).

עלון האגודה הישראלית לקרימינולוגיה : "המאסר על תנאי בישראל" (מ. זנדברג, ש. שוהם חוברת מספר 11, ירושלים 1962).

המפעל: "חקר הצרכנים, מהותו ותפקידיו" (מספר 12, תל-אביב, 1957).

בשער : "תקציב המדינה 1967/68" (מספר 77, תל-אביב, 1967).

מתוך ספרים : "מערכת המסים והמדיניות הכלכלית", מתוך הספר "כלכלת ישראל - הלכה ומעשה" בעריכת יוסף רונן (בהוצאת דביר - תל-אביב, 1964); "החסכון בישראל" מתוך הספר: "החסכון בכלכלה הלאומית" בעריכת יוסף רונן (בהוצאת י המדפיס הממשלתי, ירושלים 1966).

פרסומים שונים : "ההתנהגות הכלכלית בשכבות י השונות של האוכלוסיה" - הוגש להסתדרות עבור פרס מחקר ; "החינוך" - הרצאה בכנס השנתי של הפסיכולוגים בפסח תשכ"ב - "חקר נטיית האוכ לוסיה היהודית לחסכון" (1956 בערך); "ההתנה גות הכלכלית בשכבות השונות של האוכלוסיה" הרצאה בכנס השנתי של הסוציולוגים ב-1957; "הע רכת עסוקים" (בסטנסיל, הרצאה במשרד העבודה); "בשרות העבודה ההונגרי" (פורסם ב"ידיעות בית לוחמי הגיטאות" - אפריל 1958); "היחסים הכס פיים בין העיריות והממשלה" (הרצאה בכנס גזברי העיריות בבאר-שבע, 1963).

הרצאות במכון הייצוא : "מדיניות הייצוא" (1964 במלון אויה); "דרכים להשגת יעדי הייצוא" (1967 במכון הייצוא, תל-אביב); מ. זנדברג, מ. אוריון: "בדיקת המצב בענף המוניות 1961" (מאי 1961).

בנותיו: שלומית, נאוה.

משה אידלברג

נולד באודיסה (רוסיה) בשנת תרנ"ט (20.5.1899). לאביו יצחק מאיר אידלברג (נכד הרב מאפטא "אוהב ישראל" - מצד אבא) ולאמו אלכסנדרה לבית זוסמן (נכדה של הבעל-שם-טוב).

קיבל חינוך בבי"ס תיכון יהודי באודיסה ע"ש הופמן ועברי ע"י מורה פרטי.

למד באוניברסיטה (כלכלה חקלאית).

היה: מזכיר הלשכה המרכזית של "החלוץ", באוקראינה, חבר מזכירות של "החלוץ" ברוסיה, חבר מזכירות מחוז צ"ס באודיסה.

עבד בחברה בין-לאומית לעזרת יהודי רוסיה (ורליב).

עבד במשק הכשרה של "החלוץ" באודיסה. בשנת 1924 נשא לאשה את סוניה בת ישראל חמלניצקי (ראה את הערך שלה בכרך זה).

ביום 27 לינואר 1927 עלה לארץ.

עבד כפועל בנין בחיפה.

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5148). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5148