Volume 17

Page 5243

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

פנימי ולאהבת ישראל; מו"מ עם אליהו גולומב ז"ל על איחוד הלוחמים.

בתש"ח (1948) עבודה ב"ועדת ירושלים" (בהנהלת ד"ר דב יוסף) .

בתש"ט (1949) הכרזה על פירוק ברי"ח.

בתש"ט-י"ג (1949-53) פעילות במוסדות הפוהמ"ז בירושלים.

בתשי"ג (1953) הליכה מן העיר אל הכפר; התישבות בכפר חב"ד לפי עצתו והדרכתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א.

בתשי"ד-ט"ו (1954-55) ארגון וביצוע בנין המושב החדש בכפר חב"ד, מוסדות המושב ובניני המוסד לחינוך מקצועי לנוער העולה.

בתשט"ז-תשכ"א ייסוד וניהול ביהמ"ד למורות "בית רבקה" לפי הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א.

בתשי"ח ואילך עובד כמזכיר המועצה האזורית עמק לוד; פעילות בהפצת חסידות חב"ד בחוגים שונים, במגמה להביא את ידיעת יסודות היהדות. לקרב למצוות היהדות, לגילוי נקודת היהדות בלב כל אדם מישראל, השרשת אהבת ישראל כמצווה כללית ורקע לקיום כל מצוות התורה. (ואהבת לרעך כמוך - הוא פירושו של ואהבת את ה' אלקיך. תניא).

יהודה ליב קום

(ראה כרך ט"ז, עמוד 5003) רשימת פרסומיו החל משנת תרפ"ד (1924): אגדות, סיפורים ורשימות; "אדם" (ספר "אגדות", תרפ"ח, תל-אביב); "ארבעים יום לפני היצירה" (ספר "אגדות", תרפ"ח, תל-אביב); "בת השירה", כנ"ל ; "אגל הנוזל החי" כנ"ל ; "גץ שיצא מתחת הפטיש" (ספר "אגדות", תרפ"ח תל-אביב ; "הגדוד", כסלו תרפ"ד, תל-אביב) ; "עת חצות" (ספר "אגדות", תרפ"ח, תל-אביב; "המכבי", ניסן תרפ"ד, תל-אביב); "חליל הגאולה" (ספר "אגדות", תרפ"ח, תל-אביב); "בכורים", כנ"ל ; "יועץ הסתרים הרע" כנ"ל; "הסגת גבול", כנ"ל; "גדולתו של צדיק", כנ"ל ; "על הדרכים" ("הפועל הצעיר", מרץ 1928, תל-אביב; מאסף לתנועת החלוץ, ורשה 1930) ; "מההוי ברוסיה" ("דבר", תל-אביב, מרץ 1928); "כרוב הכסף" ("הכוכב", לודז, חשון תרפ"ט); "בפרוע פרעות" ("הבקר", תל-אביב, 1 ספטמבר 1937, כ"ח אלול תרצ"ז; "בביתנו", פברואר 1958, תלאביב) ; "ועודך בידך" ("הארץ", תל-אביב, 15 במאי 1931); "בשל אני" ("היסוד", תל-אביב, י"א אייר תרצ"ד); :ביעור חמץ" ("היסוד", תל-אביב, י"א אייר תרצ"ד) ; "רבי הלל פארצ'ר המנגן" (מאסף "לחסידים מזמור", ירושלים, תרצ"ו; "סופה של בטלה" ("הבקר", תל-אביב, 1 אוקטובר 1937); "כחה של קנאה" (ברקאי", יוהנסבורג, ערב ראש השנה תרצ"ט); "צוו הנקמה" ("הצפה", 10 נובמבר 1944) ; "פורים במחתרת" ("הצפה", 23 פברואר 1945); "אות המחתרת" ("הצפה", 9 במרץ 1945); "הנקם" ("הצפה", 7 ספטמבר 1945) ; "על הדם" ("הבקר לילדי", 3 אפריל 1947); "לאור הנר" ("הצפה לילדים", 3 אפריל 1947); "בטחו בו בכל עת" ("הצפה לילדים", 18 נובמבר 1947); "בטחו בו בכל עת" (המשך) ("הצפה לילדים", 27 נובמבר 1947); "כשהשטן מרקד" ("הצפה", 9 ינואר 1948); "תפילין" ("הצפה לילדים", 30 ינואר 1952; ספר לימוד לילדים "פסיעות" ז', הוצאת "יבנה", תל-אביב); "הנסתרים" ("הצפה", 3 דצמבר 1954); "שנאת חנם" (הצפה, 18 פברואר 1955); "האילן שנגדע" ("זרעים", ניסן תשי"ח, תל-אביב); "אל מול ההוד" ("אגרת", תלאביב, אפריל-מאי 1958); "זעקת הכתל" (ספר "ירושלים העתיקה", תל-אביב, תשי"ח; "אגרת", תלאביב, יולי 1967); "אחרון הלמד-ויו" (הצפה לילדים", כ"ט בניסן תש"ך); "שמחת תורה בקבוצת יבנה" ("בביתנו", תל-אביב, אוקטובר 1958); "והנער איננו אתנו" ("זרעים", תל-אביב, שבט תשי"ט) : "בעיני ילד עברי, ("ספר הגבורה", חלק ג', הוצאה "עם עובד"); "בדרכי העליה השלישית" ("אגרת", תל-אביב, פברואר 1959); "בדרכי העליה השלישית" ("אגרת", תל-אביב, אפריל 1959) ; "בעטיו של ספר" ("אגרת", תל-אביב, אוגוסט 1959); "שורש וענף" ("זרעים", תל-אביב, שבט תש"ך) ; "גמולו בראשו" ("הארץ", 26 פברואר 1960); "בימים ההם" ("אגרת", תל-אביב, אפריל 1960); "הרודן" ("אגרת", תל-אביב, נובמבר-דצמבר 1960) ; "נבכי לב" ("הצפה", 24 מרץ 1961); "אזהרה בעתה" ("הצפה לילדים", ח' סיון תשכ"א); "מן העבר" ("אגרת", תלאביב, ינואר 1966); "פגישה אחרונה" ("אופק", תל-אביב, מרץ-אפריל 1966) ; "אדם עלי אדמות" ("אגרת", תל-אביב, דצמבר 1966).

חלק ממאמרים בענינים שונים : חלוצים יוצאי רוסיה ואוקראינה בפולין" (ספר העליה השלישית, כרך א', הוצאת עם עובד, תלאביב, 1964); "חובת השעה" ("היסוד", תל-אביב, שבט תרצ"ג); "ארחות עבודה" ("אגרת", תל-אביב, אוקטובר 1954); "ארחות עבודה" ("אגרת", תלאביב, ינואר 1955); "ארחות עבודה" ("אגרת", תלאביב, יוני 1955); משנת עבודה לפקיד הצעיר ("בביתנו", תל-אביב, נובמבר 1955) ; "יחס ואחריות בעבודה" (בביתנו", תל-אביב, אפריל 1956); "הוד מעלתו הלקוח" ("אגרת", תל-אביב, יולי 1956); "היחיד מרחוב הטורים" ("הצפה", 18 פברואר 1959); "דרכו של מבקר" ("אגרת", תל-אביב, פברואר 1961); "דרכו של מבקר" (המשך) ("אגרת", תלאביב, אפריל 1961); "דרך אדם במשרדו" ("אגרת", תל-אביב, יולי 1961); "הבו חוקת פנסיה" ("אגרת, תל-אביב, נובמבר 1961); "אחרי מיטתו של חבר" ("אגרת", תל-אביב, פברואר 1962); "בקרת חשבונות של קורספונדנטים" ("בביתנו", תל-אביב, מאי 1963); "מוגמלים: מעמדם והעסקתם" ("אגרת", תל-אביב, אוקטובר-נובמבר 1964) ; "הדרכה ובקו

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5243). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5243