Volume 16

Page 5003

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשכונת אחוה בירושלים. למקום תפילה והרבצת תורה ברבים קבע את בית הכנסת "משכן יעקב וישראל" בשכונה.

חיבר והוציא לאור 3 ספרים: "ויבן שלמה" (באורים בהלכה ואגדה, ברדיטשוב תרנ"ט): "דברי שלמה" (באור על קהלת. נדפס בורשה בשנת תרס"ח, 1908) ו"חיי שלמה" (באורים בהלכה ואגדה ושו"ת. נדפס בירושלים, תרפ"ט-1929). "השקפה על מגילת אסתר" (נדפס בירושלים).

נפטר בירושלים, א' אדר ב' תרצ"ב (9.3.1932) והובא לקבורה בהר הזיתים.

צאצאיו: יהודה ליב (ת"א); מרים אשת ר' מאיר סבינר (ירושלים); אליהו (ת"א); איטה אשת הרב שמ עיהו שאנן (רמת יצחק); ברכה אשת הרב יהודה קרביץ (ירושלים): גרשון (ירושלים); יעקב פנחס ז"ל.

יהודה ליב קום נולד ברציצה, פלך מינסק (רוסיה הלבנה), ד' תשרי תרנ"ה (1894).

לאביו הרב חיים שלמה קום ז"ל (ראה את הערך שלו בכרך זה) ולאמו חיה גיטה בת ר' נפתלי הערץ קום. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה. השכלה תיכונית, חשבונאי מוסמך, חבר לאגודת חשבונאים בין לאומיים באנגליה פ.א.י.א.

היה פעיל ב"צעירי ציון" ו"החלוץ". מזכיר מרכז חלוצי רוסיה ואוקראינה בפולניה.

השתתף בועידות שונות של "צעירי ציון" ו"החלוץ" בחו"ל.

בתרפ"ב (1922) עלה כחלוץ העליה השלשית לארץ.

עבר כמנהל ספרים ראשי בבית המסחר "בלום את לוי" ואח"כ במשרדי "כספי, דיסקין וקפלן" במשרדם הראשי בירושלים.

בשנת תרפ"ד נשא לאשה את שרה אלישבע בת הרב

יוסף הלוי

מראשון לציון (ראה כרך שני, עמ' 644 ) בנו של רבה הראשי האשכנזי ביפו הרב נפתלי הרץ הלוי זצ"ל (ראה כרך א', עמוד 102).

משנת תרפ"ה (1925) עבד ב"בנק לאומי לישראל בע"מ" (מקודם אפ"ק) בתפקידים שונים, מהם: מבקר חשבונות, פקיד בכיר, סגן מנהל ומנהל.

עבד כשלוש שנים בתפקיד מבקר חשבונות בועד הפועל של ההסתדרות.

ממארגני משרד מחלקת האימפורט של כפר הישוב.

מנהל קופת גמילות חסדים.

אח בלשכת בני ברית "שער ציון".

חבר אגוד סופרים דתיים.

חבר ועדת בקורת של קופת פקידי בנק לאומי בע"מ.

משנת תרפ"ד (1924) פירסם רשימות, סיפורים, אגדות, תרגומים ומאמרים מקצועיים בכתבי עת שונים (עתונים יומיים, עתוני ילדים ומאספים) וספרים ב"הארץ", "הבקר", "הצפה", "דבר", "הפועל הצעיר". "הגדוד", "המכבי" "זרעים", "היסוד", "הבקר לילדים", "הצפה לילדים". בספרים: "ירושלים העתיקה", "לחסידים מזמור", "ספר הגבורה", "ספר העליה השלישית", ספר לימוד לילדים "פסיעות ז' " מאמרים מקצועיים: בכתבי-עת של בנק לאומי; "אגרת", "בביתנו", "אפק".

בחו"ל: "הכוכב" ו"ברקאי".

פרסומים בשפות אחרות: סיפור באידיש בעתון "דער אמעריקאנער" (ניו-יורק, יולי 1938).

הוציא ספר "אגדות" בשנת תרפ"ח (הוצאת "שביבים", תל-אביב).

בנו: נפתלי הירץ (סגן אלוף בצה"ל); חיים שלמה (חבר קיבוץ "סעד"); שמעון (מורה ומדריך מקצועי בבי"ס תיכון בקרית אתא); בן- ציון ז"ל . (חוברת מיוחדת לזכרו - "פרקי זכרון" נדפסה ע"י ארגון "בני-עקיבא בישראל").

APA citation

Tidhar, D. (1967). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 16, p. 5003). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/16/5003