Volume 18

Page 5350

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

השתתפות בתכנון שטחים בתל-אביב: השדרות ולב תל-אביב.

איתור גבולות קרקע שנרכשה מידי ערבים.

הכין תכניות פרצילציה (חלוקה) של "יפה-נוף", "נתניה".

שותף בתכנית "ל" בתל-אביב.

עבד בהערכת רכוש מוסדות וציבור.

פעל עבור חברת תה"ל להסדרת בעיות הבעלות על תנאי מוביל המים הארצי.

היה חבר ועדת תכנית הי"ב של עירית תל-אביב.

ממקימי "איחוד המודדים המוסמכים" ו"איגוד שמאי מקרקעין" בארץ.

היה חבר הנהלת חברת "גאולה".

כתב מאמרים בעתונות המקצועית של אגודת השמאים.

צאצאיו: נריה אשת עזי ציפלינג, זכריה קונו (מהנדס אזרחי).

אלוף משנה (מיל.) מאיר (מירון) שמגר (שטרנברג)

נולד בדנציג, כ"ג אב תרפ"ה (13.8.1925).

לאביו אלעזר שטרנברג מאודסה (בנו של מירון שטרנברג מגדולי הסוחרים היהודים בדרום רוסיה. היה ספק הנשק להגנה היהודית באודסה בשנת 1905) ולאמו דינה בת ישראל בונפלד מאומן (רוסיה).

קיבל חינוך מסורתי וכללי בעירו עד עלייתו לארץ.

בשנת 1939 עלה לארץ.

למד בגימנסיה "בלפור" בתל-אביב, באוניברסיטה העברית בירושלים (מדעי הרוח), באוניברסיטת לונדון (משפטים), חזר לארץ והמשיך ללמוד בשעורי המשפט הממשלתיים )Law Classes(של ממשלת המנדט בירושלים.

בשנים 1939-48 היה חבר אצ"ל (אירגון צבאי לאומי בא"י).

בשנת 1955 נשא לאשה את גאולה בת חיים נוה. בשנים 1948-61 היה בצה"ל ועלה לדרגת אלוף משנה.

בשנים 1961-68 היה פרקליט צבאי ראשי של צה"ל.

באותן השנים היה גם מרצה למשפט באוניברסיטה העברית בירושלים ובשלוחת האוניברסיטה בתל-אביב.

חבר המועצה המשפטית.

חבר המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין (1961-68).

חבר ההנהלה של האגודה הבין-לאומית לחוק צבאי ודיני מלחמה שמושבה בשטרסבורג, ומרצה במספר קונגרסים בין-לאומיים של האגודה הנ"ל.

היה נציג ישראל בקונגרסים בשטרסבורג (1964) ומדריד (ספרד) בשנת 1967 של האגודה הבין-לאומית לחוק צבאי ודיני מלחמה.

פרסם מחקרים שונים בתחום המשפט שנתפרסמו בספרות המקצועית בארץ ובחו"ל.

בשנת 1968 נתמנה ליועץ המשפטי של ממשלת ישראל במשרד שר המשפטים.

צאצאיו: ענת; רם-ישראל; דן.

לוי גרי (גרינשפון)

נולד בבלצי (רוסיה), י"ט סיוון תרע"א (15.6.1911).

לאביו יצחק גרינשפון ולאמו מרים בת צליק היטלמן. קיבל חינוך עברי בבי"ס עממי "תרבות", גימנסיה עברית "מגן-דוד" בקשינוב, אוניברסיטה בנאנסי (צרפת), בפקולטה לחקלאות קיבל תואר: אגרונום. היה חבר "החלוץ" וחבר המועצה העליונה של "החלוץ" בבסרביה.

ביום 11.11.1932 עלה לארץ.

עבד כפועל בחקלאות, היה מורה בבתי ספר חקלאיים.

בשנת 1935 נשא לאשה את שפרה בת זלמן בו גוסלבסקי. היה מזכיר שר החקלאות הראשון במדינה, אהרן

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5350). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5350