Volume 18

Page 5351

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ציזלינג ז"ל (ראה את הערך שלו בכרך רביעי, עמוד 1571).

היה בין ראשוני היישוב של המושב "טבעון" וראש המועצה המקומית הראשון בטבעון - בהתנדבות.

בשנים 1950-56 מנהל משרד החקלאות בחיפה. פירסם מאמרים ב"השדה" ובעתונות היומית.

חבר מועדון "וראייטי".

כל השנים, עד קום המדינה היה חבר ה"הגנה". סמנכ"ל (סגן מנהל כללי לתפקידים מיוחדים) של משרד הפנים.

צאצאיו: זהר (רעיתו - מרגרט שיפטון); מיכה (רעיתו - רות כהן . בתם : סיגל גרי): יהודית.

חיים דן (שמו הקודם: חיים ליב פיש)

נולד בורונוב (אוקראינה), י"ז חשוון תרס"ט (1908) 3.11).

לאביו אייזייק פיש ולאמו פנינה רחל בת יצחק זאב ז''ק. קיבל חינוך מסורתי בחדר, וכללי בבי"ס עברי "תרבות", השתלם בקורסים גבוהים ובסמינרים בחו"ל ובארץ.

עסק בהוראה והיה גם מנהל חשבונות.

פעל ב"החלוץ הצעיר" וב"החלוץ".

מזכיר "קיבוץ קלוסובה" בפולין בשנים 1931-32.

היה חבר מרכז "החלוץ" בפולין בשנים 1931-33.

בשנת 1933 עלה לארץ.

באותה שנה היה מראשוני "רמת הכובש", מאז הוקמה הנקודה ב"ואדי-יפו", והיה מזכיר בה.

בשנת 1937 נשא לאשה את רבקה בת ישראל נפחן. בשנת 1953 היה מראשוני המתיישבים בקיבוץ עינת והיה מזכירו.

חקלאי, היה מראשוני הנוטרים (1936) וחייל במלחמת העולם השניה בצבא הבריטי ואח"כ בבריגדה היהודית.

חבר מועצת פועלי כפר סבא.

מפעילי הקיבוץ המאוחד. היה חבר מזכירות הקיבוץ המאוחד וחבר מועצת הקיבוץ המאוחד.

חבר מועצת מפא"י.

חבר מועצת ההסתדרות.

חבר מרכז לגולה בבריגדה, והיה עורך העיתון "בדרך" באיטליה - עיתון באידיש לפליטי השואה.

היה שליח הבריגדה למחנות ולמרכז הפליטים בגרמניה.

היה ציר בקונגרסים הציוניים : ה-18 בפראג, ה-23 וה-24 בירושלים.

היה ציר לוועידות האיחוד העולמי, הקיבוץ המאוחד והאיחוד.

היה ציר לוועידות מפא"י וההסתדרות.

חבר מזכירות איחוד הקבוצות והקיבוצים וחבר המרכז.

מפעילי איחוד הקבוצות והקיבוצים. פירסם מאמרים בעתונים רבים.

מחיבוריו: "רמת הכובש" (הוצאת הוועד הפועל של ההסתדרות, 1936); "בצל הזוועה" (הוצאת מפא"י, 1945); "הצופה לתנועת העבודה", כ"ה שנים לפטירתו של ברל כצנלסון (הוצאת הוועד הפועל של ההסתדרות, 1968).

כיום, עורך "אגרת לחברים", שבועון איחוד הקבוצות והקיבוצים.

צאצאיו: אלה , אשת טוביה מצקביץ; אורה; רחל; צפרה.

ד"ר פאול אברהם אלסברג (אלסור)

נולד באלברפלד (גרמניה) כ"ח אדר ב' תרע"ט (30.3.1919).

לאביו אלפרד אלסברג ולאמו הלנה בת אלכסנדר וויינברג. קיבל חינוך מסורתי וכללי. בשנים 1937-38 בבית מדרש לרבנים בברסלאו (גרמניה).

בשנת 1939 עלה לארץ.

בשנים 1939-43 השתלם באוניברסיטה העברית בירושלים, ובשנת 1943 קיבל תואר ראשון M.A. בשנים 1951-57 השתלם במחקר באוניברסיטה העברית בירושלים ובשנת 1958 קיבל תואר .Ph.D בשנת 1942 נשא לאשה את בטי בת אהרן קשנר. בשנים 1949-57 היה עוזר ראשי למנהל הארכיון הציוני המרכזי בירושלים.

משנת 1957 בתפקיד הנוכחי בתור מנהל גנזך המדינה שליד משרד ראש הממשלה.

מרצה בבית הספר לספרנות באוניברסיטה העברית בירושלים.

אח בבני ברית משנת 1953.

בשנים 1961-62 היה הנשיא התשיעי של לשכת "דוד ילין", מספר 1588, בירושלים.

משנת 1966 יו"ר המועצה האיזורית של לשכות בני-ברית בירושלים.

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5351). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5351