Volume 18

Page 5373

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

סובייטית יחד עם אשתו הרבנית, על פי רשיון עליה של הרבנות הראשית לא"י ולעלות לארץ והתיישב בחברון, שם למדו בניו בישיבת חברון. כשהגיע חברונה, אמר עליו ראש הישיבה הרב משה מרדכי אפשטיין (ראה את הערך שלו בכרך ששי, בעמוד 2661) שלמד אתו יחד בישיבת וולוזין: "גברא רבא בא לכאן". בחברון, כאילו שבו אליו כוחות נעוריו ודרש גם כאן ברבים והאציל מרוחו על שומעיו תושבי חברון וגם תלמידי הישיבה באו להקשיב לדרשותיו המצויינות.

בשבת קודש, י"ח אב תרפ"ט (24.8.1929) הביע חרדתו ליום זה, שבו חל יום הזכרון לבנו שמואל הלל הי"ד שנהרג ע"י פורעים רוסים בשנת תרע"ט בדרכו לא"י. ובאותו יום, י"ח אב תרפ"ט הנ"ל, נרצח ע"י הפורעים הערבים שרצחו את רוב תלמידי הישיבה ותושבים מחברון. מנוחתו כבוד בקבר האחים בחברון.

רעיתו נפטרה בירושלים, י"ד אייר תרצ"ו (6.5.1936).

צאצאיו: מלכה אשת ר' חיים בארגמן; חנה אשת הרב שמעון הכהן (רב במינסק); שמואל הלל דרבקין (נפל ע"י פורעים י"ח אב תרע"ט (14.8.1919); הרב אליהו ירוחם הנ"ל; הרב דוד דרבקין (מחכמי ירושלים. ראה את הערך שלו בכרך זה, כנ"ל.

בנו הרב אליהו ירוחם דרבקין , כיום רב דמתא ואב בית דין של "הוד השרון" והסביבה (ראה את הערך שלו בכרך י"ז, בעמוד 5201) הוציא לאור ספרו "ברורי אליהו" (חידושים וביאורים בעניינים שונים בש"ס, רמב"ם, טור ושולחן ערוך), נלווה אל ספרו קונטרס "מזכרת צבי" (כולל חידושי תורה משלושת בניו, ועל תולדותיו וחידוש בהלכה ע"י בנו הרב והחוקר התלמודי דוד דרבקין מירושלים, ראה את ערכו בכרך זה, וחידושים בהלכה מנכדיו בניו של המחבר הרב אליהו ירוחם דרבקין הנ"ל. מוקדש לזכר אביהם, מקדושי חברון, תרפ"ט), בספר בוברויסק - הקדישו לו פרק.

אינג' ברוך ברוך (קומרוב)

נולד באודיסה (רוסיה), כ"ח ניסן תרס"ד (13.4.1904).

לאביו יוסף קומרוב ולאמו דבורה בת זלמן אוסובסקי. עלה לארץ בשנת 1911 (בגיל 7) בלי ההורים, כעולה בלתי ליגלי, בלי פספורט ובלי כרטיס נסיעה באניה.

קיבל חינוך בגימנסיה העברית "הרצליה", מחזור י"ג בשנת 1923, אוניברסיטה של פיטסבורג-פנסילבניה (בארה"ב) וקיבל תואר: B.S. in Civil Eng. מוסמך להנדסה אזרחית. אינג. לבנין ועבודות ציבוריות.

עבד כסגן מהנדס במחלקה לעבודות ציבוריות של ממשלת המנדט במחוז יפו.

בשנת 1932 נשא לאשה את שרה בת אליעזר בראון. היה מהנדס מבצע תערוכת "כיבוש השממה" בירושלים.

מבצע העלאת עצמותיו של ד"ר (תיאודור) בנימין זאב הרצל לירושלים.

היה האחראי וממונה על מבצע זה מטעם צה"ל.

היה קצין קבלה של צירי הקונגרס הציוני הכ"ג בבנייני האומה בירושלים, זה היה הקונגרס הראשון שהתקיים בארץ.

פעיל בותיקי המכבים.

חבר ועדת בנין ע"ש צבי אריה נשרי (ראה כרך א', עמוד 424).

בנאי חפשי בלשכת "שרון".

חבר אגודת האינג'נרים והארכיטקטים בישראל. חבר באירגון האקדמאים ליד ההסתדרות.

כיום, מהנדס של בנק לאומי לישראל בע"מ ומנהל מחלקת האחזקה.

משנת 1921 חבר פעיל ב"הגנה" עד שנת 1947. החל במקשר וגמור כמפקד העיר חיפה ב-1941. היה מפקד גוש במחוז תל-אביב 1942-47.

התגייס לחמש שנים בצה"ל בשנת 1948, בצבא קבע עד 1954, ועלה לדרגת סגן אלוף (כיום - מילואים). היה בתפקידים: קצין-קשר ראשי עם משקיפי או"מ.

קצין הג"א ראשי.

צאצאיו: הדה, אלה אשת דניאל זק.

נסים נסים

נולד בסופיה (בולגריה), א' אלול תרצ"א (14.8.1931).

לאביו שבתאי נסים ולאמו לאה בת הרב אריה (ליאון) פרנקו. עלה בשנת 1935 (כשהיה בן 4 שנים) לארץ.

קיבל חינוך מסורתי וכללי בביה"ס "אחד העם" ובגימנסיה העברית "הרצליה" בתל-אביב. מוסמך למשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5373). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5373