Volume 17

Page 5201

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

התגייס לצה"ל במלחמת השחרור.

בשנת 1950 נשא לאשה את עליזה בת שלום שניאורסון. בשנים 1951-59 היה בשירות האוצר בתור סגן הממונה על הכנסות המדינה ובתור סגן המפקח על מטבע-חוץ.

בשנת 1959 נתמנה למנהל בנק פויכטוונגר בע"מ. היו לו אז שלושה סניפים בלבד, ומאזן הבנק הסתכם ב-12 מיליון לירות.

כאשר פרש מניהולו של הבנק בראשית 1966 הסתכם מספר סניפי הבנק בעשרה ומאזנו ב-150 מיליון לירות.

בשנת 1966 נתמנה למנהל כללי של "בנק ישראל לתעשיה בע"מ", שליד התאחדות בעלי התעשיה בישראל (בנק זה נוסד בשנת 1933 ע"י התאחדות בעלי התעשיה בישראל).

בנותיו: חנה, אורית.

הרב אליהו ירוחם דרבקין

נולד בברויסק (רוסיה), י"ז כסלו תרס"ז (4.12.1906).

לאביו הרב הגאון צבי דרבקין (קרא עליו בספר בוברויסק) ולאמו שרה לאה בת הרב נתן רובין. קיבל חינוך מסורתי בישיבות "בית-יוסף" בהומל וביאליסטוק ובישיבת קלצק.

בשנת תרפ"ו (1926) עלה לארץ.

המשיך ללמוד ב"ישיבת חברון" בחברון ואח"כ (אחרי הפרעות בחברון) בירושלים, בבית מדרש גבוה לתורה "היכל התלמוד" בתל-אביב.

בשנת תרצ"א נשא לאשה את הגב' חנה בת הרב מרדכי רלבג (בן הרב הגאון אליעזר דן , ראש ישיבה ב"ישיבת עץ חיים" בירושלים וחתנו של הגאון יוסף שווארץ , מחבר ספר "תבואת הארץ").

ממייסדי אגודת הרבנים בארץ בנשיאות הרב הראשי א. י. אונטרמן (ראה כרך שלישי, עמוד 1510) והרב הראשי לפתח-תקוה ראובן כץ ז"ל (ראה כרך שלישי, עמוד 1490). חבר הועד הפועל והועדה המרכזת שלה.

חבר הועד הפועל של הארגון הארצי למען השבת.

משנת תרצ"ז (1937) רב דמתא ואב בית-דין של הוד השרון והסביבה.

הקים בהוד השרון את בית הכנסת המרכזי, את בית הטבילה ויסד שם קופת גמילות חסדים שהוא עומד בראשה.

בשנת תשכ"ב יצא לאור ספרו "בכורי אליהו" (חידושים וביאורים בענינים שונים בש"ס, רמב"ם, טור ושולחן ערוך). נלוה אל ספרו קונטרס "מזכרת צבי" (כולל חידושי תורה משלושת בניו. מוקדש לזכרו של אביו הרב הגאון ר' צבי זצ"ל, רב בבוברויסק, מקדושי חברון תרפ"ט).

צאצאיו: הרב צבי דרבקין (ראש ישיבת בישיבת פוניבז' באשדוד) ; הרב שמואל דרבקין (מנהל רוחני בישיבה בבאר-יעקב); הרב אליעזר דן דרב קין; שרה אשת הרב ברוך ויסבקר.

ליב (לב) רובשוב

נולד בלנינגרד (ברית המועצות), י"ג אייר תרפ"ה (7.5.1925).

לאביו ד"ר אברהם רובשוב (ראה כרך ט"ז, עמוד 4947), אחיו של ה' זלמן שזר (נשיאה השלישי של מדינת ישראל. ראה כרך שלישי, עמוד 1111, וכרך י"ג, עמוד 4354) ולאמו נחמה בת שמשון פינקל שטיין. קיבל חינוך בגימנסיה נקרסוב בלנינגרד, ואחר כך במכון ללימודי המזרח, במיוחד התמחות בסינולוגיה, במוסקבה; ולאחר מכן סיים את האוניברסיטה בלנינגראד - המקצוע מינולוגיה. סיום הגימנסיה בשנת 1943; בשנת 1945-1943 במוסקבה ; ומשנת 1950-1945 באוניברסיטה בלנינגראד. היה מורה לסינית במוסדות שונים בלנינגראד.

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5201). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5201