Volume 17

Page 5200

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עסק בציור והיה מורה באוניברסיטה הממלכתית בוילנה (ליטא).

היה יו"ר הסקציה לציירים של אגודת הציירים ויושב ראש הועדה לאמנות שע"י הפונד (קרן) של ציירי ליטא.

בשנת 1945 נשא לאשה את בתיה בת זאב רודניק. ביום 27 לדצמבר 1957 עלה לארץ.

היה מורה לציור בבית הספר "בצלאל" בירושלים. מייסד המכון לאמנות הפלאסטית בבת-ים. היה מנהל המכון הנ"ל ומנהל המחלקה לציור במשך 5 שנים (עד 1965).

כיום, מורה לציור. מנהל בית ספר גבוה לציור בתל-אביב.

בניו: זאב, ברוך. ראה את תמונתו בעמוד 5248.

אליעזר יעקב תבין (פרשטיי)

נולד בלוצק (פולין), י' אייר תרע"ט (10.5.1910). לאביו בנימין פרשטיי ולאמו שיינה בת יעקב כהן. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

היה ראש המטה של האצ"ל (ארגון צבאי לאומי) בגולה.

בשנת 1938 עלה לארץ.

המשיך בלימודיו באוניברסיטה העברית בירושלים. מוסמך למדעי הרוח.

בארץ עבד בפקידות ואח"כ בתור קבלן.

בשנת 1960 נשא לאשה את מרים בת משה אדלר. בימי ממשלת המנדט, היה חבר המפקדה הראשית של אצ"ל בא"י.

כיום, מנהל חברות.

צאצאיו: בנימין, ורד.

אריה קולודני

נולד בפינסק (רוסיה), כ"ד כסלו תרמ"ח (15.12.1887).

לאביו יהושע קולודני ולאמו גישה בת לייבוש גילר. קיבל חינוך מסורתי וכללי, גימנסיה בפינסק.

ממיסדי אגודת "שורש ציון", היה פעיל במפלגת "התחיה" ו"צעירי ציון" בפינסק.

היה בעל בית חרושת לנסירת עצים וטחנת קמח. בשנת תרס"ו (1906) עלה לארץ בעליה השניה. עבד כפועל עברי בגליל - במטולה.

בשנת 1910 נשא לאשה את חנה בת אברהם קרצינל. בשנת 1910 עד 1911 התישב עם אשתו במסחה.

בשנת 1911 חזר עם אשתו לחו"ל וחזרו אחרי מלחמת העולם הראשונה, בשנת תרפ"א (1921) עם משפחתו לארץ.

משנת 1921 עסק במסחר בחומרי בנין בתלאביב - עד 1940.

היה ממיסדיה ומראשוני בוני "שכונת "נורדיה" בתל-אביב. היה חבר הועד של השכונה וחבר ועדת השמירה בה.

בשנת 1940 עבר לירושלים.

נפטר בירושלים, כ"ד חשון תשט"ז (9.11.55).

צאצאיו: פנחס (אינג'ינר); אברהם (אגרונום) ; שרה אשת חירם דנין (ראה את הערך שלו בכרך זה).

אהרן דב קמחי

נולד בפינסק (רוסיה), ג' סיון תרפ"ד (5.6.1924). לאביו יוסף קמחי ולאמו דוברושה-טובה בת אשר רוזמן. קיבל חינוך מסורתי וכללי. השתלם באוניברסיטה העברית בירושלים, וקיבל תואר מ.א. בכלכלה. תוארו: כלכלן, וכיום מנהל בנק כללי - ראה להלן.

בשנת 1934 עלה לארץ.

היה חבר ההגנה.

במלחמת העולם השניה שירת בצבא הבריטי לפי צו המוסדות הלאומיים.

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5200). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5200