Volume 15

Page 4712

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

רבי אורי שבתי סלנט , דיין צדק בבית הדין הראשון בירושלים שנוסד ע"י חותנו הרב יוסף זונדל מסלאנט וגיסו של הרב שמואל סלאנט, רבה של ירושלים, (ראה כרך א', עמוד 284) ולאמו נחמה פייגה בת ר' אורי שבתי דיין .

אחיו היה הרב משה מונים - זילברמן (ראה כרך שביעי, עמוד 2936).

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבות.

היה מהשוחטים המובהקים בבית המטבחים העירוני בירושלים.

נשא לאשה את שטיסע פעשע בת ר' טודרוס לוין (נפטרה בכ"ט שבט תרנ"ט 1899).

היה מיקירי ירושלים, בר אוריון ובר אבוהון.

מבאי ביתו של הרב שמואל סלנט זצ"ל.

נפטר בירושלים, כ' חשון תש"ב (10.11.1941).

צאצאיו: ד"ר אברהם זילברמן (ד"ר לכימיה, מנהל לבורטוריום במצרים); הרב ישראל יצחק זילברמן (ראה את הערך שלו בכרך זה); פייגא לאה ז"ל אשת ר' זלמן פשין (ראה כרך י"ד, עמוד 4446); ליבע ז"ל אשת ר' חיים יוסף קרוזר ; מינדל אשת ר' שמעון ברנהולץ ז"ל.

גיטה כספי

נולדה בירושלים, כ"ח טבת תרס"ה (5.1.1905).

לאביה יהודה ליב שכטר (בעל בית דפוס הספר העברי) ולאמה חיה שרה בת יעקב משה ורקר .

קיבלה חינוך תיכוני בפרנקפורט ע/ה.מ. בגרמניה. היתה חברה "באגודת בלאו-וייס" בפרנקפורט.

בשנת תרפ"ד (1924) נישאה לזבולון כספי מירושלים (ראה את הערך שלו בעמוד 4701).

פעילה בועדות "אקים", חסות עוקבת, משרד הסעד, האגודה למלחמה בסרטן, אילן (פוליו), עזרת נשים, אגודה למלחמה בשגרון, מגן דוד אדום וכו'.

נשיאה בלשכת "בת-ציון", מספר 1 של בני-ברית בירושלים.

חברה בועד הכללי של הלשכה הגדולה בני-ברית בישראל.

כל השנים חברה בהגנה ובמשמר העם.

בימי הקרבות בשחרור קטמון בירושלים, פעלה כמפקחת אזורית של משמר העם, וכן באזור קרית שמואל.

מראשוני הבונים ומיסדיה של שכונת קרית שמואל בירושלים.

צאצאיה: עפרה אשת העו''ד זאב טרינין (תמיר) ; חולדה אשת גבריאל רוזנטל (רב סרן); אילנה אשת יעקב אבן-עזרא .

הנכבדות: אורנה וטליה תמיר (טרינין). יורם-חי ואמיר רוזנטל. אורלי וטליה אבן-עזרא.

יצחק סברדליק

חותם בעתונות וספרות: סבר .

נולד ביאלטה, פלך קרים (רוסיה) ו' טבת תרע"ד (19.12.1913).

לאביו אברהם ב"ר יצחק סברדליק (נמנה על מיטב עסקני הציונות באודיסה - רוסיה. פעל במחיצת זאב ז'בוטינסקי, אחד-העם , ד''ר פסמניק ועוד באודיסה ובקרים. הרבה להפיץ תרבות עברית, פעולות למען ק. ק. ל. וכו'. התגורר ביאלטה (קרים) בתוקף רשיון מקצועי מיוחד מטעם השלטונות, והיה קשור בעבודתו עם ארמון הקיץ "ליבדיה" של הקיסר ניקולאי ביאלטה. ערב פרוץ המהפכה, הפך ביתם למרכז ציוני ביאלטה וקרים, ביוזמתו נפתח גן-ילדים עברי מטעם "תרבות", בו לימדה ד"ר שרגורודסקה ואח"כ שושנה פרסיץ (ראה כרך שביעי, עמוד 2824), עקב קשריו עם שלטונות הדאר, ואח"כ בפרוץ המהפכה, כשנדדו ראשי הציונים ליאלטה בדרכם לא"י וחו"ל, עזר לרבים ממנהיגי הציונות להגר לא"י. באותה תקופה (1917-18) הקים

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4712). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4712