Volume 15

Page 4701

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היו בו תכונות יקרות בלתי שכיחות של אדם ומורה. היה שקט בהוראה ומעולם לא יכול תלמיד להוציאו מכליו. התלמידים ידעו את ישרו ואת צדקתו וקבלו את דינו עליהם באהבה. מעולם לא נכשל במקצוע שהורה. ועל אלה היה ענותן וצנוע, והיה דרכו להצניע מעשיו ומדותיו. גם בתור מורה וגם בתור מנהל עבד בלי הרף. תמיד היה מוכן לעזור.

נפטר בחיפה, כ"ו אב תר"ץ (20.8.1930) עפ"י דרישת מחלקת החנוך של הסוכנות היהודית, הוחלט להביא את גופתו לקבורה בירושלים.

צאצאיו: שמעון ז"ל, אריה (ראש מחלקת החקירות, מטה ארצי של משטרת ישראל), רחל אשת השופט יצחק שילה, הדסה אשת גדעון אלמגור (אולסוונגר), צבי .

זבולון כספי

נולד בירושלים, כ"ח תשרי תרס"א (21.10.1900).

לאביו אברהם חיים זילברמן (ראה כרך ב', עמוד 417) ולאמו נחמה רבקה בת ר' משה יהושע יאנובר (ממיסוי שכונת מאה שערים בירושלים).

קיבל חינוך מסורתי וכללי ולמסחר.

חבר ההגנה משנת תר"פ (1920).

בשנת תרפ"ד (1924) נשא לאשה את גיטה בת יהודה ליב שכטר (בעל דפוס "הספר העברי").

ממיסדי שכונת "קרית שמואל" (מונטיפיורי). מיד לאחר הפרעות של שנת תרפ"ט (1929) היה מהראשונים שהחל לבנות את ביתו בשכונה.

אח בבני-ברית "לשכת ירושלים".

נשיא לשעבר של לשכת" אלומה" מספר 140 של הבונים החופשים. נגיד זרובבל היכל ארון הברית "העיר הקדוש" מספר 623 ירושלים. נושא דגל ראשון גדול כבוד של ההיכל הגדול העליון של סקוטלנדה. בא כח הלשכה הגדולה של פלורידה ליד הלשכה הגדולה למדינת ישראל.

גויס לצה"ל והשתתף בהגנת ירושלים הנצורה ונלחם במלחמת השחרור.

משנת 1949 בשרות המדינה, מנהל אגף הייבוא סחר חוץ. במשרר המסחר והתעשיה.

בנותיו: עפרה אשת העו"ד זאב תמיר (טרינין) ; חולדה אשת רב סרן גבריאל רוזנטל ; אילנה ברכה אשת יעקב אבן-עזרא .

נכדיו: אורנה וטליה תמיר (טרינין): יורם חי ואמיר רוזנטל; אורלי וטליה אבן-עזרא .

יעקב כהן

נולד ביאלה - פאדולסקא ליד בריסק (פולניה) בראשית תרס"א (3.11.1900).

לאביו אהרן כהן (ת"ח. בעל אמצעים, נכד הרב יעקב קוטלאביץ מבראנסק, ליד ביאליסטוק והרב משה פוזשץ מבריסק) ולאמו אלטע חיה-פרידה בת יעקב פוזשץ .

קיבל חינוך מסורתי וכללי בבתי ספר.

בגיל 14 הצטרף לתנועת "המזרחי", עבר אח"כ לציונים הכלליים "על המשמר", הצטרף לתנועת בית"ר ונבחר לראש הקן שלה.

שירת 3 שנים בצבא הפולני.

היה פעיל כעסקן בתנועה הריביזיוניסטית, ונבחר למזכיר התנועה.

עבר לגור בביאליסטוק והיה פעיל במוסדות הצבוריים בעיר נבחר ליו"ר התנועה הריביזיוניסטית, למפקד הגלילי של בית"ר וכן נבחר למזכיר ארגוני הלוחמים, וכן ציר מועמד לקונגרסים הציונים.

יסד "די אידענשטאטס פארטיי" ברית החיל, או אנטי היטלר קאמיטעט.

היה פעיל בחיים הכלכליים ביהדות בביאליסטוק, בתור יו"ר, דער שפייז-קאלאניאלער בראנשע און פארזיצער פון גליינ-הענדלער פאראיין". יסד קופת

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4701). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4701