Volume 9

Page 3358

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כל השנים היה פעיל בהגנה. במאי 1921 הגן עם קבוצתו על נוה שלום ואח"כ על שכונת ברנר, וכשהדפו את הערבים והאנגלים באו לאחר מעשה, הסתירו היהודים את נשקם בארון הקודש של בית-כנסת תימני שבקרבת מקום.

ב-1929 הגן עם קבוצתו על שכונת השכנים (מזרח רחוב זמנהוף וסביבתו), שהיתר, אז שכונה בודדת קטנה מחוץ לעיר, בקרבת פרדסי הכפר הערבי סומל.

גם באביחיל היה מרכז ההגנה וחבר ועד ההגנה בנתניה-אביחיל, ובשנים 1939-1935 בפעולות רבות של העלאת מעפילים לחוף. כן היה באביחיל חבר הועדות למכון המים, אגודת הפרי והצרכניה.

צבי כשדאי

נולד בחשון תרכ"ג (1862) בדובובה שבאוקראינה.

לאביו דוד חיים (סוחר).

למד בחדר והוסיף להשתלם בלימוד עצמי בתורה ובידיעות כלליות.

פנה למסחר והיה סוכן-נוסע של חברות גדולות ברוסיה (תה ויסוצקי ועוד), ולרגל עיסוקו זה הרבה לנדוד בארצות הרחוקות והנדחות של מלכות רוסיה (קאוקאז, סיביר), המזרח הקרוב והתיכון והמזרח הרחוק (מונגוליה, סין, יאפאן). בכל ארצות נדודיו חקר את אורח חייהם ומנהגיהם של השבטים היהודים האכזוטיים, וביחוד כתות המתיהדים מבני הנכר למיניהם, ואת הידיעות שרכש ובירר וליבן במחקריו פרסם במאמרים בכתביעת עבריים ובספרים מיוחדים. לרגל מסעיו במזרח הקרוב בשנים 1913 ו-1914 ביקר גם בארצנו, ובביקורו השני יצא ברכיבה על גמל להר סיני ואח"כ תיאר מסעו זה בספר מיוחד.

היה פעיל מנעוריו בתנועת חיבת ציון ובמוסדות לאומיים ותרבותים רבים.

בתרפ"ג (1923) עלה לארץ והיה מוכר-ספרים בחיפה.

ספריו: ממלכות אררט (רשמי מסעיו בקאוקאז, אסיה התיכונה וכו', אודיסה תר"ע); מירכתי תבל (שני חלקים ממסעיו בסיביר ובארצות המזרח הרחוק, ירושלים תרע"ד); המתיהדים (תרפ"ו, הוצאה שניה, תר"ץ); שבטי יעקב ונצורי ישראל (בדבר תעלומת עשרת השבטים, תרפ"ח); להר סיני (תר"ץ, נסיעתו להר סיני, ניסן תרע"ד); בן גרני ; משא דומה (כתוב בארמית בסגנון ספר הזוהר.

נפטר בחיפה, ח' אלול תרצ"ז (15.8.1937).

מאיר גור-אריה (גורודצקי)

נולד ל' כסלו תרנ"ב (דצמבר 1891) בבוברויסק שברוסיה הלבנה.

לאביו יעקב-קופל גורודצקי (ממשפחת למדנים חסידי חב"ד שהתיחסה על דוד המלך, קרובה למשפחת הרבי מגור ולמשפחת המנגן גוז'יקוב הנודע בזמנו, והוא היה במשפחת-למדנים זו הראשון שנעשה בעל מלאכה, חרש-נחושת ואומן-מתכת מהנדירים בדורו; בהיותו תושב העיר בוריסוגלאבסק עשה שם גם חפצי-קדושה נוצריים אמנותיים מנחושת, בהיתר מהרב למען הפרנסה ; עלה לארץ עם משפחתו ב-1913, וכאן התקין את ציפוי-הנחושת לדלתות בית-החולים "ביקור חולים" כירושלים, ועוד ; אמו היתה ממשפחה מיוחסת ועשירה מקרמנצ'ווג, שנקראה מדורי-דורות בשם העברי גור אריה, ובשם-משפחה זה בחרה משפחת גורודצקי משעלתה לארץ) ולאמו לאה לבית כץ (היתה תופרת לחברה הרוסית הגבוהה ברוסיה הלבנה).

מגיל שלש החל מתענין ומנסה את יכלתו במלאכה, ופעם מצאוהו מפרק את השעון המעורר כדי לגלות את צפונותיו... בלמדו בחדר מתוקן נאלץ המורה ר' אפרים ירחלימסקי-ירושלמי, מחבר ספרי-מחקר, גמר את חייו בארץ) היה מתקין צעצועים בדמות כלים ומיבנים מגרוטאות פח ונחושת, מצייר צלליות, ואף צייר לעצמו "אכס ליבריס" (תוית-השם לספרים) כשלימות גראפית וציורית, ובעודו נער המציא ובנה מצלמה טובה לשימוש, שאנשי-מדע רוסים היו באים לראותה.

בהפסקה שבין הלימוד בחדר ובין הכניסה לגימנסיה

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3358). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3358