Volume 4

Page 2064

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

יגאל ידין (סוקניק)

בראשית תש''י עלה לדרגת רב-אלוף בתפקיד ראש המטה הכללי (רמטכ"ל) של צבא ישראל (ראה כרך ג', עמוד 1534)

ד"ר אפרים (פישל) ואשיץ

שם רעיתו: חנה בת דוד אפשטיין במקום לבית פישר (ראה בכרך זה, עמוד 1805)

זוסיה מנדלבליט

צריך לקרוא מנדלבלט (ראה בכרך זה, בעמוד 1926)

ראובן רובין (זליקוביץ)

בראשית שנת תש"י התפטר מתפקידו כציר ישראל בראשית שנת תש"י התפטר מתפקידו כציר ישראל ברומניה וחזר לארץ.

(ראה בכרך זה, עמוד 1662) במוצא הספר אתה, הקורא. אם אינך מרוצה : לא מצאת בספר את תולדותיך, תולדות אבא, סבא. קרובים וידידים, שאף הם היו הבונים הראשונים ? מי אשם בכך ? - אתה, הקורא הבלתי מרוצה! פרסום רב נעשה למפעל. רבים נתבקשו בכתב ובעל-פה לשלוח חומר ותמונות ולא נענית.

אם שלחת חומר- אין זאת כי לקה החומר בחסר. הזדרז, השלם את החומר, המצא תאריכים מדויקים ותמונות - והראוי יבוא באחד הכרכים הבאים ברשימת הבונים.

אתה, המבקר הבלתי-מרוצה, לפי דעתך מקומו של פלוני-אלמוני לא יכירנו בספר כזה? הצללים מרובים היו בחייו האישיים ? יתכן. ואולם אין אנו בודקים את ציציותיו של כל חלוץ מהחלוצים. קנה-המידה היחידי שלנו - הם פעליו למען מדינת ישראל, אם בחומר ואם ברוח, אם ביד ואם בלב, אם בעט ואם באת. כל מי שהגדיל את הבנין, אם בלבנה בודדת או בנדבך שלם, אם בעמוד-התווך או בתוספת צנועה אחרת - כשר הוא לבוא ברשימת הבונים. כל מי שמשתתף במערכת-פלאים זו של הבנין, אם כמפקד ואם כחיל פשוט מן השורה - ברוך יהיה לנו! זהו. איפוא, קנה-המידה שלנו, ועל-פיו יש לקבוע גם את ההערכה ורק לאורו יש לגשת אל הספר הזה גישה של בחינה ובקורת.

להתראות בכרך הבא! ד ו ד ת ד ה ר הערות, הוספות, השלמות וכל מיני מלואים בקשר עם מה שנתפרסם ב-4 הכרכים נקבל בתודה לפי המען: דוד תדהר ת. ד. 475 תל-אביב.

APA citation

Tidhar, D. (1950). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 4, p. 2064). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/4/2064