Volume 18

Page 5486

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הביוביבליוגרפי "גנזים" (נקרא לאחר מותו של ברש על שמו) וניהלו עד 1960.

ריכז לצורך עבודות-המחקר שלו ארכיון עצום וכמעט יחיד במינו בעולם כולו (כתבי-יד, גזריעתונים ואספים מסוגים שונים ומרובים) בתחומים אלה: הספרות העברית, תולדות הציונות והיישוב העברי בארץ-ישראל, חקר העתונות, הספר העברי ועוד, וכן ברשותו רישום ביבליוגראפי בן מאות-אלפי ערכים (בכמה לשונות).

ספריו עד אביב תשכ"ט (1969): מדעי החברה בעברית, ביבליוגרפיה (1939); עברית במערב (1941); מבחר כתבים של דוד גורדון בצירוף מבוא והערות (1942); מבחר כתביהם של ר' צבי הירש קאלישר ור' יהודה אלקלעי בצירוף מבואות והערות (1943); "הלבנון" וה"חבצלת" (1943); ראשית צעדי הרצל באספקלריית העתונות העברית בגולה (1943); ארץ-ישראל ותולדותיה, מדריך ביבליוגראפי (1943); מהופעת "רומא וירושלים" עד מותו של הרצל (1944); המוסדות המשקיים של ההסתדרות, ביבליוגראפיה (1946); קורות העתים למנחם מנדל מקמנץ בצירוף מבוא והערות (1946); מבחר כתבים של ר' יחיאל מיכל פינס בצירוף מבוא והערות (1946); ספרות ההסתדרות (1946); מבאזל עד באזל (תולדות הקונגרסים הציוניים (1946), תורגם ליידיש, צרפתית, ספרדית, בולגארית והונגארית); משה הס ובני דורו (1946); מדעי החברה, ביבליוגראפיה (1948); קורות הקרן הקיימת לישראל (1951), תורגם לספרדית ; אדמה לעם (תולדות הקרן הקיימת לנוער (1951); ראשונים, קורות הישוב הישן בירושלים (1952); מדע המקרא, מדריך ביבליוגראפי (1953); אם המושבות פ"ת (1953; "גנזים" (חוברת הסברה, ללא חתימה, 1953); אבי הישוב - הבארון רוטשילד ופעלו (1954, 2 מהדורות בתבניות שונות באותה שנה); מבחר כתבים של י. ד. פרומקין בצירוף מבוא והערות (1954); "יהודה וירושלים" - עתונו של י. מ. סלומון בצירוף מבוא והערות (1955; א. שפירא (1955); הפועל העברי בימי העליה השניה (1955); "אם המושבות" בעשור למדינת ישראל (1958); שלום עליכם, חייו ויצירתו 19603); ההסתדרות, 40 שנות חיים (1960); שכונת בורוכוב, תולדות שכונת-הפועלים הראשונה (1961); כתבים נבחרים של נחום סוקולוב בצירוף מונוגרפיה על נחום סוקולוב, דרכו ופעלו (שלושה כרכים. תשי"ח-תשכ"א. המונוגראפיה בראש הכרך השלישי); מפתח לכל כרכי "האחדות" (עם רעייתו איזה, 1961); קובץ "גנזים" (אוסף תעודות לחקר הספרות העברית בדורות האחרונים), בצירוף מבואות והערות (1961); משה הס (עם העלאת עצמותיו, 1961); התנ"ך בין שבטי ישראל (1962); תולדות דפוס "אחדות" (1962); תולדות רמת-השרון (עם יובל הארבעים, 1963); תולדות העתונות העברית בארץ-ישראל (1964, שתי מהדורות באותה שנה); גבעתיים (לכסיקון-זוטא לשמות האישים והענינים של רחובות גבעתיים, 1965, ללא חתימה); מבחר כתבים של נחום סוקולוב ביידיש בצירוף מונוגראפיה (אחרת מזו לעיל, תרגום המונוגראפיה ליידיש בידי לייב אוליצקי, 1966); מפתח ל"קונטרס" (עם רעייתו איזה, 1966); לכסיקון הספרות העברית בדורות האחרונים, שני כרכים (1967-1965); נחום סוקולוב, ילקוט מסות בצירוף הסברים ומבוא (1967); מפתח לחמשים הכרכים הראשונים של "הפועל הצעיר" (עם רעייתו איזה, 1968); על המצפה, מבחר כתבים של עורך "המצפה" שמעון מנחם לאזר בצירוף מבוא והערות (1969); ספרים מוכנים ובהכנה : פעלו של פראנץ אופנהיימר בתנועה הציונית וביישוב; אישים וספרים (לכסיקוןזוטא, ספר שני של הסדירה "לכסיקון לתודעה יהודית) ; מפתח לארבע השנים הראשונות של "דבר" (1929-1925); תולדות העתון "הפועל הצעיר" עד מלחמת העולם הראשונה (הפרקים הראשונים נדפסו בקבצי "אסופות": 5-4, 1957-1954); תולדות העתון "הצפירה" (הפרקים הראשונים נדפסו בקבצים : "יהדות פולין" א-ב, 1965-1962); מקרוב ומרחוק (שלושים וכמה פרקים נדפסו ב"הפועל הצעיר" תשכ"ח); כתבי דב סדן, ביבליוגראפיה; מבחר כתבים של אברהם משה לונץ בצירוף הערות ומונוגראפיה.

עריכות : עיר ומתים, ספר-זכרון לעיר זאבולטוב (עם מאיר הניש, 1949); לוח החייל (הלוח הראשון של צה"ל לשנת תש"ט (1948/1949); יוסף סמל (חוברת זכרון 1956); אברהם קויש, תחנות, בצירוף מבוא 1960); דב גזית, תולדות ההתיישבות החקלאית בא"י (מעזבונו של המחבר וכתיבת הפרקים החסרים - כשליש הספר, 1962); שמחה אסף, עם הספר והספר (1964, נשמטעה בטעות החתימה); על אדמת ביסרביה, קובץ ג' (1963); ספר קוסוב (עם לייב אוליצקי, 1964); ילקוט נובוסליצה ליוסף פיקר (חתום ; י. כפרי, תשכ"ג. כל הספר נכתב על ידו על סמך רשימות ותעודות שונות שהמציא לו פיקר. ספר שני, אף הוא נכתב על ידו בצורה דומה, על קבוצתחלוצים, מימי ראשי העליה השלישית, נותר בכתובים) ; חול ורוח (עם לייב אוליצקי, 1964); סידרת "דברים נדירים" בצירוף מבואות (שני ספרים. א : אור לנתיבה של משה מנדלסון; ב : מבוא אל מקראי קודש ליהודא ליב בן זאב, תשכ"ז); המדור ; ציונות "באנציקלופדיה יודאיקה", עתידה לצאת תחילה באנגלית (בהכנה).

וכן: כאלפיים מחקרים, מסות, מאמרים, ערכים באנציקלופדיות, ורשימות במשך השנים: 1969-1936 בלמעלה ממאה עתונים, כתבי-עת, קבצים, מאספים, ספרים, אנציקלופדיות וכו'.

פרסים ספרותיים: פרס-כבוד של עירית חולון (1961); פרס-אוסישקין (1963); פרס-ביאליק על ספרו: "לכסיקון הספרות העברית בדורות האחרונים. (1939).

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5486). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5486