Volume 19

Page 5592

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

חיים אברמסון

נולד בוישניבה (פולין), כ"ד כסלו תר"ס (3.12.1899).

לאביו צבי יצחק ולאמו אסתר רייזה בת בנימין דודמן. קיבל חינוך מסורתי, בחדר, בישיבת לידא, תלמיד הרב ריינס והרב איסר אונטרמן (רבה הראשי של ישראל. ראה כרך שלישי, עמוד 1510). קורסים פדגוגיים בווילנא.

היה מורה ומייסד בית הספר "תרבות" בוישניבה. מורה בבית-הספר תרבות באושמינה.

מייסד הספריה בוישניבה. ממייסדי "צעירי ציון" בווישניבה וכן את החלוץ.

ניהל הספריה בחרקוב.

בשנת 1925 נשא לאשה את רינה בת נח מנוסביץ. במרץ 1926 עלה לארץ.

עבד כפועל חקלאי בפתח-תקוה, עובד תרבות והספריה במועצת פועלי פתח-תקוה. עובד לשכת המס בפתה-תקוה.

ממייסדי ותיקי כפר אז"ר. תושב הכפר עד היום. חבר ועד כפר אז"ר.

כיום ראש המועצה האזורית "אונו".

פירסם ספר יזכור לקדושי רקוב (1958), פירסם חומר לספר וישניבה, בכתב העת של תנועת המושבים "תלמים" פירסם סיפורים מחיי הכפר.

כל השנים חבר ה"הגנה".

חבר מפלגת העבודה הישראלית. חבר ועד אירגון יוצאי וישניבה. חבר ועד אירגון יוצאי רקוב.

בנותיו: לאה אשת אברהם גריפנר ; תאומה , אשת מוזי בארי; תמרה אשת זאב וינברגר.

ד"ר יוסף גולדין-זהבי

נולד באודיסה (דרום רוסיה) י"ג בתמוז תרס"א (12.7.1901).

לאביו הרב אברהם מרדכי גולדין (מטובי הרבנים באודיסה ובתל-אביב (ראה את הערך שלו בכרך זה) ולאמו איטה בת ר' אליעזר חיים קרול (בעל בתי חרושת באודיסה . ראה את הערך שלו בכרך זה).

בחנוכה תרס"ה (1905) עלה עם ההורים ובני משפחתם לארץ. בשנה זו (העליה השניה) עלו כ-50 איש מבני המשפחה המסועפת לארץ ישראל והתיישבו ביפו.

קיבל חינוך מסורתי בבית ספר מיוחד ברוח המסורת וגם לימודי חול שאביו והסבא יחד עם כמה מעסנקי יפו החרדים יסדו בשביל בניהם ונכדיהם שנקרא אח"כ "בית ספר תחכמוני" (ראה פרטים כערך של אחיו משה גולדין-זהבי, בכרך זה).

בגלל משבר המרי של תעשיית ה"שרויט" של הסבא באודיסה נאלצה המשפחה (שקיומה בארץ היה מהכנסות בתי החרושת באודיסה - לחזור באופן ארעי לשם בשנת 1910 עד עבור זעם).

בשנת 1919 עם גמר מלחמת העולם הראשונה חזר לארץ עם עליית האניה "רוסלאן", פתיחת העליה השלישית המאורגנת חנוכה תר"פ (19.12.1919) אודיסה - יפו. יחד עם 2 אחיו יצחק ומשה. באודיסה למד ב"ישיבת אודיסה" וכן סיים את הגימנסיה העברית "רפופורט". ומכיוון שבארץ לא היה ערך לתעודות מרוסיה נכנס וגמר את הגימנסיה "הרצליה" בתל-אביב ואחר כך נסע לאיטליה והשתלם באוניברסיטאות במילאנו ובטריאסטה.

קיבל תואר ד"ר למדעי (מסחר) הכלכלה והמדינה. היה חבר פעיל בהגנה, חבר ומזכיר תנועת "המכבי" בארץ בשנות העשרים.

משנת 1929 ועד פרוץ מלחמת העולם השניה היה מנהל המשרד הא"י של הסוכנות היהודית לא"י בטריאסטה (איטליה).

היה חבר ומזכיר של הוועדה האיטלקית לעזרת מהגרים עברים. בתקופה זו טיפל בענייני העליה מ

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5592). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5592