Volume 19

Page 5667

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה חבר באירגוני הנוער הציוני בעירו. בשנת 1934 נשא לאשה את נסיה בת יצחק אריה פינק. באותה שנה עלה לארץ.

עבד בכל מיני עבודות.

חבר הנהלת "החופר ישראל" בע"מ. אחראי על הנהלת הכספים.

כל השנים חבר ההגנה.

בניו: שמואל, יהודה.

זאב אסיר שמואל (סרנה)

נולד בוואלברום (פולין), כ"ו ניסן תרס''א (15.4.1901).

לאביו שמואל סרנה ולאמו פסיל בת יואב פול טורק (מצד אמה מצאצאי מהר"ם שיף ).

קיבל חינוך מסורתי בישיבה באמסטוב. בישיבה זו למר לפני הסופר הירש דוד נומברג, וכללי: למד מסחר, כלכלה וסטטיסטיקה.

היה חבר בוועד "צעירי ציון" ובאגודת "תרבות" עלה לארץ בי"ט ניסן תרע"ט (19.4.1919) בקבוצה הידועה בשם: "105". הם היו העולים הראשונים שבאו לארץ אחרי מלחמת העולם הראשונה (כ-8 חודשים לפני שבאה האניה "רוסלן"), שבה החלה עליה השלישית.

עם בואו לארץ הצטרף כחבר בקבוצה "חולדה".

כעבור חצי שנה, בערך, עבר לקבוצת דגניה ב' (עם היווסדה).

אחרי שחלה בקדחת, עבר בשנת 1920 לירושלים ולמד כלכלה, סטטיסטיקה והשתלם בהנהלת חשבונות.

בתקופה זו עבד כמנהל חשבונות וכמזכיר ב"הפועל הצעיר" בירושלים.

בשנת 1921 נכנס לעבוד כמזכיר כללי בהסו רות מדיצינית "הדסה" במשרד הראשי בירושלים.

בשנת 1921 נהיה חבר במכבי ירושלים, והיה פעיל באגודה זו. מילא באגודה תפקידים שונים: מזכיר, גזבר, חבר בוועד הארצי של המכבי בישראל. ב-14.4.22 נשא לאשה את ברכה בת לוי-יצחק הורביץ .

לרגלי צמצום תקציב "הדסה" בשנת 1931 וביטול המשרה "מזכיר ראשי" - תפקיד שמילא משנת 1927 - התפטר מ"הדסה" והתחיל לעסוק בפרדסנות. היה מאלה שקנו שטח של 800 דונם אדמה מהערבי אבו-אנטש ויסדו את האגודה לנטיעת פרדסים בשם מטעי השרון הדריה". נטע פרדס לעצמו יחד עם שאר החברים.

באותה תקופה עבר לגור בחדרה וניהל את החברה "מטעי השרון הדריה" מיסודה של חברת הנוטע.

בשנת 1937 התחיל לעבוד בחברת הנפט "מנטשף", כסוכן כללי לשומרון. חברה זו נמכרה לאסם וחברת הדלק רכשה את "אססו" ב"דלק", חברת הדלק הישראלית בע"מ, עבד עד שנת 1964.

מפאת מחלה, יצא בשנת 1964 לפנסיה מוקדמת ומתאריך זה עברה הסוכנות לבנו עדי והוא מתעסק מפרדסו הנמצא בהדריה, שעל יד חדרה.

כל השנים חבר ההגנה. עם קום המדינה - זמן מה בנוטרות. צאצאיו: זיוה אשת חנוך פינקלשטיין ; חדוה אשתא. אוליבנבוים; עדי (רעייתו: רפאלה) .

ישעיהו רודמן

נולד ברוסיה בשנת תרנ"ב (1892).

היגר לארצות-הברית בשנת 1913.

השתלם ב- John Hopkins University )Balti.more(, Colombia University בשנת 1918 היה ביו המתנדבים הראשונים לליגיון היהודי האמריקאי, שהתנדב לצבאות ההסכמה, לשם שחרור ארץ-ישראל מידי התורכים ופתיחתה לעליה יהודית חפשית, ולמען הקמת מדינה יהודית.

בתום המלחמה, היה בין המתנדבים היהודים המעטים מארצות אמריקה, שנשארו בארץ על מנת להיקלט בה.

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5667). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5667