Volume 19

Page 5666

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שמואל זיטלני

נולד בסוקולוב (פולין) בחדש סיון תרס"ט (מאי 1909).

לאביו פסח יוסף זיטלני ולאמו רחל בת אליהו טוביהו פרידמן .

קיבל חינוך מסורתי וכללי.

היה חבר בארגוני נוער ציוני בעירו.

עלה לארץ בשנת 1932.

עבד כפועל מתכת בים המלח, בירושלים ובתלאביב.

בשנת 1934 נשא לאשה את מירקה בת אברהם רוזנבנד. היה מזכיר אגודת פועלי האפיה בת"א.

מזכיר פועלי המתכת בת"א.

חבר המליאה ומזכירות מועצת פועלי תל-אביביפו.

מזכיר סניף מפ"ם בת"א.

פעל ויזם את האיסור לאפיית לילה בת"א בשנת 1944, ובעקבותיה ביתר הערים.

היה ציר בקונגרס הציוני הכ"ג בירושלים מטעם "אחדות העבודה" בשנת 1951.

בשנת 1948 יחד עם עוד חברים יסדו את "קרן מבטחים" - קרן פנסיה וביטוח סוציאלי.

בשנת 1951 היה בין מייסדי שיכון עובדי בית ברנר בתל-אביב.

היה חבר ההגנה משנת 1936. - חבר הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית.

חבר המחלקה לאיגוד מקצועי בוועד הפועל של ההסתדרות.

חבר הנהלת "מבטחים".

חבר מרכז ומזכירות מפלגת העבודה.

חבר המועצה הציבורית ליחסי עבודה.

כיום עובד בוועד הפועל של ההסתדרות הכללית כותב מאמרים ב"למרחב".

צאצאיו: יוספה אשת יעקב מיכאלי; יצחק (נפל בעומדו על המשמר ביום י' כסלו תשכ"ח )12.12.67 ליד בית-שאן.

משה שפירא

נולד בוילנה (ליטה), ט' כסלו תר"ס (2.12.1899).

לאביו ישעיהו שפירא (בעל תעשיית סיגריות) ולאמו טובה בת שמעון לץ (שוחט).

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה, בבית-ספר תיכון רוסי.

עבד בבית החרושת של אביו.

היה חבר ופעיל ב"צעירי ציון" ו"החלוץ".

בשנים 1919/20 כשהפולנים כבשו את וילנה עבר לקובנה ושם עבד בתור פקיד ופעיל בתנועות הנ"ל.

היה בהכשרה החקלאית מטעם "החלוץ" באחת החוות ליד קובנה.

ב-1922 עלה לארץ.

עבד כפועל בכבישים של שכונת בורוכוב, בחווה חקלאית של ממשלת המנדט בעזה.

בשנת 1924 עבר לת"א ועבד בבניינים.

כשהוריו הגיעו בשנת 1926 לארץ פתח יחד עם אביו סוכנות של חברת הגפרורים "נור" מעכו.

אח"כ פתח עסק סיטונאי לדברי ניקוי כימי.

בשנת 1926 נשא לאשה את צפורה בת משה זקצ'ר (סוכן לבתי חרושת שונים) מרחובות, עסקנית ציבורית בפעילות ויצ"ו ועוד.

כל השנים גזבר בלשכת בני ברית, "יצחק ילין" בת"א. מהמסורים למיסדר בני ברית וללשכתו.

חבר הוועד ופעיל באגודת "גבעת הלבנה".

בנו: בנימין שפירא (רעייתו: ויוי בת מיכאל בגדדלי ובנם : גל ).

אליהו פישר

נולד בפרובוזנה (פולין), כ"ז אלול תרע"ב (23.9.1912).

לאביו יהודה פישר ולאמו שרה בת יצחק פייר ברג. קיבל חינוך מסורתי

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5666). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5666