Volume 19

Page 5706

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עם הקמת "הממשלה הזמנית" פעל ב"ועדת הגיוס" ובתפקידים שונים : כמו חבר בית-דין צבאי, וכדומה.

בשנת 1954 הוענק לו תואר "רואה-חשבון" ע"י ממשלת ישראל, ובתפקיד זה הוא פועל גם היום.

בשנת 1955 ניתנה לו הזכות לענוד: מטעם המטכ"ל - סיכת מ"מ; מטעם משרד הבטחון אות מלחמת העצמאות, אות ה"הגנה" וכן אות "על"ה" (עיטור לוחמי המדינה).

משנת 1949 היה עם 4 חברים מהמייסדים של "אירגון חברי ההגנה", ועתה הוא חבר נשיאות סניף תל-אביב, וחבר המזכירות הארצית של אותו אירגון בתפקיד הגזבר.

משנת 1965 הוא פעיל בצה"ל בתפקיד לשעת חירום.

חובב ואספן פרפרי ישראל.

משמש כיו"ר ועדת הבקורת של לשכת "יצחק ילין" של בני ברית בתל-אביב.

בנותיו: תבורך (מורה לריתמיקה ומלחינה; אשת אברהם אביצור , החשב הכללי של התעשיה האווירית ; ילדיהם: מיכל ואהוד); אילה מאיר (מורה בבית-ספר, בנה עופר מאיר).

שמואל מולדבסקי

נולד אובידיאופול ע"י אודיסה (רוסיה).

לאביו צבי מולדבסקי (קבלן להספקת תבואות לצבא הרוסי) ולאמו חנה בת מרדכי טברסקי (ממשפחת טברסקי הידועה מסקווירה).

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבת אודיסה. בבי"ס ריאלי רוסיה.

בשנת 1925 עלה לארץ - יחד עם אחיו מרדכי ואחותו שולמית (אח"כ אשתו של דוד ליבוביץ , יוצר ה"תותח" הידוע "דוידקה". ראה את הערך שלו בכרך שני, עמוד 815).

דודו נחום טברסקי, בעל הוצאת ספרים, וחבר מועצת תל-אביב (ראה את הערך שלו בכרך שביעי, בעמוד 2955) הכניס אותו ללמוד תורת הדפוס, בדפוס "הפועל הצעיר" בתל-אביב.

כעבור כמה שנים עבר לעבוד אצל העו"ד גרשמן, וקיבל סמכות ממשלת המנדט לעבוד בספרי האחוזה (טאבו) בארץ.

בשנת תרפ"ז (1927) היה ממייסדי הקבוצה הספורטיבית על שם יוסף טרומפלדור בת"א והיה המעמל הראשי של הקבוצה. באותה שנה ביקר זאב ז'בוטינסקי בארץ, והקבוצה היתה משמר הכבוד שלו, בראשותו של שמואל הנ"ל. לאות הכרה רשם ז'בו טינסקי על הצילום שבו נמצא משמר הכבוד ותמונתו בולטת בה - "לזכרון לאות בריתנו, ז. זבוטינסקי, ת"א, תרפ"ז". כעבור זמן הפכה הקבוצה לגרעין של הבית"ר.

התנדב לחיל המתנדבים הישראלי מפקידי הממשלה בשעה שרומל התקרב למצרים. השופט פלנקט היה ראש הקבוצה, והוא היה המדריך.

ברצח ד"ר חיים ארלוזורוב ז"ל (ראה כרך חמישי, עמוד 2082) הוזמן לזיהוי ע"י המשטרה הבריטית ביפו להכיר את אברהם סטבסקי , שלפי ידיעתם היה שמואל בעת הרצח על חוף הים. "מעוניין" להשיג עדים הביא אותו למשרדו והראה לו תמונת סטבסקי, אם זהו האיש שראה בחוף הים. וענה - לא. למחרתו באו שוטרים בריטיים ולקחו אותו ליפו למקום הזיהוי "וביקשו ממנו להראות את מי ראה באותו ערב בחוף הים..." הראה על סטבסקי, בהוסיפו שרק אתמול ה"מעוניין" הראה לו את תמונתו בכדי שאראה עליו בזיהוי... מובן, שמפקד המשטרה הבריטי אמר לו, תשכח שהראו לך תמונה, ותצביע על האיש שראית (ואמר לו, זכור שיש פרס של 500 ל"י).

היה חבר בהגנה כשאברהם תהומי ושאול אביגור עמדו בראשו. כשפרץ הפילוג בהגנה ותהומי וחבריו אירגנו את "אצ"ל" (אירגון צבאי לאומי), עבר אליהם. קיבל את אות ההגנה ממשרד הבטחון, כמו כן קיבל ממשרד הבטחון את אות על"ה (עיטור לוחמי המדינה) וכן קיבל ממשרד הבטחון את אות ההתנדבות (התנדבותו לצבא הבריטי). כן קיבל בחתימת רב-אלוף צבי צור "אות ששת הימים" (נמנה על המתנדבים לספר, וקיבל אישור מספר 156, בחתימת אלוף א. ב ן-חור) .

בשנת 1948 נשא לאשה את מירה בת אריה גלפרין מוילנה.

צאצאיו: אראלה; רן.

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5706). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5706