Volume 13

Page 4317

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שאול דב ריין

נולד בדווינסק (לטביה), כ"ו אב תר"ס (26.8.1900).

לאביו נחום בן שאול ריין ולאמו לאה מלכה בת ישעיהו קיל. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה בוילנה. עבד כפועל בבית חרושת לספירט.

היה חבר המרכז של צעירי המזרחי, וממיסדי ויו"ר החלוץ בוילנה.

בניסן תרפ"א (1921) עלה לארץ. עבד בחקלאות בפתח-תקוה, והיה אח"כ בעל משק בכפר אברהם.

היה חבר המועצה המקומית, חבר סניף הפועל המזרחי בפתח-תקוה.

בשנת תרפ"ד (1924) נשא לאשה את בתיה ציונה בת חיה ור' שלמה אולקניצקי (נולדה בשנת 1899 בעיירה וסלישק, פלך וילנה. עבדה כעוזרת לרוקח בגרודנא. עלתה לארץ בשנת 1922 במסגרת החלוץ המזרחי בוילנה, בארץ נתקבלה כחברה בקבוצת ריינס. השתתף בציר בועדות המפד"ל 13, 1-8.

בשנת תרפ"ז (1927) התישב בכפר חסידים ושימש שם כיו"ר.

ממיסדי קבוצת "ריינס", קבוצת הכשרה חקלאית מעולי צעירי המזרחי בוילנה (1922).

כיום, מנהל מחלבות רענן בע"מ בפתח-תקוה.

חבר מועצת החלב, חבר הנהלת איגוד יצרני חלב.

משנת תרפ"ב (1922) היה חבר הגנה ובימי המאורעות התגייס כנוטר.

צאצאיו : חנה אשת ראובן לסקר, נתנה אשת גדליה חלפון, אשר ז"ל (נפל במלחמת השחרור).

מרים זפרן

נולדה בעיירה איליה, פלך מינסק, בשבט תרל"ד (1874).

לאביה משה מזל (מוזעל) מליטה. נין ונכד לליבל שפירא מקובנה, ולאמה יונה. קבלה חינוך מסורתי וכללי.

עלתה לארץ לפי הזמנתו של בעלה בעתיד, מרדכי צבי זפרן (ראה את הערך שלו בכרך זה) ונישאה לו.

בהיותה שוקקת חיים, שיתפה עצמה בכל עבודה ציבורית.

היתה בין המארגנות קבוצת נשים בשם "העבריה", במטרה לשפר ידיעת הלשון העברית, בקריאה, בכתיב ולימוד תנ"ך.

עם הכיבוש הבריטי, היתה בין היוזמות לארגון הנשים לדרישת זכויות אזרחיות שוות. נמנתה על מיסדות סניף "התאחדות נשים לשווי זכויות" בפתח-תקוה. שנים רבות היתה חברת המרכז של ההתאחדות.

גולת הכותרת של פעולותיה, היתה "הלשכה המשפטית" של "התאחדות נשים לשתי זכויות", אשר בה קבלה כל אשה זקוקה עידוד רוחני, מוסרי ובעיקר עזרה משפטית בבית הדין הרבני, אשר בו הופיעה כטוענת ומגינה על האשה המסכנה שנמצאה בסכסוך עם בעלה, ובעיקר היתה דאגתה לסידור הילדים.

בעבודתה זו מצאה ענין וסיפוק רב ולא הפסיקה עד ימיה האחרונים.

נפטרה בפתח-תקוה, לי תשרי תשט"ו (27.10.1954).

צאצאיה: שולמית אשת שמואל גלילי (מורה בפ"ת ואח"כ ברמת-גן. נפטר ב-1954), שרה (רוקחת כימאית) אשת ישראל אהרוני (אהרנסון) ממיסדי "תל-יוסף", ואח"כ ממיסדי ומנהל קואופרטיב "דן" וחבר מרכז הקואופרציה עד ימיו האחרונים. נפטר ב-1958), גאולה (כלכלה מדינית) אשת מנחם מרק (כלכלה מדינית), ימימה אשת אריה אהרנשטיין (נפטר ב-1945).

משה רוזנטל

ידוע בשם: משה הנאמן. נולד בצפת, בשנת תרנ"ח (1858).

לאביו חיים דוד רוזנטל ולאמו פרל. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה בצפת.

בשנת תרל"ו (1876) נשא לאשה את אסתר בת ר'

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4317). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4317