Volume 17

Page 5227

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

יוסף שנלר

נולד בוורשה (פולין), בשנת תרל"ח (1878).

לאביו ר' משה יהודה שנלר ולאמו ציפה ממשפחות חסידים ולומדי תורה. נמנה מבין עשירי וורשה והסביבה).

קיבל חינוך מסורתי בחדר, בבית המדרש ובשטיבל.

היה מחשובי חסידי רדזמין בוורשה.

עסק בצרכי ציבור והרבה בגמילות חסדים לנצרכים.

בשנת תרס"ג (1903) נשא לאשה את טובה בת נתן צוחרוואר (שהיתה אשה דגולה במעשי צדקה וחסד. נפטרה בוורשה, כ"ב אייר תרס"ז (1907). ובזיווג שני נשא לאשה בשנת תרס"ט (1909) אח חנה בת ר' שלמה באומן מוורשה (ממשפחה מיוחסת, עזרה לבעלה כל השנים בכל דרכיו - במסחר ובעבודה. נפטרה בתל-אביב. י' אדר תש"ד (5.3.1944).

ביתם הצטיין במידת הכנסת אורחים, ובעיקר קיימו את הפסוק: "ויהיו עניים בני ביתך".

הצטיין במעשיו הטובים בשטח סוציאלי, והתמסר בכל השנים, בלב ובנפש למען הזולת.

היה מבין אלה שביקרו פעמים בשבוע בבתי החולים, לעודד את החולים ולהגיש להם כל עזרה שביקשו.

היה פעיל בחברת לינת צדק.

הצטיין באהבת תורה, באהבת ישראל וארץ ישראל.

בשנת תרפ"ד (1924) חיסל בוורשה את עסקיו הגדולים ועלה לארץ יחד עם כל בני משפחתו. נמנה עם חלוצי העליה החסידית מפולין.

בארץ לא חזר לעסקיו בפרוות בחו"ל. התיישב בגבולות יפו, בבתי וורשא (כיום, בדרך סלמה) ואח"כ בשכונת המכבי בדרך יפו-ת"א ונעשה לרפתן.

רכש פרות ועסק בחליבה ומכירת הלב. היה זה מבחן קשה לבני משפחתו, שהיו רגילים לחיי עושר ונוחיות.מעסקי פרוות עד למשק ולרפת. קיבלו את יסורי הקליטה באהבה ובשמחה.

לאחר תקופה, כאשר לא הצליח במשק, שהפסיד בו חלק גדול מרכושו, היה נאלץ לחסל את המשק ועבר לתעשייה.

הקים תעשיית קופסאות ועבד יחד עם הפועלים לבסס את התעשייה.

מצא זמן ללמוד תורה. לא חם על בריאותו והיה בכל שבת לפנות בוקר מביא עמו קומקום תה וחילק ללומדי תורה ב"היכל התלמוד" ובבית הכנסת נוה צדק ומיזג כוסות תה ללומדים.

נפטר בתל-אביב, כ"ט אייר תש"ג (3.6.1943) והובא לקבורה בהר הזיתים בירושלים.

צאצאיו (מאשתו הראשונה): נתן שנלר (ת"ח, מתלמידיו של ר' ליב הוטנר ומישיבת "תורת חיים"); בלומה (שושנה) אשת ר' יוסף זיסהולץ (מותיקי העסקנים ב"הפועל המזרחי". ראה את הערך שלו בכרך י"ד, עמוד 4453); נאטצע (אירקה) אשת משה שוארץ. מאשתו השניה : פישל שנלר (רעיתו: מלכה בת ר' דוד אהרונוביץ , מחלוצי הישוב ומראשוני בעלי התעשיה. ראה את הערר שלו בכרך זה); אריה שנלר (רעיתו נחמה בת אברהם יצחק הימלפרב); דינה אשת שמחה שוסטר (לשעבר - קלינגר); טובה אשת צבי גרושקה-אגסי (נפטרה ביום י"ד סיון תשכ"ו - 2.6.1966).

זכה ר' יוסף לפרו ורבו: ל-17 נכדים, 19 נינים וכולם בארץ. ביניהם: רופאים, מהנדסים, אנשי מדע, מורים וכו'.

ישראל הלב"ץ

נולד באחוזה בפלך מוגילוב (רוסיה), בשנת תרמ"ז (1887).

לאביו יוסף דב הלב"ץ - סוחר יערות (ראה את הערך שלו בכרך זה(. (ראשי תיבות של שם המשפחה: הלויים בני צדוק - הכהן הגדול של הבית השני) ולאמו פרומה בת יוסף רזומובסקי (סוחר יערות).

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5227). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5227