Volume 14

Page 4453

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לטיפול בתינוקות, מיסודה של הסתדרות נשים ציוניות.

עבדה כאחות בבית החולים "משגב לדך" בעיר העתיקה בירושלים.

בשעת המצור על ירושלים, במלחמת הכיבוש, היתה מגוייסת ועוזרת במקצועה בסביבות העיר הנצורה, במקומות המסוכנים ביותר.

לאחר מכן עבדה כאחות בקופת חולים הכללית של ההסתדרות, בגבעתיים.

ידועה כאחות למופת הן בטפול תינוקות והן בבוגרים. שמה הטוב הלך לפניה.

יוסף מנחם זיסהולץ

נולד בעיר קאלושין (פולניה) באדר תר"ס (1900).

לאביו ר' ישראל יעקב ז"ל מחסידי קוזניץ (ראה עמוד 4445) ולאמו גיטל בת ר' יצחק אוסטשגא מעשירי העיר שנקרא "הפריץ היהודי").

קבל חנוך תורני בחדר ובבית המדרש.

בשנת תרע"ח (1918) היה לחבר פעיל בתנועת "צעירי המזרחי" בעירו.

בשנת תרפ"ה קבל בעירתו את הסרטיפיקט הראשון בתור חלוץ מתנועת "תורה ועבודה" ועלה מיד לארץ.

עבד כפועל בבנין, בכבישים ובפרדסים. זמן ידוע עבד גם בטריקוטז.

בשנת תר"צ (1930) נשא לאשה את שושנה בת החסיד מרדזין ר' יוסף שנלר ז"ל.

בשנת תרצ"ה היה למנהל המסעדה של הפועל המזרחי בת"א.

בשנת תרצ"ט עבר למחלקת המסים של הפועל המזרחי.

עם קום המדינה בשנת תש"ח היה לפקיד במשרד הבריאות הממשלתי.

משנת תשי"ג (1953) הוא עובד בלשכת המס של הפועל המזרחי בת"א.

בשנת תרפ"ח היה ממיסדי ביהכ''נ וקופת הגמ"ח שעל יד "ביהכ"נ הפועל המזרחי" ברחוב אחד העם 108, וכל הזמן חבר ההנהלה, בראש השנה הוא הבעל-תוקע, ונהנה בין בעלי התפלה העוברים לפני התיבה בימים הנוראים והחגים.

היה בין מיסדי ארגון תורה ועבודה ותבונה.

חבר פעיל בהתאחדות "בני ציון", "לשכת הלל" בת''א.

בארגון עולי קאלושין הוא משמש כסגן יו''ר.

בשנת תש"י נבחר כחבר במזכירות סניף הפועל המזרחי בת"א ופעיל בה עד היום.

חבר בהנהלה הארצית של ותיקי תנועת הפועל המזרחי והמפלגה הדתית לאומית בישראל.

צאצאיו : משה (שרת בצה"ל בתור רב סמל, אשתו לאה, מורה בת"א), יונה אשת מרדכי גוטמן (בקבוץ טירת צבי), לאה (גננת) אשת יהושע גרוהר בחיפה.

דב יזרעאלית (יזראלית)

נולד בווארקלאן, פלך רעזיצא (לטביה) בשנת תרנ"ז (17.8.1897).

לאביו משה בן יעקב דוד (סוחר) ולאמו אסתר דובה בת ראובן ליב סולוביי (בעל אחוזות). אחיה משה הינך סולוביי היה סופר ומורה בגימנסיה בריגה.

קבל חינוך מסורתי בחדר וכללי בבי"ס עממי בעירו.

עלה לארץ 2.8.1924.

נשא לאשה את לובה בת זונדל וולפסון מווינדה (לטביה).

החל בביטוח בשותפות עם מר זלמן יעקבסון בחברת הביטוח "נורטון אינשורנס קומפני".

כעבור זמן פתח בי"מ לפסנתרים יחד עם פריץ ספיר המומחה למכשירי מוסיקה. וכן מלא תפקידים של אימפרסריו בהצגות שונות ע"י אומנים שהוזמנו מחו"ל.

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4453). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4453