Volume 14

Page 4452

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קבל חנוכו בישיבות עץ חיים וחברון, מהעילויים המצטיינים בישיבות הנ"ל. מוסמך לרבנות על ידי הרבנים הראשיים הרצוג ועוזיאל זצ"ל.

בעל השכלה רחבה ושולט בבמה שפות.

מנהל ארגון השבת. מנהל גמ"ח ע"ש גולדווירט. מכהן כרב בבית הכנסת מדרש יבנה.

מזכיר ומנהל התעמולה של הצדקות המאוחדות "עץ החיים" ו"בקור-חולים" משנת תש"ה (1945).

מורה ללמודי חול בישיבת "עץ חיים".

מפעם לפעם מפרסם מאמרים בעתונות.

נשא לאשה את נעמי לבית מקלב (מראשוני פתח-תקוה ומוצא) בשנת תש"ט (1949).

בנותיו: בלהה, חנה ולאה מרים.

שרה זיידמאן

גולדה בבריסק בשנת תרי"א (1851).

עלתה לארץ בשנת 1892 עם בעלה בנימין זיידמאן. היתה אשה רבת-פעלים, ובהיות בעלה לומד בישיבה, היה כל נטל הפרנסה וגידול הילדים מוטל על שכמה.

לאחר מות בעלה, בשנת 1903, נטלה על עצמה גם עבודה צבורית, ועסקה בעניני צדקה וגמילות חסדים בעיר העתיקה עד מותה, בשנת 1913.

צאצאיה: חנה אשת יוסף אלקלעי (ראה בכרך זה), אסתר (עטיל) אשת מאיר ספיר, אליעזר (נפטר בלונדון), נחום (נהרג על ידי הגרמנים בפריז 1941).

הרב משה ברגמן

נולד בירושלים, כ"ט שבט תרס"ט (20.2.1909).

לאביו הרב אליעזר בהרב ר' נחום זצ"ל, נכד הרב הגאון משה נחום ולנשטיין מירושלים (ראה כרך י"א, עמוד 3864), ונכד הרב הגאון רבי נחום לוי רב דשאדיק זצ"ל, ונכד הגאון רבי אליעזר ברגמן זצ"ל (ראה כרד י"א, עמוד 3860) ולאמו צביה זלטא בת הרב שמעון מנחם ליברזאן (מגזע רבי ליבר הגדול מברדיטשוב).

קיבל חינוך מסורתי בישיבת "עץ-חיים" מהגאון מלצר זצ"ל ובעל גידולי שמואל זצ"ל.

נשא לאשה את הרבנית שרה בת הרב אברהם קלמן וויץ, נכדה של האדמו"ר אוהב ישראל מאפטא ובעל תוספת יו"ט.

היה מיסד חברת זכות משנה בירושלים, מקהיל קהילות מפשוטי עם ואחרים ברחובות תחת כפת השמים ומלמדם שעורים בתוי"ש שלא על מנת לקבל פרס.

משנת תר"צ (1930) עד ת"ש (1940) שימש ברבנות בביהכנ"ס "זהרי חמה" בירושלים.

משנת תש"א (1941) עד תש"ט (1949) בביתהכנסת בשכונת הגרמנים ובשכונת עקיבא פ"ת.

מיסד וחבר ההנהלה של הת"ת ביהוד. במסירות ובסכנת נפשות נוכח התנגדות המפלגות וחברות שונות להרבצת תורה, חברות גמילות חסדים.

חבר במועצה הדתית במועצה אזורית מירון, מרום הגליל (היה מחלוצי ההתישבות במירון ע"י דיין הרשב"י).

ראש ישיבת מירון.

ספרים: ספר זיבולא בתרייתא (תש"א. אזל מן השוק והודפס מחדש לדרישת רבות בשנת תש"כ). כן הוציא חוברת בשם גמלא ותיתורא על עניני חינוך.

כותב בשבועון החרדי "פנים אל פנים".

צאצאיו: הרב מאיר צבי (ראש ישיבה בישיבת הדרום ברחובות. חתנו של הגאון רבי אליעזר שך, ראש ישיבת פוניבז'), צביא זלטא אשת הרב יעקב גולדמן (בן האדמו"ר מזוויל), מרים, אסתר אשת הרב ישראל דנציגר (נכד האדמו"ר מאלכסנדר).

אליה אלקלעי

נולדה בירושלים בשנת תרס"ד (1904).

לאביה יוסף ולאמה חנה אלקלעי (ראה בכרך זה).

היתה מן הבוגרות הראשונות של בית הספר

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4452). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4452