Volume 11

Page 3860

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קורט רופין

נולד במאגדבורג (גרמניה), בשנת תרנ"ד (25.3.1894).

לאביו יצחק אלברט רופין (סוחר) ולאמו סיציליה בת יואל (יוליוס) בורק, מפוזן (סוחר, ממשפחת הרב צבי הירש קלישר) .

אחיו של ד"ר ארתור (שמעון) רופין (ראה כרך ו', עמוד 2607).

חינוך: בי"ס, אוניברסיטה ברלין, מוסמך למדעי הכלכלה (1932). מוסמך למדעי הכלכלה (מ-1932).

בשנות 1918-24 היה סוחר.

בשנות 1924-26 מזכיר במחלקת ההתישבות של ההנהלה הציונית.

משנת 1933 מנהל חברת הכשרת מפרץ חיפה.

בשנת 1933 עלה לארץ ונתמנה למנהל חברת הכשרת מפרץ חיפה.

חבר הנהלת חברת הכשרת הישוב בא"י.

היה יושב ראש "התאחדות עולי גרמניה" בחיפה.

היה חבר ועד הדר הכרמל וקרית ביאליק.

היה פעיל בסיוע לעולי גרמניה.

אהרן זליג קרינקין

נולד בדרויא (רוסיה) בשנת תרי"ח (1858).

לאביו אברהם קרינקין .

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבות.

היה פעיל אגודת חובבי-ציון ואח"כ בתנועה הציונית.

היה ממיסדי "אגודת האלף" ברוסיה והמושבה "עין-זיתים" ליד צפת.

ממיסדי חברת "עתיד" בחיפה וממנהליה הראשונים.

סחר בנפט ודגים והתעשר.

עלה לארץ בשנת תרע"א (1911).

משנת תרע"ט (1919) ניהל את בית המרקחת של בנו המנוח אברהם.

נפטר בתל-אביב, כ"ב כסלו תרצ"ד (10.12.1933), צאצאיו:אברהם (ראה בכרך זה), דוד (ד"ר למשפטים ועתונאי), גרונה, חיה, סוניה שטרן ז"ל.

הרב אליעזר ברגמן

נולד בעיר היידענהיים בבייערן (גרמניה) בשנת תקנ"ח (1798).

לאביו יוסף בנימין (מראשוני העולים האשכנזים מגרמניה לא"י).

למד תורה אצל הגאונים ר' אברהם בעהם בגינצינהויזען, ר' אברהם וואלף המבורגר בפיורדעו ור' אברהם בינג בווירצבורג. נשא לאשה את רבקה צילה בת הרב מנדיל רוזינבוים , מעיר ציעל (מי שהיה שר האוצר של ליאופולד מלך בויערען).

עלה עם משפחתו לארץ בשנת תקצ"ד (1834) והתישבו בירושלים.

עם שקידתו הרבה בתורה ועבודה עבד בבנין הישוב, וביחוד ייסוד כולל הו"צ. ונסע בשליחות הכולל וכוללות הספרדים לחו"ל. ובגלל זה היו לו סכסוכים עם ראשי הכוללות של הפרושים שהתנגדו לפירודם של כולל הו"צ.

היה חי בידידות רבה עם ראשי הספרדים וביחוד עם הרב יצחק קובו, את בנו יהודה השיא לספרדיה. וכנה שמו מירקאדו, כמנהג הספרדים.

השאיר מכתבות ידו והם חדושי ש"ס ופלפולים וכו'.

נחום סנפירי (וירשופ)

נולד בוילנא (ליטא) בשנת תרע"א (2.7.1911).

לאביו אהרן יצחק הכהן וירשופ (מראשוני התורה" וחובבי ציון בוילנא) ולאמו אסתר בת שמואל יוסף גולומב , מוילנא (ראה בכרך זה).

קיבל חינוך מסורתי - עברי וכללי בגימנסיה העברית "תרבות" בוילנא.

היה חבר פעיל בתנועת הנוער הציוני ע"ש הרצל בוילנא.

בשנת 1930 עלה לארץ.

למד ארבע שנים באוניברסיטה העברית בירושלים, חשבונאי, בעל משרד לביקורת וייעץ בענייני מסים. היה חבר מרכז הסטודנטים הארצי הראשון בארץ, ופעיל ב"אל-על", "יבנה" ו"יודפת". היה חבר פעיל באצ"ל (ממפקדי מחוז ירושלים וחיפה).

היה חבר ועד הקהילה האחרון בירושלים.

נשא לאשה את שרה בת אלתר דיסקין מירושלים (ראה את הערך שלו בכרך זה, בעמוד 3793).

מזכיר ועדת הביקורת העליונה של "תנועת ה

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3860). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3860