Volume 2

Page 1055

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

גם מעבודה בשרות הצבור לא חסך את זמנו ומרצו, והנו חבר מועצת עירית תל-אביב משנת 1941, יו"ר ועדת בנין ערים וועדת התנועה בת"א, נשיא המרכז הארצי של התאחדויות בעלי בתים ובעלי רכוש משנת 1940, חבר ועדות ממשלתיות מיעצות בשאלות בנין וכו'. היה נשיא מכבי ת"א ומכבי א"י, פעיל בהנהגה הראשית של חברת יורדי-ים "זבולון", יו"ר המועצה של התאחדות בני הישוב בא"י, חבר קלוב "רוטרי" ועוד.

הוא קרוב לכל חוגי הישוב ולבני כל העדות ומשתדל לפעול לטובת כולם ולעזור במיטב יכלתו למוסדות ולמפעלים צבוריים וגם לאנשים פרטיים בלי הבדל עדה, מעמד ומפלגה.

כתב מאמרים על נושאים כלכליים, ביטוח והשקעות הון בריטי בארץ.

ב-1944 העניקה לו ממשלת לונדון את אות-הכבוד M.B.E. (חבר האימפריה הבריטית). צאצאיו: אבינעם, עוזיאל, דליה. הוספות

יצחק באדהב

(ראה את הערך בעמוד 622, כרך שני)

מרדכי כספי (זילברמן)

נפטר בירושלים, ה' אלול תש"ז (21.8.47) (ראה את הערך בעמוד 472, כרך א')

פרץ פסקל

נפטר בפתח-תקוה, י"א אלול תש"ז (27.8.47) (ראה את הערך בעמוד 457, כרך א')

צדקיהו הרכבי

נפטר בתל-אביב, י' תשרי תש''ח (24.9.47) (ראה את הערך בעמוד 505, כרך א')

אדוין סמואל

(ראה את הערך בעמוד 768)

מאיר עבו

נפטר בצפת, י' כסלו תש"ח (23.11.47) (ראה את הערך בעמוד 303, כרך א')

חיה רחל נחומובסקי-מילנר

נפטרה בתל-אביב, ה' טבת תש"ח (18.12.47) ונקברה בחדרה.

(ראה את הערך בעמוד 732, כרך שני)

יהודה ליב (לואיס) פוליקנסקי

(ראה את הערך בעמוד 997, כרך שני)

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 2, p. 1055). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/2/1055