Volume 2

Page 671

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הכספי של הלשכה הראשית של קרן היסוד בראשותו של ד"ר פייבל ; תרפ"ב - מיסד המועדון האנגלו-ארצישראלי בלונדון; תרפ"ו - מארגן העברת הלשכה הראשית של קרן היסוד לירושלים; תרפ"ט מיוזמי "מועדון ירושלים" שנסגר בסוף השנה מפאת העוצר הממושך בעקב המאורעות : תרצ"ו - מכין דו"ח על השקעות המוסדות הלאומיים בתקופת 1917 - 1936 בקשר עם בואה של ועדת פיל ; ת"ש חבר הועדה לקרן הבריטית לנגועי המלחמה שע"י ועד הקהלת בירושלים ; תש"ד - הכין מטעם הועד הלאומי דו"ח על המצב הכספי והאדמיניסטרטיבי של מערכת החנוך (ביחד עם מר ל. קרונר); פרסם מאמרים בעתוני הארץ וחו"ל על נושאים כלכליים ופיננסיים ("העולם", "הארץ", "דבר", "פלשתינה" וינא, "פלסטין אנד מידל איסט", "ניו-פלשטין", הביולטין של המכון לחקר הכלכלה וכו'); ספרים: "ההון הלאומי ובנין הארץ", עובדות ומספרים, תרע"ה תרצ"ט (1939-1918), ת"ש; "עשרים שנות קרן היסוד" תרפ"א - ת"ש (1940-1921), תש"א, (תורגם לאנגלית); "מפעל היסוד" - תרפ"א-תש"ה (1945-1921), תש"ו (תורגם לאנגלית).

נשא לאשה את יעל בת שמעון סמיטיצקי.

צאצאיו: שמעון יהודה, זיוה תמר .

יוסף אהרן הלוי לוין

נולד בלוצ'ין, לטביה, בחודש ניסן תרל"ח (1878) לאביו יצחק אליהו . למד בחדרים ובישיבות והוסמך להוראה.

עלה ארצה עם "קבוצת הריגאים" של מיסדי חדרה בשנת תרנ"ב. נתנסה בכל התלאות והפגעים של דרי ה"חאן" והמיסדים, עבד וקדח והמשיך לעבוד.

נשא לאשה את גניעשה בת צבי מדורסקי מראשוני המתנחלים בחדרה. עסק כל ימיו בהוראה ובצרכי הצבור במושבה, בעיקר בעניני הדת. החזיק מעמד על משמרתו על אף הקדחת שפקדה אותו, וכשהוכרח לעזוב את המושבה לזמן מסוים בגלל המחלה חזר אליה כשהקדחת הרפתה ממנו, ובסוף זכה לראות את המושבה נגאלת מהקדחת ובה ישוב בריא, גדל ומשגשג.

נפטר בחדרה, ט' אב תש"ד.

אברהם בן-שבת

נולד בעיר סאפי, מארוקו, כ"ז טבת תר"ב (1842), לאביו הרב המקובל יעקב, מחבר הספרים "רוח יעקב" (דרשות ופירושים במקרא) ו"יגל יעקב" (פיוטים דתיים). ממשפחה עתיקה של רבנים, מקובלים ואנשי צבור. למד בתלמוד-תורה ובישיבה בעיר מאראקש.

עסק במסחר בעיר סאפי, קשר קשרי עסקים עם פירמות אנגליות וצרפתיות והיה במשך 15 שנה מתורגמן ראשי של הקונסוליה הבריטית בעיר. באותו זמן שימש גם כרבה של העדה היהודית ולבקשת היהודים מינהו השולטן סידי מוחמר לשר-היהודים בעיר וראש העדה, ובתפקידו זה הרבה לפעול לטובת היהודים.

בתרנ"ג עלה ארצה עם בני ביתו והתישב בחיפה והמשיך לעסוק במסחר. השתתף ביסוד השכונה הדר הכרמל היא "ארד-אל-יהוד" בחיפה, פעל בחיי הצבור ובפיתוח הישוב היהודי בעיר.

נפטר בחיפה, ד' טבת תרע"ז.

צאצאיו: יוסף (ז"ל) עסקן ואיש-כלכלה; שמואל מורה, סופר, עסקן ומרצה.

הרב אליהו קלצין (קלצקי)

נולד בפרוז'אני, פלך גרודנה (רוסיה הלבנה', בשנת תרי"א (1851), לאביו ר' יהושע השיל , מצאצאי הגאון רבי אברהם אחי הגר"א מוילנה. למד בחדרים ובישיבות והוסמך לרבנות.

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 2, p. 671). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/2/671