Volume 2

Page 846

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הדירו מירושתו על מעשה זה, אולם לא ארכו הימים ויעקב מת בקיצור שנים.

סטי, אלמנת רבי נפתלי לרידו , נפטרה בחיפה. שמואל , סוחר, פעיל ורב-מעשים, היה ראש חברה קדישא במשך שנים רבות, וחבר ועד-ההורים של ביה"ס של חכי"ח. נפטר בחיפה כסלו התר"צ. בניו: בכור , נפטר בקאירו; שמעיה; מאיר; יוסף, היה מורה לשפה הערבית בביה"ס חכי"ח בחיפה, ואח"כ עבר למסחר במכשירי-כתיבה, בקאירו, נפטר שם; אברהם , כיום בקאירו:רפאל , כיום בארגנטינה; הבנות ; פריחה, אשת אברהם אלניקווה שהיה מנהל בביה"ס בטבריה; רחל וג'ויה בארגנטינה.

הרב משה כלפון , עסקן צבורי ומיסד בתיהכנסת וישיבה ברחוב היהודים. נפטר בחיפה ט"ז אב התרפ"ד. אשתו: אסתר נ"ע, בת הרה"ג רפאל חיים משה בן-נאים שהיה רב ראשי בגיברלטאר.

צאצאיו: אברהם, המזכיר הראשי של עיריית חיפה; ויקטוריה אשת המנוח יוסף בן-שבת ז"ל; פלור אשת שמואל בן-שבת ; רבקה , נשואה לבן משפחת רבינוביץ בקזבלאנקה; כרמלה , נשואה ליעקב לבוב, (פקיד גבוה ב"סולל-בונה" בחיפה).

הרב ימין כלפון , עסקן וסוחר, היה שד"ר לבולגריה ועו"ד. נפטר בחיפה י"ט טבת תרפ"ט.

הרב דוד כלפון , תלמיד-חכם מובהק, שימש כמורה לעברית בביה"ס חכי"ח בחיפה קרוב ל-35 שנים, למד בטבריה אצל הרה"ג רפאל חיים משה בן נאים זצ"ל. היה ממיסדי השכונה ארד-אל-יהוד (היא הדר-הכרמל העתיקה) נפטר בחיפה אדר תרצ"ו. אשתו: וידה ממשפחת עבאדי. - צאצאיו; שלמה (היה מורה בביה"ס בקאירו, נפטר שם), יצחק, אליהו, אברהם, שמעון, עזרא, רבקה (כולם בארגנטינה), חיים (פקיד גבוה במחלקת-ההנדסה בעיריית-חיפה), מתתיהו (פקיד בחברת הנפט העירקית בחיפה).

יעקב ואלירו (ראש משפחת ואלירו בא"י)

נולד באיסטמבול, לאביו משה. קיבל חינוך תורני וכללי כמנהג הימים ההם.

עלה ארצה בשנת תקצ"ה והתישב בירושלים. היה במשך שנים רבות שו"ב העדה הספרדית. החל לעסוק במסחר והצליח בו ובשנת תר"ח יסד בנק, הוא הבנק הראשון בירושלים שקיים קשרי מסחר וחשבונות עם ארצות המערב וכל ההמחאות של הבנקים הגדולים בארצות אירופה באו על שמו. כן העבירו דרכו את הכספים לבנין המוסדות של מדינות אירופה ומסילת-הברזל יפו-ירושלים, והבנק הזה שימש כביתאולפנא מעשי ראשון לחינוך חבר פקידי-בנק יהודים בארץ, שעזרו אח"כ בעבודתם בהקמת יתר הבנקים.

בהשתדלותו נוסד ה"תמחוי", שבו נתמכו עניים למאות בלחם ותבשיל בכל יום ובבשר ויתר צרכי שבת וחג אף לבתיהם והגיש עזרה לעניים בלי הבדל עדה בישראל. השתמש בקשריו המסחריים לאסוף למען התמחוי כספים מיהודי הגולה. נודע בתולדות ירושלים כגבאי העניים ואחד מראשי הכוללות וגזבר העדה, והודות לפעולותיו לטובת הצבור ובהיותו גם בן תורה העניקו לו רבני זמנו את התואר "רב" והשתתף גם בהנהגה הרוחנית של העדה.

נפטר בירושלים, כ"ב כסלו תר"מ.

בניו: יוסף משה, חיים אהרן .

מניה שוחט-וילבושביץ

נולדה באחוזה לסוסנה, ליד גרודנה, רוסיה הלבנה, בשנת תר"מ (1880) לאביה זאב וילבושביץ (בעל אחוזות, תלמיד-חכם ובעל רגש דתי מפותח, מתלמי דיו וממקורביו של ר' נחומ'צה מגרודנה המפורסם ברוב צדקותיו) ולאמה שרה בת משה רוזנצווייג מקאמיניץפודולסק (משכילה, בקיאה בשפות אירופיות ובספרותן,

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 2, p. 846). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/2/846