Volume 7

Page 2952

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

גמר בית ספר צבאי בבוקרסט.

עורך דין, מנהל עתון "דער איד", "אונזער צייט", מזכיר כללי של המפלגה היהודית ברומניה.

חבר הפרלמנט הרומני (1928-35), נבחר 3 פעמים במחוזות בסרביה.

קבל אותות הצטיינות גבוהים ממלך רומניה.

היה היועץ המשפטי של הועד לעזרת פליטים יהודיים מאוקראינה, והצליח לשחרר עשרות אלפים יהודים מבתי סוהר בבסרביה, שחלק מהם עלה לארץ ויתרם היגרו לכל קצווי תבל.

בשנת 1921 נשא לאשה את מרים בת ד"ר אריה (ליאון) אבלס .

היה ציר בקונגרסים הציונים: הי"ב בקרלסבד (ספטמבר 1921); הט"ז בציריך (אוגוסט 1929); הי"ז בבזל יולי 1931) והי"ח בפראג (אוגוסט 1933).

בועידות המעוטים של הלאומיים בז'נבה.

בינואר 1935 עלה לארץ (ביקורים קודמים: 1929, 1932).

היה יו"ר התאחדות עולי רומניה.

מנהל חברת בניני תיאטרון, שבנתה את "בית הבימה" בתל-אביב (1935-39).

יו"ר ידידי החלוץ - רומניה.

היה מזכיר כללי של "כופר הישוב" ו"מגבית התגיסות והצלה" (1938-48).

מיסד "גבעת שמואל" (1944), "שכונת רוזנשטיין" בנחלת יצחק (1945), שיכונים, מרבית רחוב ינאי בתלאביב כיו"ר עולי רומניה, ובנינים גדולים, רחוב בזל בתל-אביב.

ממיסדי המפלגה הפרוגרסיבית ויו"ר החברה לשיכון ע"י המפלגה.

יו"ר חברת מעונות עממיים, מפעלי המפלגה הפרוגרסיבית, יו"ר מוסדות תרבות יהדות רומניה תלאביב וכו'.

חבר הנהלת "אל-על".

כתב מאמרים רבים על חוק ופיננסים ב"הארץ" (1935), "ג'ואיש מארגען זשורנאל", ניו-יורק ואחרים באחרונה כתב בעתון הרומני בתל-אביב "חיינו".

פרסם ספר על משפט שורצברד מפריס (1927), על חוק מלוה וחובה (1953).

משנה לממונה על הכנסות המדינה (משרד האוצר למדינת ישראל).

ממונה על מס בולים, מנהל מלוה חובה, יו"ר מפעל הפיס בנו: יעקב (מורה באוניברסיטה ירושלים וסגן מנהל בית ספר התיכון. בשנת 1955 מרצה באוניברסיטת "ברנדיס" בארצות הברית. מחבר ספרים: "תיאטרון צללים" (1947), "פרלמנטים ומפלגות במצרים" (1954 - באנגלית), "תיאטרון וקולנוע בארצות ערב" (1956באנגלית), "היסטוריה של מצרים החדשה" (1956) עברית בהכנה. מפרסם בירחונים בעניני המזרח התיכון, המזרח החדש, ירושלים, באיטליה, ארצות הברית, אנגליה, הידרבד (הודו) וכו.

יעקב זלמן זלצר

נולד קלצק (רוסיה הלבנה), בשנת תרי''ז (1857).

לאביו יהושע ולאמו דבורה בת יעקב .

קבל חנוך מסורתי בישיבה.

היה חקלאי בעירו.

בשנת תרס"ד (1904) עלה לארץ עם משפחתו.

בשנת תרל"ו (1876) נשא לאשה את פייגה בת אליעזר ליפמן גלות , ולאמה חיה בת ר' שמואל זבול קנטרוביץ (נולדה בכפר ליד קלצק. י"ד אדר תרי"ד (1854). ביתה ברחובות היה כעין "כלבא שבוע". קרבה את אנשי תנועת העבודה. בנתה בית ותרמה אותו לצרכי צבור -לפועל המזרחי. נפטרה ברחובות, י"ט תמוז תשי"ד-20.7.1954).

מימין - חתנה : בנציון ישראלי (ראה כרך ו', עמוד 2570).

פייגה זלצר, נח נפתולסקי (ראה כרך ד', עמוד 1595).

לקח חלק בהגנת המושבה.

צאצאיו: ליבה אשת אליהו חיים ורטיצקי, דוד, חיה אשת בן-ציון ישראלי (ראה כרך ו', עמוד 2577).

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2952). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2952