Volume 7

Page 2953

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שימקה קנטורוביץ

ראה את הערך של בעלה ניסן קנטורוביץ , בכרך זה, בעמוד 2940.

יהודה פרנקל

באחוזת אביו ברוסושיצה ע"י קליש (פולין) בשנת תרנ"ט (18.7.1899).

לאביו חנוך מאיר פרנקל ולאמו חוה לבית ליפשיץ וינבר, מוורשא. קבל חנוך מסורתי ועברי בבית הוריו, למד בגמנסיה גרמנית בלודז, משפטים וכלכלה מדינית למד באוניברסיטה של וורשא.

היה חבר פעיל בתנועה הציונית ובשנת 1919-20 עבד כמתנדב במשרד הא"י בוורשה.

בשנת 1920 עלה עם משפחתו לארץ.

נשא לאשה את דינה בת יוסף ריסקין , בת ירושלים, ובזיווג שני נשא לאשה את פרימטה (פלה) בת אברהם דונקלבלום .

זמן מה עבד במשרד הראשי של הסתדרות מדיצינית "הדסה" בירושלים ושימש לפרקים כמזכירה של הנרייטה סולד .

סיים את למוד המשפט העותומני והאנגלי בבית הספר למשפט של ממשלת המנדט (1925).

בשנת 1925 החל לעסוק כעורך דין בתל-אביב, במחיצתו של העו"ד מנחם דונקלבלום ז"ל (אח"כ שופט עליון).

יחד עם העו"ד דונקלבלום שימש במשך שנים רבות יועצם המשפטי של: עירית תל-אביב, הסוכנות היהודית לא"י ומוסדות ישוביים שונים.

היה פעיל במשפטי המאורעות 1929-30 ו-1936-38 ועזר על יד נציגי הסוכנות כלפי ועדות החקירה השונות.

כיהן כחבר ועדות צבוריות שונות.

בשנים 1932-38 היה משתתף קבוע בעתון "הארץ", ובשנות 1935-38 היה עורך המדור המשפטי של העתון הנ"ל.

מעורכי ה"פרקליט", בטאונה של הסתדרות עורכי הדין.

פרסם מאמרים, רשמי מסע ופליטונים ב"הארץ", ובעתונים אחרים בארץ ובחו"ל, מכהן במשך שנים רבות כחבר הועד המרכזי של הסתדרות עורכי-הדין וגזברה.

חבר המועצה המשפטית מיום קום המדינה.

יו"ר ועדת הבחירות המוניציפליות הראשונות של תל-אביב לאחר קום המדינה, ושימש כחבר ועדות ממשלתיות שונות.

בשנות 1929-47 שימש שופט עירוני של תל-אביב.

משנת 1952 משמש כסגן-נשיא ההתאחדות הבין לאומית של עורכי הדין.

בתו (מאשתו הראשונה): אורה אשת דניאל כהן מניו-יורק, ממתנדבי מח"ל (בדרכה מארצות הברית לארץ, נספתה באוירון "אל-על" אשר הושמד בזדון רשע על כל נוסעיו מעל אדמת בולגריה ביום ח' באב תשט"ו (27.7.1955). ראה את הערך שלה בכרך זה.

בית פרנקל: שלושה דורות בארץ ועשרה דורות שקדמו להם בגולה.

במחצית השנים של המאה השש-עשרה היה אחד מראשי הקהילה היהודית בוינה ר' יצחק הלוי פרנקל . בנו יעקב קאפל היה בנקאי וביתו המפואר בבאדהגאססה 38 שבוינה שימש מרכז לתורה ועסקנות צבורית. גדולי התורה בימים ההם, וביניהם ר' אפרים כהן מוילנה, בעל "שערי אפרים", היו מתגוררים בביתו בוינה. בתו של יעקב קאפל, רישל , נישאה ללמדן מופלג בשם חגי חנוך בן ר' דוד איזנשטט שקרא לעצמו פרנקל , והיה חבר בית הדין של הרב מוינה, ר' גרשון אשכנזי , בעל "עבודת הגרשוני".

עם גירוש היהודים מוינה ע"י הקיסר ליאופולד, גלו בני פרנקל לפירט שבמדינת באואריה ולקחו עמהם את המנורה הגדולה של בית הכנסת בוינה וקישטו בה את בית הכנסת בפירט. ר' חגי חנוך שימש קודם רבה של ברומברג ואח"כ כיהן בהנוי. ביתו היה בית ועד לחכמים וגם החכמים הנוצרים מנירנברג היו מבקרים בביתו. הוא עמד בחליפת מכתבים עם הרב גרשון אשכנזי ששימש אז רבה של מץ, ובספרו של זה האחרון "עבודת

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2953). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2953