Volume 8

Page 3086

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת תרס"א (1901) הובא לארץ ע"י דודו, והוא בן עשר, וגדל בבית דודו.

המשיך ללמוד בחדר ובישיבה.

נשא לאשה את בריינה בת ר' אריה ליב גוטליב. התנדב לגדוד העברי הא"י בסוף מלחמת העולם הראשונה.

מראשוני הנהגים בארץ.

ממיסדי "אגד".

צאצאיו: אפרים ליש (ראה כרך ד', עמוד 1835), מינה אשת סם בלוי, אריה ליש, אסתר אשת אברהם בלום, אביבה אשת נסים קאולי.

יחזקאל משה ניימן

נולד בעיר ז'יכלין (פלך וארשה), בחנוכה תרנ"ד 1893).

לאביו יהודה לייב ניימן (בגיל שנה עברה המשפחה ללודז') בעל תעשית מים מינארליים, מיצים וקרח בשם "ויסלה"), ולאמו גיטל רבקה למשפחת ס"ט (ר''ת: ספרדי טהור). ממשפחת רבנים ומקובלים ואמנים, שלפי המסורת הגיעו מספרד אחרי הגירוש לפולין, ובנו שם בתי-כנסת והיו חורטי פסלים ומצבות. (אחד מן המשפחה פסל נודע בארצות הברית - בשם ס"ט. - יצר דמויות יהודיות עממיות מן הגולה. ובארץ בני המשפחה, ביניהם ס"ט המנוח מעין חרוד).

קיבל חינוך בחדר, בישיבה באוזורקוב, בגימנסיה העברית של יצחק קצנלסון בלודז'. ובית ספר טאכני על שמו של ירוצ'ינסקי בלודז'. למד אלאקטרו-מאכאניקה, הצטיין בציור, והשער של בית הכנסת הגדול בלודז' נבנה לפי רישומו. בבית הספר הוציא עתון עברי בצבעים בסטאנסאל בשם "היתול-ביטול". השתתף בתיאטרון העברי הראשון ברוסיה, בלהקתו של יצחק קצנלסון, במחזה "מכירת יוסף", בתפקיד זבולון. אברהם לוינסון שיחק בתפקיד יעקב, וד"ר קצנלבוגן מירושלים בתפקיד יוסף וכו'. על יד בית-הספר הטאכני נוסד חוג לספרות עברית, שהרוח החיה בו היה חניך הגימנסיה "הרצליה" בת''א יצחק טורנאר, שנפל על משמרתו בשמירה עוד לפני גמר מלחמת העולם הראשונה.

הספר "יזכור" שבעריכת דוד בן גוריון ויצחק בן צבי תורגם לפולנית, וי. מ. ניימן הוסיף פרק על יצחק טורנאר. הספר הזה נכנס לתכנית הלימודים בבתי-הספר הלאומיים בפולין.

בשנת 1913, בהיותו תלמיד בית-הספר, פירסם מערכון "בילאטאן" בעריכתו של ד''ר א. מוקדוני, בעתון "לודזאר מורגנבלאט" בלודז' ונתקבל שם כחבר-המערכת. הוציא חוברות לספרות ואמנות, בהשתתפותו של הצייר הנודע ארטור שיק, וגילה סופרים ; ה. ל. ז'יט ניצקי, ישראל ראבאן (רובין), דאר לוסטיגר באסימיסט (גולדשטיין), שמעון שפיגל ואחרים. כתב מערכון פוליטי בחרוזים, שהוצג ע"י להקת חובבים בלודז'.

בשנת 1919 עבר לוארשה, תחילה לבטאון הציוני "דאס אידישע פאלק" בעריכת יצחק גרינבוים וד"ר יהושע גוטליב, ומשנת 1920 ל"היינט", שעורכיו היו בשנים האחרונות ד"ר משה קליינבוים (סנה) מנחם קיפניס וי. מ. ניימן. ב"היינט" שימש כעורך לספרות. משנת 1933 עד 1939 - נפילת פולין. פירסם בקורת על תיאטרון, ספרות ואמנות, ומסות על בעיות חברתיות, ופאליאטונים על בעיות השעה. המאמר "שמעי אנגליה" שנכתב תחת רושם המאורעות בארץ בשנת 1929 הוקרא בפני המונים ע''י השחקן ז'אק לאוי .

ידידו של פרנץ קאפקה , ועורר הד רב. בוארשה הכבושה ע"י הנאצים, צורף המאמר הזה לחומר הנדפס של המחתרת הראויזיוניסטית, לפי העדות בספרות של ד"ר הלל זיידמאן. בוארשה היה חבר האגודה למען א"י העובדת, חברהועד של שוחרי האוניברסיטה בירושלים (היושב ראש

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3086). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3086