Volume 2

Page 856

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בתמוז תש"ז נבחר כחבר הנהלת הועד הלאומי בתפקיד גזבר ומנהל מחלקת הקהילות, הרבנות ומוסדות החסד של כנסת ישראל בא"י, כמ"מ של הרב משה המאירי (אוסטרובסקי) ז"ל.

פעיל בתנועת המזרחי הא"י והעולמי כיו"ר המועצה הארצית בארץ וכחבר הנשיאות בועד הראשי של התנועה העולמית. ציר הקונגרסים הציוניים הי"ג, הי"ט, הכ"ב. במשך שנים היה יו"ר לשכת המסחר אוסטריה א"י.

פרסם מאמרים ב"יידישע פאלקסצייטונג" בברין, ב"יידישע פרעסע" בוינה, ב"הצופה" בא"י, והנהו יו"ר ועדת המערכת (ביחד עם ישי אדלר, מ. גולדשטין, ד"ד צ. זהבי ויעקב ציוני - מזכירה) של הירחון "בית הכנסת" המוקדש לשאלות ובעיות בתי הכנסת, החל מתשרי תש"ו בת"א.

צאצאיו: מרדכי (תלמיד המחלקה לחקלאות של האוניברסיטה העברית בירושלים), יהודית.

נחמן ליובין

נולד בהומל, פלך מוהילב (רוסיה הלבנה), בשנת תרנ"ח לאביו שמואל זלמן (בן יואל ליובין, מראשוני חדרה ודרי ה"חאן"), ולאמו חיה בת בן-ציון ברוך מביכוב, פלך מוהילב.

עלה לא"י בשנת 1903 (שנה אחר עלית אחיו הבכור משה ארצה), התישב בחדרה וקיבל שם חינוך מסורתי. נרתם בגיל צעיר לעבודת המשק בחקלאות ובפרדסנות.

נשא לאשה את לאה בת אברהם יובל.

פעיל בעניני השמירה והבטחון במקום. חבר הסתדרות החקלאים חדרה, ממיסדי הקואופרטיב "החקלאי" וחבר הנהלתו מיום הוסדו. ממיסדי האגודה החקלאית לבטוח המקנה "שומרוניה". חבר הלואה וחסכון חדרה.

צאצאיו: חיה, אברהם.

פישל זקס

נולד בירושלים, י"ט אדר תרנ"ט (1899), לאביו משה אליהו (רב ומשכיל, בן יצחק ישראל שהיה עו"ד באיסטמבול ופעל רבות למען הארץ, בן ר' משה מראשוני העולים מגרמניה והבונים בירושלים, תלמיד החתם-סופר, ממיסדי כולל הו"ד (הולנד ודייטשלנד) ו"בתי מחסה" ושליחם בארצות אירופה. הראשון מעסקני הישוב הישן שהטיף לעבודת החקלאות בקרב הישוב). ולאמו חיה אסתר בת הרב יצחק דב צלניקר (מצאצאי בעל "פני יהושע").

למד בחדרים, בישיבות "עץ חיים" ו"תורת חיים", בבית-המדרש לרבנים ומורים של חברת "עזרה" ובביתהמדרש העברי למורים בירושלים.

היה מורה ופעיל ב"מכבי" בירושלים. במלחמתהעולם הראשונה שרת בצבא הגרמני בדרגת קצין ונפצע פעמים.

אחרי המלחמה חזר ארצה ועסק בהוראה. בראשית 1919 נתקבל לעבודה בשרות צבא הכיבושהבריטי בלבלר ראשי במשרדי הצבא בקנטרה, ובדצמבר 1919 עבר לשרות הממשלה הצבאית בארץ במחלקת הדואר והטלגרף במשרד הראשי בירושלים, פתח את סניף הדואר במאה שערים ונתמנה למנהלו. ביולי 1920 נתאשר כפקיד הממשלה האזרחית בשרות הדואר. ב-1921 הועבר לתל-אביב כמנהל הדואר ובמשך השנים פתח סניפים בעיר ומשרדי-דואר במושבות יהודה והשרון ועלה לדרגת מנהל ראשי אזורי לתל-אביב.

ביולי 1922 נשא לאשה את שרה בת ר' אליהו אהרן כהנא , מעסקני הישוב ביפו ובת"א. השתתף ביסוד מגן-דוד אדום בת"א ופעיל בבניה החפשית בלשכת "ברקאי" מ-1925 ואילך. ב-1935 היה במשך כמה חדשים מ"מ סגן המנהל הכללי של שרות הדואר בארץ.

בשנות מלחמת-העולם השנית היה חבר הועד הפועל של "הקרן הבריטית לעזרת נפגעי המלחמה" וכראש ועדת התרומות היה פעיל מאד בפעולות הקרן. ב-1945 הועבר לירושלים כמנהל הדואר הראשי. צאצאיו: משה, מרים.

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 2, p. 856). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/2/856