Volume 2

Page 967

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

"היובל" (בחתימת "אחיקם"); את הספר "אגודת העמים" (הסברה על מבנה חבר הלאומים) עפ"י הזמנת המזכיר הכללי של חבר הלאומים בג'יניבה. תרגם שירים משל ביאליק לאידיש ועוד.

מסוף שנת 1931, עם סגירת "הצפירה", עבר ל'"מאמענט" ונבחר להיות אחד מעורכיו. שנה אחריכן עמד בראש שיירה של תיירים לארץ ישראל מטעם ה"מאמענט" כדי לעניין אנשי מעשה בבנין הארץ.

בשנת 1933 ניהל ב"מאמענט" יחד עם ז'. ז'בו טינסקי את מלחמת שוללי משפט סטבסקי ונסע לארץ ישראל להיות נוכח במהלך המשפט. בהיותו בירושלים הוזמן ע"י פסח גינזבורג להיות עורכו של "דואר היום". משנת 1936 משמש כעורך "הבוקר". פעיל בארץ בחייה הציבוריים. חבר הועד המרכזי של הציונים הכלליים. יושב ראש אגודת העתונאים בתל-אביב וחבר הנשיאות של האיגוד הארצי של עתונאי ארץ-ישראל. בשמו קשור המוסד התרבותיעממי "עתון העתונאים" בת"א שהוא עורכו הקבוע מגליונו הראשון.

צאצאיו: מתתיהו, עמיהוד.

יעקב גרין

נולד ביפו, בשנת תרי''א (1851), לאביו אברהם חיים ולאמו סלובה , מהאשכנזים הראשונים ביפו. למד תורה ביפו ובירושלים ואח"כ למד את מלאכת החייטות, השתקע ביפו ועסק במלאכתו, מהראשונים במקצוע בעיר זו, ועבד בשביל היהודים הספרדים שהחלו להתישב בעיר ובשביל נכבדי הערבים. הודות לקשריו הטובים עם ערביי יפו ניתן לו לעזור בהבאת נוסעים ועולים יהודים בסירות מהאניות אל החוף.

בשנת תרל"ה נסע פעם בסירה לקראת עולים, שמילאו אח"כ תפקיד נכבד בבנין הישוב, אלעזר ראב (מראשוני מיסדי פתח-תקוה, אבי משפחת ראב בן-עזר ) ומשפחתו שעלו אז מהונגריה. בדרך אל החוף נפלה בתו טויבה מהסירה, והוא, יעקב גרין, קפץ אחריה הימה והצילה, ובהסכמת ההורים נישאה לו לאשה.

עסק במשך עשרות שנים במלאכה ובמסחר בבגדים מוכנים (הראשון במקצוע זה ביפו), היה לעזר לעולים הבאים ארצה ולמשתקעים ביפו.

נפטר בתל-אביב, א' ניסן תרצ"ה.

צאצאיו: שלמה (מיסד שכונת גרין), דרומית-מזרחית ליפו, שהיתה גרעין ראשון ליסוד חולון), דב (ברנרד), יצחק (ממיסדי הפירמה המסחרית הגדולה האחים גרין במצרים), יהושע (שותף ראשי בפירמה הנ"ל ובעיקר בחלקה הארצישראלי הידוע בשם י. גרין ושות' א"י בע"מ) , ד"ר אברהם חיים (רופא בצפת, שנפטר שם בדמי ימיו תוך עזרה מסורה לנגועי המצוקה והמגפות במלחמת-העולם הראשונה).

טובה חסקינה

בת אביגדור (סוחר) ולאה לבית לוין. נולדה בשנת תרנ"ד (14 בנובמבר 1893) בנובגורוד-סברסק פלך צרניגוב (אוקראינה). קבלה חנוך כללי בגמנסיה רוסית והשכלה אקדמית (בשנות 1909/12) בקורסים הפדגוגיים-פרבליים בפטרבורג. שם גרה בבית אחותה וגיסה מרים ושמואל ינובסקי (בית ציוני מובהק). בהיותה סטודנטית היתה פעילה במפעלים של מבקרי הקורסים וחברה בועדת הספריה וועדת העזרה ההדדית. השתיכה לפרקציה הדמוקרטית הציונית באגודת הסטודנטים היהודים. הצטרפה לקבוצת יוסף טרומפלדור לשם הכשרה מיוחדת לחיים בארץ-ישראל. למדה יחד עם חברי הקבוצה עברית בשעורי-ערב מיסודו של הרב מ. א. איזנשטאדט, והיתה פעילה בחיים הציוניים.

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 2, p. 967). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/2/967