Volume 3

Page 1235

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

למורים, לשליחים לגולה ולתנועות נוער שונות, הדריך רבבות בטיולים וסיורים, ניהל שני סמנריונים מיוחדים לידיעת-הארץ מטעם ההסתדרות, הקים תלמידים העוסקים בהפצת ידיעת-הארץ במקומותיהם, השתתף בהרצאות בכינוסים השנתיים לידיעת-הארץ מטעם החברה העברית לחקירת א"י ועתיקותיה ובכינוס העולמי למדעי היהדות באוניברסיטה בש' התש"ז. משנת התרצ"ג חבר הועד של סניף החברה העברית לחקירת א"י ועתיקותיה בתל-אביב.

1940 מורה חלקי בבית-המדרש למורות על שם לוינסקי בתל-אביב.

בשנת 1937 יצא לחדשים אחדים לאנגליה ללמוד את כתבי "הגניזה" של קאהיר, השמורים בלונדון, קמברידג' ואוכספורד, ופירסם אחר-כך כמה מחקרים על סמך התעודות שהעתיק שם. בשנת 1938 יצא בשליחות לפולין, הרצה כששה חדשים בסמינריון של מרכז "החלוץ" בוורשה, בארבעה סמינריונים גליליים מיוחדים למורים מטעם "תרבות" בווארשה, וילנה, פינסק ורובנה, ניהל סמינריון מיוחד להוראת עברית ותנ"ך לחברי ההכשרה בפולין, ביקר בקיבוצי-הכשרה רבים, סר לימים אחדים לקובנה בירת ליטה והרצה שם לפני מורים וחלוצים.

את פרי הסתכלותו בנוף הארץ ותושביה ואת חקירותיו פירסם בעתונות, בקבצים מדעיים, באנציקלופדיות ובספרים, כגון: "ידיעות החברה העברית לחקירת א"י ועתיקותיה"; קבצי החברה, שהופיעו לזכר אישים שונים; "ציון" - רבעון להיסטוריה ואתנוגרפיה; "תרביץ" - למדעי הרוח, הוצאת האוניברסיטה העברית; "עדות" - רבעון לפולקלור ואתנוגרפיה; "קרית-ספר" - רבעון לביבליוגרפיה של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים; "הטבע והארץ"; "מערכות"; "עתידות"; "מבפנים" - בטאון "הקיבוץ המאוחד"; "הקונטרס". "הפועל הצעיר", "דבר", "הארץ", Journal of Palestine Oriental Society ועוד.

הספרים אשר פירסם הם: "הידעת את הארץ", כרך א', - הגליל ועמקי הצפון, הוצאת הקיבוץ המאוחד (מהדורה א' - ת"ש; מהדורה ב' - תש"ג; מהדורה ג' - תש"ו; מהדורה ד' - תש"ז); "הידעת את הארץ", כרך ב' - ארץ הנגב (מהדורה א' - תש"ו; מהדורה ב' - תש"ז). מלחמה והתגוננות של יהודי א"י מאחר מרד בר-כוכבא ועד מסע הצלב הראשון", ההוצאה הנ"ל, תש"ג; "זבולון לחוף ימים" - הוצאת החבל הימי לישראל, תש"ג; "עקבה, מפרץ אילת וערבתו". כנ"ל תש"ד ומהדורה ב', תש"ח; "מצפה", הוצאת הקיבוץ המאוחד, תש"ג.

מטעם מחלקת "החלוץ" של ההסתדרות הופיעה חוברת על הנגב בתרגום : לאידיש (1948), בולגרית, רומנית, הונגרית וצרפתית.

"סביבתי" - תכנית ללימוד שטתי של הסביבה מבחינת ידיעת הארץ, דפים להדרכה, חוברת א', המרכז לתרבות תש"ח.

על כתביו נכתבו למעלה ממאה רשימות והערכות. בכתובים: "הידעת את הארץ", כרך ג' - יםהמלח, הערבה ומפרץ-אילת, העומד להופיע בשנת התש"ט, וספר על תולדות א"י מימי הכיבוש הערבי. ועד מסע הצלב הראשון.

ביום ו', ט"ו כסלו התש"ח (28.11.1947) זכה בפרס חנקין שחולק בפעם הראשונה מטעם הקרן הקימת לישראל, בסכום של 200 לא"י, עבור ספרו "ארץ הנגב".

ביום כ"ד שבט תש"א, נשא לאשה את הד"ר מרים בת נתן גרינשפן.

צאצאיו: שרה, דוד .

הרב משה שמשון ואסרמן

נולד בברודי, מזרח גליציה - אוקראינה, בשנת תרנ"א (1891), לאביו ר' יהושע העשל (מגזע הגאון ר' רפאל מייזלס . בעל "תוספת שבת") ולאמו פרידה בת ר' יוסף וסרמן . למד בברודי בישיבת "תומכי אוריתא" בהנהגת הרב הראשי ר' אברהם מנחם הלוי שטיינברג , בעל שו"ת "מחזה אברהם", והרב ר' בנימין בן הגאון הנודע ר' שלמה קלוגר ובשנת תרע"ב הוסמך לרבנות על-ידיהם.

בשנת תרע"ד נתמנה לחבר ועד הרבנים בקהלת ברודי.

בתרע"ו גויס לרב צבאי בצבא האוסטרי ולטיפול ביהודי גליציה פליטי המלחמה באוסטריה העילית ובליל קירכדורף ושטייער ובו בזמן כיהן כסגן הרב בקהלת שטייער.

בתרע"ח הוזמן להיות עוזרו של הרב הראשי ד"ר שלמה קארליבאך בעיר ליבק בגרמניה, ואחרי פטירתו מילא את מקומו.

בשנת תרפ"א נשא לאשה את פייגא בת ר' חיים זוערברג .

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1235). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1235