Volume 3

Page 1311

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הרב ישעיהו הלוי הורביץ, מחבר המפר "שני לוחות הברית" - וההפלא"ה - הרב פנחס הלוי הורביץ, ראש ישיבה בפרנקפורט ע"נ, מחבר פירוש על הש"ס) ולאמו זיסל יוטא בת ר' יצחק אייזיק פפר .

למד בישיבות בפולין ואצל דודו מגדולי הדור, הגאון מהרש"ם (הרב שלום מרדכי שוודרון, רב וראש ישיבה בברזאן, מחוז סטניסלב, גליציה המזרחית), והוסמך לרבנות על ידי רבותיו ואחרים מגדולי הרבנים בפולין, גמר את המחלקה לספרות ולפילוסופיה באוניברסיטת פירנצי, איטליה, והוסמך, לד"ר לספרות.

בתרפ"ז נשא לאשה את בילה בת צבי יהודה לא.י. נבחר לרב ראשי לקהלת קאטוביץ, בירת שלזיה הפולנית, שקד על שיפור השרותים הדתיים והחינוך הדתי והלאומי, היה מפעילי "המזרחי" בין רבני פולין והמשיך בעבודות מחקר וספרות בתורה ובחכמת ישראל.

הצליח להמלט מפולין עם משפחתו אחרי הכיבוש הגרמני, עלה ארצה בשנת ת"ש ונבחר לרבה של קרית מוצקין.

פרסם כ-300 מאמרים ומחקרים בתלמוד והלכה, בספרות והיסטוריה, עיון ומחשבה ישראלית בכתבי-עת, מאספים, ירחונים וקובצים לתורה, למדע ולספרות ישראל בעברית ובלשונות לועזיות בארץ ובחו"ל ("הצופה לחכמת ישראל", בודאפשט ; הירחון "סיני", ירושלים, ועוד). ביניהם מחקריו על "הלכה למעשה", "מדת דרך ארץ וההלכה", "מנהג המקום ומנהג המדינה", "ההיסטוריוגרפיה היהודית של ימינו", "שלא תשתכח תורה מישראל", "מפטיר כנסיות", "ברכת כהנים", "הגהות הגר"א", ועוד ועוד. מכין לדפוס חידושים וביאורים לכל תלמוד בבלי ולחלק מהירושלמי.

בתו: לאה נעמי .

ד"ר אשר גולדשטיין

נולד בקישינוב, בירת בסראביה (רוסיה), אייר תר"ס (1900), לאביו שלמה (סוחר, חבר ועד לשכת המסחר וחבר מועצת העיריה בקישינוב) ולאמו לאה בתשלמה גליקמן . קיבל חינוך מסורתי בחדר ומפי מורים פרטיים ביניהם מ. קובלנוב סופר וב"כ "הזמן" (שהופיע בוילנה) בקישינוב, ועברי-לאומי.

גמר את ביה"ס התיכוני האמריקאי בבירות, למד באוניברסיטת ניו-יורק והוסמך לדוקטור רפואה בשנת 1923.

היה חבר ועד אגודת "קדימה" של הסטודנטים היהודים בבירות, ביחד עם ד"ר אברהם גרין ואברהם פרידמן (אגרונום, מנהל "הכשרה", עסק ברפואה באמריקה ובבסראביה. השתתף בפעולות ציוניות כחבר ועד אגודת בני ארץ-ישראל בניו-יורק ואחד המיסדים והעורכים של "הרופא העברי" שם (ב-1927) ושל ספרי "רפואה" ב-1926. היה בקישינוב חבר ועדת אגודת "נס ציונה" שנוסדה ב-1910 ע"י ליב בלצן, חיים שורר, וי. ויינשטיין (אידל מלמד), חבר ועד "תרבות", חבר הועד המרכזי של "צעירי ציון'' בבסראביה, אחד המיסדים ויו"ר הועד למען הספריה הלאומית בקישינוב שאסף ושלח אוסף ספרים גדול ומיוחד בערכו לספריה הלאומית בירושלים, ביחד עם מ. מ. דודזון, יוליוס גרינברג ובעזרתו של הרב י. ל. צירלסון, סדרו תערוכת הספרים והעבירו 2000 ספרים מעזבונו של האגרונום קרסילשציק, ואחד העורבים של המאסף "פרודות" בקישינוב.

היה מורה להיגיינה בגמנסיה העברית "מגן דוד" מיסודה של "אגודת ישראל" בקישינוב בראשותו של הרב י. ל. צירלסון. השתתף בתנועה הציונית והיה רופאו הרשמי של המשרד הא"י בקישינוב (1930-34).

ב-1934 עלה לא"י ונתקבל כרופא בשרות הרפואי של הסוכנות היהודית, ומשנת 1935 רופא קבוע ב"מגן דוד אדום" בתל-אביב.

ב-1934 נשא לאשה את מרים בת יעקב דינר מקישינוב (חבר ועד הקהלה וראש ועד הישיבה בקישינוב) חניכת גמנסיה לבנות היהודית-הרוסית של סקומורובסקי והסמינר העברי לבנות של יצחק אלטרמן. מורה בגמנסיה "תרבות" בקישינוב, ובבית הספר "יסוד המעלה" בת"א.

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1311). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1311