Volume 19

Page 5709

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ב-1960 פורסם "שיילוק, היהודי מוונציה" בהוצאה מחודשת.

ליובלו, בתש"ל, יצאו ע"י "עם הספר" 7 כרכים כ"מיבחר הכתבים", הכוללים את "ירושלים של מעלה" (כל השירים על ירושלים במשך מ"ג שנה, שרבים מהם עדיין לא פורסמו); "ירושלים של מטה": "שישים שנה ושנה" מחודש; "בסוד עניי הכותל" הנ"ל, ו"בתוככי ירושלים", שפורסם תחילה (מחוץ ל"אחרות") בשנת 1954; "שיילוק" המחודש ; "דויד ובת-שבע", ו"משלי ארי" , ספר פתגמים מקיף. בשנת תש"ג זכה בפרס-ירושלים, שניתן אז בפעם הראשונה; בשנת תש"ל זכה בפרס עיריית-חולון בעד "ירושלים של מטה", וכן הוענק לו פרס-כבוד ליובלו ע"י אוהדיו בארה"ב.

בשנת תש"ל הוכתר כדוקטור לספרות ע"י הקולג' העברי בבלטימור.

בשנת-יובלו הופיע ספר מקיף על פרי עטו: "ארי אבן-זהב, המספר ומשורר ירושלים" - מאת ד"ר מנחם ג. גלן פילדלפיה).

חיים ליב דן (פיש)

(ראה כרך י"ח, עמוד 5351) בעמוד 5351, בטור א', בשורה 1, נולד בורוכוב, וצריך לקרוא: בהורוכוב.

לוי אשכול (שקולניק)

(ראה כרך ד', עמוד 2022, בכרך י"ג, עמוד 4355 ובכרך י"ח, עמוד 5490) כמחצית מיליון עצים יינטעו ב"יער לוי אשכול" שיישתל ע"י קק"ל על רכסי ההרים שמעל לעמק הירדן, לא הרחק מדגניה ב'.

מיכאל יעקב חזני (קנטורוביץ) (ראה כרך שביעי, עמוד 2847) נבחר לשר ע"י מפלגתו המפד"ל, אחרי פטירתו של שר הפנים, ומנהיג המפד"ל, המנוח חיים משה שפירא ז"ל.

נתמנה לשר הסעד.

ד"ר שלמה יוסף בורג

(ראה כרך רביעי, עמוד 1767) אחרי פטירתו של שר הפנים ומנהל ומנהיג המפד"ל, המנוח חיים משה שפירא ז"ל, נתמנה במקומו לשר הפנים, במקום תפקידו כשר הסעד.

ד"ר מיכאל בר -זוהר

(ראה כרך ט"ו, עמוד 4776) בשנת 1968 פירסם ספר בשם "החודש הארוך ביותר" (אודות מלחמת ששת הימים), שהופיע בעונה אחת בתל-אביב ובפריס.

דוד רבינוביץ

(ראה כרך י"ח, עמוד 5347) המלון "ציון" היה קיים בפתח-תקוה בימי מלחמת העולם הראשונה - ולא במלחמת העולם השניה.

לאמו היתה קרבה משפחתית למשפחת אז"ר (אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ), אבל אמו - ריזה הינדה היתה בת בנימין ומיכה גיטל אוברמן ולא רבינוביץ. נפתלי ריטר (ראה כרך י"ח, עמודים 5442-5443) קיבל חינוך מסורתי וכללי, גמר בית הספר הממלכתי למורים בצ'רנוביץ (בוקובינה - אוסטריה).

היה הנשיא החמישה-עשר של לשכת "חירם" בנאים חפשים בתל-אביב. קיבל תואר : Associate Commercial( A.CJ. .)Institutions Birmingham עוזר למפקח על המזון עד סוף 1957. בשנים 1913/14 היה מורה בקושתא (סטמבול) בתורכיה, מטעם חברת עזרה ליהודי גרמניה.

רב אלוף (מיל.) חיים לסקוב

(ראה כרך רביעי, עמוד 1875 וכרך עשירי, עמוד 3646) ביום 24.9.70 הגיש את התפטרותו למועצת הרשות מתפקידו כמנכ"ל רשות הנמלים, תפקיד בו שימש מאז 1961.

יעקב הטמן

(ראה כרך י"ח, עמוד 5451) בעמוד 5451 בכרך י"ח, טור ב', שורה 7 מלמטה, . צריך להיות "יבנה ויודפת" ולא יוספת.

בעמוד 5452, טור א', שורה 21 צ"ל שינבין-שנהב ולא שיינקין. באותו עמוד, טור א', שורה 26, צ"ל מרים ולא עירית. בעמוד 5513 במפתח השמות צ"ל הטמן יעקב ולא יוסף.

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5709). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5709