Volume 3

Page 1491

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

רבות למען קיומה ופיתוחה בחומר וברוח. בתש"א פרסם את החלק השני של ספרו שו"ת "דגל ראובן". פעיל כנשיא ומנהיג במפעלים מקומיים לתורה ולמעשי חסד וכן בהיקף ארצי כנשיא אגודת רבני יהודה והשרון, חבר המועצה המורחבת של הרבנות הראשית לארץ-ישראל (הכוללת את הרבנים הראשיים של הקהלות הגדולות), נשיא מרכז חינוך התורה בא"י, חבר הועד הפועל של ועד הישיבות בא"י, חבר ועדת התחוקה למשפט ישראל מטעם הרבנות הראשית לא"י, יוזם ומיסד של בתי תלמוד-תורה ומוסדות לקליטת ילדים ונוער של שארית הפליטה ולחינוכם ברוח התורה במקומות שונים בארץ.

פרסם הרבה מאמרים ומחקרים בקבצים ובירחונים ובעתונות היומית והשביעית על בעיות הזמן והיהדות, ובכללם מטה-מחקר על חוק ומשפט במדינת ישראל, ופעיל בביצור התורה וחוקיה במדינת ישראל.

בשנת תש"ט פרסם את החלק השלישי של ספרו שו"ת "דגל ראובן", בו נדונות הרבה מבעיות היסוד שנתעוררו בעקב המלחמה ותקומת המדינה.

צאצאיו: הרב שמעון (חרשתן, חבר מועצת עירית פ"ת וסגן המנהל של השרות הדתי בצבא), פרופ' אברהם יצחק (פרופ' לתרבות עברית באוניברסיטת ניו-יורק), הרב אהרן (ר"מ בישיבה הגדולה "ישיבת פתח-תקוה), משה ניסן (סוחר בניו-יורק), הרב יחיאל מיכל (ר"מ בישיבת ר' יצחק אלחנן בניו-יורק), הרב אליעזר (רבה של פאסאיק, ניוג'רסי, אמריקה), דינה אשת צבי הרכבי (ראה בכרך זה, בעמוד 1326), חסידה (פרומה רבקה) אשת הרב ישראל סורוצקין (ר"מ במכינת הישיבה של פתח-תקוה).

מנחם מנדל הכהן

לאביו פנחס (בן ר' מנדיל שהיה מתלמידי ה"חתם סופר") ולאמו לאה. נולד בפרשבורג (הונגריה) בשנת תרכ"ז (1867). בגיל 3 עלה עם הוריו לארץ בשנת תר"ל (1870) והתישבו בירושלים.

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבות.

היה בעל טחנת קמח במאה שערים יחד עם אחיו נתנאל, שקנו מאת מיכל ליב כץ ושותפיו פתחיה ואליעזר ליואי.

נשא לאשה את חנה שרה בת ר' יהושע העשיל בסאן (בן ר' אליהו שלמה זלמן בסאן , הידוע גם בשמות: ר' אלי זלל'ס, ר' זלמן דוקטור , שהיה מתלמידי הגר"א, חבר לתנועת "חזון ציון" שעלו לארץ עם העולים הראשונים לציון בשנת תק"ע 1810), נפטרה בתל-אביב, ט' אייר תש"ז - 29.4.1947 ונקברה בירושלים.

היה מליץ יושר לכל נדכא ונצרך, בעיקר בפני מוסדות הממשלה. התענין בפדיון שבויים ואסירים.

נפטר בירושלים, ו' אלול תרצ"ח (2.9.1938).

צאצאיו: רבקה אשת משה כהן ז"ל (ובזיווג שני, אשת מאיר המבור גר), פנחס, שינדול אשת אייזיק ראב.אסתר אשת יעקב רוז, הינדה אשת דוד ברמן ז"ל, צפורה אשת שמואל אשכנזי ז"ל, בתיה אשת יהודה מצב טוקטלי.

עזרא בכור בנבנישתי

לאביו יצחק (ראה כרך א', עמיד 402, בן עזרא, שהיה ממשכילי הצבור הספרדי, הוציא זמן מה בפריס את העתון "יהודית" ובשנות תרל"א-ל"ב ערך את ההוצאה המיוחדת של "החבצלת" - מבשרת ירושלים בשפת לאדינו - אספניולית, בשביל המוני הספרדים) ולאמו לאה בת הרב יהודה בכר ישראל פאניז'יל (אחות הרב אליהו משה פאנז'יל , שהיה חכם באשי וראשון לציון בירושלים, ראה כרך א', עמוד 63).

נולד בירושלים בשנת תרמ"ה (1885).

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1491). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1491