Volume 3

Page 1492

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קיבל חינוך מסורתי וכללי ב"אליאנס" בירושלים.

בשנת תרע"א נשא לאשה את מרים בת משה ארואץ (ממנהלי בנק אפ"ק הראשונים בארץ).

בשנות 1906-23 עבד באפ"ק.

בשנות 1924-27 עם יודילביץ כסוכנים בחברת "טונגסרם". ואח"כ על חשבונו הפרטי כסוכן החברה.

היה ציר אסיפת הנבחרים הראשונה, השניה והשלישית.

היה פעיל בעדה הספרדית וחבר לשכת הבנאים החפשים.

צאצאיו: רבקה אשת אברהם סטלבוב מלונדון, יצחק (במחלקת הבטחון בצבא הגנה לישראל).

יוסף מיכל למפרט

נולד באלחוביץ, ליטא-פולין, בשנת תרכ"ח (1868), לאביו יעקב. קיבל חינוך מסורתי ואח"כ למד את מלאכת הסנדלרות.

נשא לאשה את רחל פייגה בת יהודה שורניק (נפטרה בתל-אביב, כ"ה תמוז תרפ"ט). עסק במלאכתו והיה מפעילי חובבי ציון בעירו.

עלה ארצה בתרס"ה והתישב ביפו. עבד זמן-מה במקצועו ואח"כ פתח חנות מכולת.

ממיסדיו וראשוני חבריו של מרכז בעלי מלאכה ביפו ובוני שכונתו ליד "דרך סומל" (כיום הרחובות בשטח מצפון לרחוב שיינקין בתל-אביב) ובנה בה את ביתו בין הראשונים. השתתף בפעולות הצבוריות והחברתיות של חבריו בעלי המלאכה. היה חבר נאמן ב"אגודת ישראל".

נפטר בתל-אביב, כ"א שבט תרע"ז.

צאצאיו: דוד, משה, דב (שלשתם ממיסדי ופעילי המכבי ביפו בתרס"ז), נתן, יהודית אשת אלכסנדר בייגלמן, יעקב ז"ל, פסח ז"ל.

ד"ר נתן (נורברט) שפר

נולד במגנצה (מאינץ), גרמניה, ו' טבת תרס"ד (25.12.1903), לאביו צבי יהודה (סוחר, יליד העיירה ויזניץ, בוקובינה, יצא בבחרותו לגרמניה) ולאמו רבקה (רוזה) בת שלמה הלר מהעיירה אופנהיים שעל נהר ריין בגרמניה (ממשפחת הגאון ר' יום-טוב ליפמן הלר בעל "תוספות יום-טוב").

קיבל חינוך יהודי בבית-הספר של הקהלה, ואחרי גמרו בית-ספר ריאלי במגנצה למד כלכלה מדינית באוניברסיטת פרנקפורט ע"מ והיה שם תלמידו של פרופ' פרנץ אופנהיימר (הוגה ומפיץ רעיון ההתישבות השיתופית, שביזמתו ובעקב תעמולה בדעת-הקהל הציונית נוסדה הקואופרציה במרחביה) ובשנת 1924 הוסמך לדוקטור לכלכלה מדינית.

נשא לאשה את פריצי בת הרמן נוימן. עסק בכתיבת מאמרים כלכליים ומדיניים בכמה שבועונים וירחונים (ביניהם "וולטביהנה") וזמן-מה ניהל את עסקי אביו.

עלה ארצה ב-1933 ויחד עם הד"ר פ. ארנסבורג יסד את הפירמה "פלס" להוצאה ופרסום ואת הירחון הכלכלי "פלניוס". ב-1935 הוציא את השבועון המצויר "החיים הללו", שהיה בשעתו דוגמה לשבועון בעל רמה אירופית. משנת 1938 ואילך היה עורך העלון הגרמני (עתון יומי בגרמנית, בצורה קטנה, לצרכי העולים החדשים), שב-1940 התמזג עם העתון "ידיעות חדשות" (גם הוא בגרמנית).

מ-1942 התחיל לכתוב מאמרי פרשנות למדיניות וכלכלה בעולם הגדול.

הרב אריה לוין

נולד באורלה, פלך גרודנה, רוסיה הלבנה, ו' ניסן תרמ"ה (1885), לאביו ר' בנימין בינוש ולאמו עטיל בת ר' אברהם. אחרי למדו בישיבות סלוצק, הלוסק, וולוז'ין עלה לארץ בר"ח אדר תרס"ה ומיד נתקבל בין הלומדים הגדולים בישיבת "תורת חיים". נסמך לרבנות בשנת תרס"ט ע"י הרבנים חיים ברלין ואברהם יצחק הכהן קוק.

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1492). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1492