Volume 3

Page 1506

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לוחם בפלונסק, סוחר, עלה ארצה בתרצ"ג) ;רבקה אשת הקומפוזיטור יהודה הר-מלח ; דוד (מראשי אנשי העליה השניה, מיוצרי תנועת העבודה בארץ וממנהיגיה, יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית לארץ-ישראל מ-1935 וראש הממשלה ושר הבטחון בממשלה הזמנית למדינת ישראל מיום הקמתה, ה' אייר תש"ח; צפורה אשת ד"ר משה קוריטנו ז"ל ובזיווג שני אשת הקומפוזיטור אריה פרידמן-לבוב מחיפה.

רזיאל רוזנטל

נולד בתל-אביב, י"ד סיון תרפ"ט (22.6.29), לאביו יצחק רזיאל (רוזנטל), בעל העסק "שח"ם" בת"א ומפעילי ה"הגנה" בארץ. ראה את הערך שלו בכרך זה, עמוד 1403) ולאמו טובה בת שמעון לוסקי מסובאלק, פולין.

ביום ה"ברית" שלו הגישו מפקדת ה"הגנה" ומפקדיה שי לאביו: הבטחה והתחייבות כתובה וחתומה על מגילת קלף, שבהגיעו לבר מצוה יקבלו גם אותו לשורות ההגנה (אף כי אז לא נתקבלו נערים למטה מגיל 19). ואכן בהיותו בן 13, תלמיד הגימנסיה הרצליה, הודיע לאביו שנתקבל והבטיח להיות נאמן ליעודו ולהקריב אף את חייו למען העם והמולדת.

תוך לימוד בשקידה המשיך באימונים, וכשפרצה המלחמה בגבולות תל-אביב מיד אחרי הכרזת ה-29 בנובמבר1949, יצא להגנה על הגבול בשכונת התקוה, עמד בגבורה נגד התוקפים הערבים ועוזריהם השוטרים הבריטיים. מכדורי השוטרים נפל חברו יעקב שיף, והוא ויתר חבריו נאסרו אל נשקם והובאו למשפט צבאי. כשנדרש להעיד בשבועה מתא העדים, סירב ואמר: "אני מצהיר בזה בהן-צדק של חייל ההגנה, כי כל אשר אעיד יהיו דברי אמת. אינני יכול להעיד בשבועה מתא העדים, פן אצטרך לגלות מסודות ההגנה". הוא וחבריו נשפטו ל-5 שנות מאסר והועברו לכלא עתליט. כששוחררה הארץ מהשלטון הבריטי עם תום המנדט, שוחררו (6.12.47). הוצע לו תפקיד צבאי בעיר, אך הוא סירב ודרש תפקיד קרבי בחזית. נשלח לחזית הנגב, נלחם בגבורה, הפליא את חבריו בעוז רוחו ובשליטה העצמית שגילה עד הרגע האחרון והצליח לשתק במה טנקים מצריים לפני שנפל על עמדתו.

נפל בקרב במשלט איבדיס, במבואות נגבה, ג' תמוז תש"ח (10.7.48), ונקבר בבאר טוביה.

יוסף מלמד

נולד בבויזגרודוק (אוקראינה). חנוכה תרמ"ז (1886), לאביו זאב ולאמו רות.

קיבל חינוך מסורתי ואח"כ עבד במסגרות והיה חבר ב"פועלי ציון".

עלה לארץ ב-1912 עבד בראשון לציון, אח"כ בתל-אביב בישור חולות להרחבת השכונה, בבנין ובסלילת כבישים ובגננות בגן הצבורי הקטן שבשדרות רוטשילד. ברחובות עבד בזמירת גפנים.

ב-1914 נשא לאשה את חסיה בת צבי גורביץ. באותה שנה נכנם עם ראשוני הפועלים העברים לעבוד במקוה ישראל. ב-1915 עבר לעבוד בבן שמן.

אחרי הכיבוש הבריטי התנדב לגדוד. העברי הארצישראלי והשתתף ביסוד מפלגת "אחדות העבודה". אחרי שחרורו מהגדוד חזר לעבודה במקוה ישראל.

ב-1929 התישב כפועל ברמת גן ונבחר כנציג הפועלים במועצה המקומית.

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1506). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1506