Volume 3

Page 1520

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ממשיך בעבודה במשקו ובפעילות צבורית כיו"ר המושב, יו"ר מפעל המים וחבר הנהלת הקואופרטיב הצרכני-היצרני במושב.

בתו: ברוריה אשת יהושע גרצברג (מעובדי דפוס "דבר").

גדליהו ירושלמי (ירוזלימסקי)

נולד בביאליסטוק, פלך גרודנה בשנת תרכ"ז (1867), לאביו דן. למד בחדרים ובישיבות והתמחה במסחר בעסקי אביו.

בתר"ן נשא לאשה את רחל בת חיים רבינוביץ. (נפטרה בתל-אביב, ו' כסלו תרצ"ח).

עסק במסחר באריגים, נמנה בין הסוחרים ובעליהבתים האמידים בביאליסטוק ותמך במוסדות תורה וחסד.

אחרי עלות בניו בא לבקר בארץ בשנת תרפ"ח, ובשנת תרצ"א חיסל את עסקיו ורכושו ועלה להשתקע בארץ. השתתף עם בניו בהקמת בית-החרושת לכותנה האחים ירושלמי ובניהולו וכן בניהול יתר עסקיהם. השתתף גם בעסקנות דתית והיה מפעם לפעם שליחצבור בבית-הכנסת הגדול בתל-אביב.

נפטר בתל-אביב, ז' תמוז תרצ"ג (1.7.33).

צאצאיו : בצלאל, חיים, זלמן, דן, צילה אשת בנימין לוריה, ביילה אשת דוב גורזון, רבקה אשת יוסף קוטיק, חסיה אשת יצחק חנין.

עובד אייזנברג

נולד ברחובות, ב' תמוז תרנ"ו (1896), לאביו ר' אהרן (מאבות הישוב וההתישבות בדרום יהודה, - ראה כרך ב', עמוד 982) ולאמו בלהה בת יהושע משל. למד בבית-הספר המקומי ואח"כ בבית-המדרש למורים בירושלים. בן 18 גמר את לימודיו וחזר לעסוק בחקלאות (משק מעורב ונטיעות) ברחובות ובפעילות צבורית מקומית ואח"כ גם ארצית, שהוא ממשיך בה עד היום, כמפורט להלן.

במלחמת-העולם הראשונה ניהל את חות סג'רה שבגליל התחתון ואח"כ נטע במשך השנים כרמים ופרדסים על מאות דונמים ביהודה, בתרע"ז נשא לאשה את מיכל בת המורה יצחק כהן ואשתו מרים. חניכת המחזור הראשון של הגימנסיה הרצליה בתל-אביב (על יצחק בהן ראה כרך ב', עמוד 1048).

פעולותיו הצבוריות: ממיסדי המכבי ברחובות, מ-1925 ואילך חבר הנהלת "פרדס" ואח"כ "פרדססינדיקט", יו"ר סניף "פרדס" ברחובות, מ-1926 יו"ר הסתדרות החקלאים ברחובות, מ-1932 חבר הנהלת קופת מלוה וחסכון רחובות וממיסדיה, מ-1933 חבר המועצה המקומית רחובות ומ-1935 יו"ר ועד החינוך שלה, מאותה שנה חבר הנהלת התאחדות האברים ומ-1943 חבר נשיאותה, היה במשך 10 שנים חבר מועצת בנק קופת עם בת"א, ממיסדי בית-הספר התיכוני החקלאי של התאחדות האברים בפרדס חנה, חבר הועד המנהל שלו והאחראי למשקו החקלאי, חבר הועד המנהל של בית-הספר הריאלי בחיפה, חבר הנהלת אוצר האכרים, חבר הנהלת בנק זרובבל, ממיסדי בית הספר התיכון ברחובות, יו"ר חברת האספקה "עמיר" של התאחדות האכרים וממיסדיה, חבר הנהלת "עמית" חברה לאספקה חקלאית ברחובות, חבר הנהלת חברת האברים וממיסדיה, חבר המועצה לשיווק פרי הדר, נשיא לשכת בני ברית "הרצל" ברחובות, חבר מנהלת אוצר מפעלי-ים ונמל תל-אביב, חבר המועצות הממשלתיות לכח האדם ולחקלאות במדינת ישראל, חבר מועצת "אורט", חברה לבתי-ספר מקצועיים בישראל. השתתף כציר בקונגרס הציוני ה-21 בז'נבה. הקים מושב למשקי-עזר "רמת אהרן אייזנברג" על שם אביו ליד רחובות.

פרסם מאמרים ורשימות על תולדות הישוב החקלאי ב"בוסתנאי", "הארץ", "הבוקר". הוצא את ספר אביו, "ספר אהרן איזנברג" (בעריכתו של עבר הדני) המכיל את זכרונותיו, כתביו ותגובותיו על מאורעות ומעשים בחיי הישוב בתקופת השתתפותו ביצירת הישוב ובלבטיו.

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1520). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1520