Volume 3

Page 1522

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מתוקנת ומורחבת, תש"ח), הקימום ובעיותיו בעולם ובארץ-ישראל (1945, ספרית "רמון"), הכלכלה הארצישראלית בתקופת המעבר (תש"ח, נדפס בשנתון "דבר"). בלועזית: Aspects of Economic Policy in Palestine )1936, Jewish Agency for Palestine. Economic Research Institute( ; Der Wirtschaftliche Aufbau Palastinas, 1919 - 1936. Bilanz einer Nationalen Kolonisation, )1936, Hitachduth Olei Germania( ; Jewish Colonisation in Palestine )1937, Jewish Agency for Palestine, Institute of Economic Research( ; Economic Survey of Palestine )In collaboration with Rita Hinden, .1938( ; The Jewish Agency for Palestine )Economic Research Institute( ; Palestine Jewry's Economic War Effort )1942, Keren Hayesod Publication( ; Postwar Reconstruction )1942, In "Palestine and Middle East"( ; Kriegswirtschaft in Palastine )1943, in "Palastina Wirtschaft", Irgun Olej Merkas Europa( ; Palestina and the Middle East. An Essay in Regional Economy )1943, in "Palestine and Middle East"( ; Prediction and Reality in Palestine )1945, Keren Hayesod Publication( ; Economic Policy for the Transition Period )1945, in "Palestine and Middle East"( ; Palestine Economy )1946, in "The Jewish Forum"( ; Arab Economy in Palestine )1946, in "Palestine's Economic Future", edited by J. B. Hobman(. בנו : דן

מרדכי שכביץ

נולד בחארקוב (אוקראינה), ט"ו אדר תרל"ח (1878) לאביו יעקב הכהן (מראשוני המתנחלים בגדרה, תלמיד חכם שהתייחס למשפחת הרב שבתי כהן (הש"ך) בעל "שפתי כהן" על יורה דעה. ראה כרך א', עמוד 388) ולאמו רחל בת צבי הלוי לוי.

קיבל חינוך מסורתי מפי אביו ועלה אתו לארץ בסוף תרנ"ג. בגיל 15 החל לעבוד במשק בגדרה וניהל למעשה את כל העבודה המשקית של המשפחה, בהיות האב שקוע ראשו רובו ברוחניות ובצרכי צבור.

נשא לאשה את צפורה בת יהודה לב רמברג.

רכש נסיון רב ביחסיו הטובים עם השכנים הערבים ועם פקידי הממשלה התורכית, וניצל את קשריו אלה לטובת המושבה. נבחר לועד המושבה ושימש שנים רבות כמוכתר. ביתו היה פתוח לכל אורח ונזקק. בימי המאורעות 1936-39 היה מבקר בסביבות ערביות ולא פגעו בו לרעה. ובאותם הימים המשיך לסדר את עניני המושבה במשרדי הממשלה ברמלה ובתיווך סכסוכי קרקעות בין ערבים ויהודים. נכבדי הערבים כבדוהו ודאגו להכין עבורו מאכלי כשר בזמן בקוריו בכפרים. בסכסוך גבולות בין המושבה גדרה והכפר הערבי מסמיה, המפורסם בשרירותו, בא בלוית אחדים מצעירי המושבה לכפר ולאחר הסעודה המסורתית המזרחית, כשהוגשה הקפה, קם והכריז: "אם אתם נכבדי הכפר לא תסכימו מראש להצעת תיווכי בענין הסכסוך, לא אוכל לשתות את הקפה שלכם, ואצטרך לחזור על עקבותי למושבתי". הנכבדים קבלו את הצעתו והסכסוך נפתר לשביעת רצון הדדית.

נפטר בגדרה, ט"ו תשרי תש"ה (2.10.44).

בניו: יהודה הגדרתי (סופר "הבקר" ו"פלשתין פוסט" בדרום) אבנר, בן-שך (מפעילי "המכבי" וממדריכי הנוער בגדרה, היה מדריך הנוער בסוריה מטעם המוסדות, מראשוני המתנדבים לצבא בימי המלחמה העולמית השניה ושירת בבריגדה העברית - חי"ל), עוזיהו, עמנואל .

אברהם קלמן ורשבסקי

בן שמואל מרדכי (מוכתר ראשי לעדת האשכנזים בירושלים במשך 68 שנים) ואסתר פריידל בת הרב יצחק גליקין. (אחות אשת הרב יוסף מוהליבר) , נולד בירושלים בשנת תרמ"ב (1882).

קיבל חנוך מסורתי. נשא לאשה את שרה בת יצחק שוב.

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1522). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1522