Volume 4

Page 1555

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הערכים האישיים

ד"ר בנימין זאב תיאודור הרצל

נולד בפסט (חלק מבודפסט, הונגריה), ביום י' אייר תר''כ (2.5.1860), לאביו יעקב (בן שמעון לייב ורבקה בת יעקב ביליץ מסמלין. נולד 14.4.1835. נפטר בוינה 9.6.1902) ולאמו חנה (יוהנה) ז'אנטה בת גבריאל הרש (הרמן) דיאמנט ויוהנה קטרינה לבית אבלס מפסט, (הונגריה). נולדה בפסט 28.7.1836. נפטרה בוינה 20.2.1911.

לפי מסורת משפחתית מוצא האב הוא מבני אנוסים מספרד שנמלטו לטורכיה. אביו זקנו שמעון לייב נשאר נאמן ליהדות בתוך סביבה מתבוללת. שני אחיו המירו את דתם. הוא בא במגע עם ר' יהודה בן שלמה חי אלקלעי שהיה חזן בסמלין והוא אחד ממבשריה הראשונים של הציונים. בנימין זאב היה מבקר את סבו בפסט לעתים קרובות וודאי ספג מפיו ספורים מימיו ופעולותיו של אלקלעי . האב, יעקב , לא היה אדוק במצוות ואף לא לאומי ברוחו, אך גם לא מתבולל. היה סוחר והגיע לרכוש. בשנת 1856 נשא את ז'אנטה מבית דימנט לאשה, ואף היא הביאה ברכה לבית. בשרשרת המשפחה של האם רשומים טפוסים וגורלות מיוחדים במינם. אמה זקנתה עניה מרודה היתה ומבשלת במקצועה. אחד מאחיה השתתף במלחמת השחרור של אונגריה (1848-49) והגיע לדרגת קצין גבוה. מאביה ירשה ז'אנטה חכמה ובדיחות

APA citation

Tidhar, D. (1950). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 4, p. 1555). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/4/1555