Volume 4

Page 1734

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

משפחתו, ללא רשיון השלטונות ובסתר, את רוסיה ועברה לפולניה. משנת 1921 עד 1933 ישב בווילנה. למד כאן בגימנסיה עברית ואחר-כך, על מנת לאפשר לעצמו את הכניסה לאוניברסיטה, שנתיים בגימנסיה יהודית-פולנית. 1933--1929 למד מדעי-הרוח (ביחוד ספרות כללית ופולנית) באוניברסיטה הווילנאית וקיבל בשנת 1933 את התואר B. A.

בסופה של אותה שנה עבר לארץ-ישראל ונכנס לאוניברסיטה העברית. מקצועו הראשי היה: ספרות עברית. ב-1937 זכה ב"פרס ביאליק" מטעם האוניברסיטה על הצטיינותו במקצוע זה ובמיוחד על מחקרו "בן אבויה ופאוסט" (נדפס "בתרביץ", שנה ט', תרצ"ח). ב-1942 סיים את למודיו באוניברסיטה וקיבל תואר מוסמך למדעי הרוח".

מ-1936 ספרן בבית-הספרים הלאומי והאוניברסיטאי.

ב-1938 נשא לאשה את רבקה בת נפתלי הרץ מוסמן. ספריו: "תולדות הספרות הכללית" (הספר הראשון על נושא זה בספרות העברית), כרך א', תש"ד, כרך ב' יופיע בקרוב: "הנובילה בספרות העברית מראשיתה עד סוף תקופת-ההשכלה'', תש"ז (זכה ב"פרס קלוזנר" של עירית תל-אביב).

מאמרים ב''תרביץ", "מצודה", "גליונות", ועוד. השתתף ב"אנציקלופדיה כללית" וב"אנציקלופדיה לספרות ישראלית וכללית". משתתף ב"האנציקלופדיה. העברית" הגדולה שהכרך הראשון שלה הופיע בתמוז תש"ט.

בנו: עמוס .

יוסף פרימן

נולד בב' אייר תרל"ב (26,4,1872) בבלטה, פלך פודוליה (רוסיה), לאביו שמואל (סוחר ותלמיד חכם) ולאמו מרים בת ברוך וינשטיין (למשפחת ר' עזריאל מבלטה).

כנהוג בבתי סוחרים יהודים ברוסיה באותו דור, קיבל את חינוכו הן בחדר והן בבית ספר.

בשנת 1896 נשא לאשה את חנה בת יהודה נוטלס. מבלטה עבר לאודיסה. הקים שם בית חרושת לזכוכית ובית חרושת ללכה. פעיל בחברות צדקה לעזרת עניים. עיקר פעילותו הצבורית היא בעבודה הציונית. אודיסה היא בשנות התשעים למאה שעברה מרכז ציוני ממדרגה ראשונה, הוא עובד במחיצתם של לוינסקי ,לילינבלום ואוסישקין . נותן את ידו לכל המפעלים הספרותיים הגדולים הקמים באותה תקופה. על ידי כך הוא בא במחיצתם של ביאליק, קלויזנר, רבניצקי . הוא מסייע בהוצאה הספרותית "הזמיר", בשבועון "ברקאי". הוא מראשוני החותמים על "המליץ'', "השילוח", "הצפירה". כל שד"ר ציוני יודע שביתו הוא מרכז לקשרים ואינפורמציה לבל פעולה ציונית ותרבותית. כאשר לזמן מה נאסרה הפעילות הציונית על ידי שלטון הצאר, מתרכזת העבודה בבית הכנסת "יבנה" והוא בין הפעילים בבית כנסת זה המשמש שלט לעבודות לאו דוקא דתיות.

בחנוכה תרע"ט עלה ארצה. סוחר בחמרי בנין ומשתתף בייסוד והנהלת חברות מסחריות רבות. במשך 15 שנה הוא חבר בהנהלת "שמן" בתל-אביב. ממיסדי בנק "אשראי" וחבר בהנהלת "בנק מסחרי". מקים בית בתל-אביב ורוכש רכוש בכרכור.

וכמיטב המסורת שלו מימי אודיסה אין עסקיו מונעים בעדו את התענינותו הצבורית והתרבותית. ושוב הוא פועל בחברת צדקה. יושב בהנהלת "מושב זקנים". הוא סגן יושב ראש ב"אהל שם" מיסודו של ח. נ. ביאליק וחבר המועצה של "ברית ראשונים".

צאצאיו: יעקב (כרכור), רחל (רופאה) אשת שמואל סליצן (לשעבר, מנהל חברת "שמן"), פנינה אשת מרדכי פיטובסקי (סוחר בירושלים).

רפאל חסמן

נולד בקלם (ליטה), ח' בחשון תרנ"ה (1895) לאביו הרב ר' יהודה ליב חסמן (אב"ד ור''מ בשטוציין, פלך וילנה. ומשנת תרפ''ה המנהל הרוחני בישיבת חברון וירושלים, תלמיד מובהק לר' יצחק בלאזר (ר' איצל פטרבורגר) ולר' שמחה זיסל זיוו מקלם. (מראשי תנועת המוסר) ולאמו טויבה מלכה בת ר' אברהם יבנה (מקלם, ליטה).

APA citation

Tidhar, D. (1950). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 4, p. 1734). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/4/1734